Skip to Content

Admisión e matrícula

INFORMACIÓN SOBRE AS SOLICITUDES PRESENTADAS NO PROCESO DE ADMISIÓN 2020-21

 

       

                                                                                 

 

Curso

Prazas ofertadas

Solicitudes

4º E.I. (3 anos)

75

75

5º E.I. (4 anos)

0

2

6º E. I. (5 anos)

14

1

1º EP

0

0

2º E.P.

2

2

3º E.P.

0

1

4º E.P.

0

0

5º E.P.

1

1

6º E.P.

1

1

 

 

 * En 5º de Educación Infantíl (4 anos)  e 3º de Educación Primaria aínda que non hai vacantes hai que proceder a realizar o baremo das solicitudes polo que teñen que entregar a documentación acreditativa dos criterios alegados. 

 

Prazo para entregar a documentación que acredite os requisitos alegados na solicitude:  19 de maio ao 26 de maio (no caso de non presentar a documentación que acredite os requisitos alegados a puntuación será de cero puntos nos requisitos non acreditados).

 

 

 Recordamos o calendario do proceso

 

 Publicación das listaxes provisionais de admisión.

 ·         8 de xuño ás 14:00 hs.

 Reclamacións ás listaxes provisionais

 ·         3 días hábiles a partir do seguinte á súa publicación

                                                        (do 9 ao 11 de xuño, inclusive)

 Publicación das listaxes definitivas

                                                  18 de xuño ás 14:00 hs.

 

 Formalización da matrícula en educación infantil e primaria

 

 Do 1 ao 10 de xullo de 2020 

 

INFORMACIÓN SOBRE RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/21

INFORMACIÓN SOBRE RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/21

 

Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

O Centro de Coordinación Operativa (Cecop), na súa reunión do 5 demaio de 2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

 ·         Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión do alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21.

 1) Prazo de presentación das solicitudes de admisión:

·        Do 11 ao 18 de maio ás 14:00 horas

 2) Documentación xustificativa

Se compre baremar, deberán presentar a documentación xustificativa ata o día  26 de maio.

 3) Publicación das listaxes provisionais de admisión.

·         8 de xuño  ás 14:00 hs.

 4)  Reclamacións ás listaxes provisionais 

·         3 días hábiles a partir do seguinte á súa publicación   (do 8 ao 11 de xuño, inclusive)

 5) Publicación das listaxes definitivas

·        18 de xuño ás 14:00 hs.

 6)Formalización da matrícula en educación infantil e primaria

Do 1 ao 10 de xullo de 2020

 

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO, CURSO 2020-2021

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO, CURSO 2020-21

Calendario proceso escolarización.

Ver información

 a)   Normativa reguladora do procedemento de admisión.

 
 DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. ( DOG Núm. 245 Mércores, 26 de decembro de 2012)

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. ( DOG Núm. 53 Venres, 15 de marzo de 2013)

 

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013. (DOG 1 de febrero de 2017). http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113

 

   b)   Postos escolares ofertados

 

 E. Infantil 3 anos....           66 + 9   (reservados para alumnado con NEE)

 E. Infantil 4 anos.....             0

 E. Infantil 5 anos.....           14

 1º E. Primaria...........           0

 2º E. Primaria...........            2

 3º E. Primaria...........            0

 4º E. Primaria...........            0

 5º E. Primaria...........            1

 6º E. Primaria...........            1

 

 c) Prazo de presentación das solicitudes de admisión:

  ·         Do 1 ao 23 de marzo ás 14:00 horas

        No caso de facela a través da sede electrónica, o prazo remata o día 20 de marzo.

  d) Documentación a presentar:

 

 - Entrega de solicitudes (Anexo II) no centro elixido en primeiro lugar.

- Fotocopias do libro de familia ou DNI do/a alumno/a

 

    e)Nota informativa:

Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. Na solicitude poderá indicar ata seis centros na orde de prioridade que desexe. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 2º.  O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de ad­misión noutro distinto deberá comunicar previamente e por escrito a o centro no que ten praza reservada a renuncia á súa reserva antes do 1 de marzo.

 

f) Procedemento

As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección do centro,  realizaranse:

a)    Entregando no centro solicitado en primeiro lugar o Anexo II, que poden recoller gratuitamente no centro ou cumprimentarse na aplicación admisionalumnado.

b)    Tamén se poderá descargar, e logo cumprimentar, da Sede Electrónica  da Xunta de Galicia, na dirección:https://www.xunta.es/portada

c)    A través da aplicación web “ https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923

 

    Observacións:

 

- Folla nº 2 do Anexo II: indicar se o alumno presenta necesidades específicas de apoio educativo. Neste caso, achegar documentación que acredite as circunstancias alegadas.

- Folla nº 3: Os solicitantes deberán consignar os datos numéricos da “Puntuación”.

-Folla nº 4: Sinatura de calquera dos titulares da patria potestade. No caso de separación/divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída con carácter exclusivo a un deles.  En ambos casos será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para ser cotexada polo centro.

-Folla nº 5 do Anexo II: Sinatura  de todos os declarantes da unidade familiar para a consulta electrónica automatizada dos datos. En caso de non autorizar, deberá indicarse e achegar ao centro a documentación correspondente.

 

g) Documentación xustificativa

        Se compre baremar, deberán presentar presencialmente no centro a documentación xustificativa do 26 marzo ao 14 de abril.

 

 h) Publicación das listaxes provisionais de admisión.

 ·     24 de abril ás 14:00 hs.

 

  i)  Reclamacións ás listaxes provisionais 

  ·         5 días hábiles a partir do seguinte á súa publicación

                       (do 25 de abril ao 4 de maio, inclusive)

 

    j) Publicación das listaxes definitivas

 ·         14 de maio ás 14:00 hs.

    k) Centro de secundaria de adscripción:

 ·         IES Anxel Fole.

 

 l)  Área de influencia do centro e limítrofes

 

                   * Relación de rúas da zona de influencia:

 -        Avenida da Coruña (soamente números impares dende o 303)

-          Avenida de Garabolos

-          Praza Ramón Falcón

-          Rúa Avutarda

-          Rúa Acerolo

-          Rúa Alcalde Manuel Portela

-          Rúa Alondra

-          Rúa Alvedro

-          Rúa Amendoeira

-          Rúa Ángelo Colocci

-          Rúa Armiño

-          Rúa Atalaia

-          Rúa Buxo (soamente números impares)

-          Rúa Camiño Liñares

-          Rúa Caravel

-          Rúa dos Chaos

-          Rúa das Fontes (dende o cruce con rúa do Buxo a partir dos números 75 / 76)

-          Rúa Ferreiriño

-          Rúa Flor de Malva

-          Rúa Gallego Tato

-          Rúa Lavandeira

-          Rúa Luís Ameijide

-          Rúa Madresilva

-          Rúa Magnolia

-          Rúa Mar Cantábrico (dende o cruce con Rei Chiquito dende os números 56 / 83)

-          Rúa Margarida

-          Rúa Prieto Nespereira

-          Rúa Rei Chiquito (soamente números pares)

-          Rúa Reiseñor

-          Rúa Río Ladra

-          Rúa San Isidro (soamente números pares)

-          Rúa Santo Graal

-          Rúa Tunel de Oural (todos os números impares, e a partir do 42 os pares)

 

m) Servizos complementarios: 

 ·       Servizo de almorzo e comedor escolar por catering,  xestionado polo Concello a través da empresa Alimentación Saludable Gallega.

 ·         Horario: Almorzo de 7,30 a 9,00 h.

 ·         Comedor: de 14:00 a 16:00 h.

 ·         Estes servizos teñen custe económico.

 ·         Actividades extraescolares (de carácter voluntario) en horario de tarde: de luns a venres de 16:00 a 18:00

 

Distribuir contido


by Dr. Radut