PROBAS DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROBAS DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE PRIMARIA

 

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2017-18. (DOG do 26 de abril)

 

CAL É A SÚA FINALIDADE?

Comprobar o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en en relación coa adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.

Ten carácter informativo e orientador.

 

A QUEN SE APLICARÁN?

Esta avaliación terá carácter censual e aplicarase a todo o alumnado de terceiro curso. 

 

QUE COMPETENCIAS SE AVALÍAN?

- competencia en comunicación lingüística,

- competencia matemática.

 

EN QUE CONSISTEN AS PROBAS?

Estarán constituídas por:

-Cadernos de alumnado para cada unha das competencias

-Cuestionarios de contexto para o alumnado e as súas familias

 

Os cuestionarios de contexto realizaranse preferentemente en formato dixital, sen prexuízo de que as familias o poidan realizar en formato papel.

 

CANDO SE FARÁN?

Os días 23 e 24 de maio de 2018.

 

INFORME DE RESULTADOS.

Recibiranse no centro un informe individual de resultados de cada alumno/a, de carácter informativo e orientador, que se entregará ás familias.

AdxuntoTamaño
informacion familias.pdf567.39 KB
Resolucion 11 abril 2018.pdf496.32 KB

Powered by Drupal - Design by artinet