Blogues

ADMISION DE ALUMNADO CURSO 2018/19

Do 1 ao 20 de marzo permanecerá aberto o prazo de solicitudes de admisión de alumnado para o curso 2018/19.

Máis información do procedemento no Documento adxunto e na seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24328

 

 

 

RESERVA DE PRAZA NO IES ANXEL FOLE – Curso 2018/19

Información ás familias do alumnado de 6º de Primaria:

 

            Iniciado o proceso de admisión para o vindeiro curso 2018/19, o alumnado matriculado neste centro en 6º de Educación Primaria que desexe realizar os estudos de 1º de ESO no centro de adscrición, o IES Anxel Fole, deberá  cumprimentar o Anexo I e presentalo no CEIP Luis Pimentel ou por calquera dos procedementos abaixo indicados, antes do día 15 de febreiro de 2018.

 

            O CEIP Luis Pimentel trasladará ao IES Anxel Fole as solicitudes de reserva de praza o día 15. Quen teña reservada a praza no centro de adscrición non poderá presentar solicitude noutro centro agás que renuncie por escrito no propio IES Anxel Fole antes do día 1 de marzo.

            O alumnado que teña praza reservada deberá formalizar a matrícula no prazo e forma  establecidos no propio instituto.

                                                                                                                                

 

CENTRO DE ADSCRICIÓN

 

IES ANXEL FOLE

Rúa Angelo Colocci s/n

27003 LUGO

982870991

ies.anxel.fole@edu.xunta.es

SOLICITUDES DE RESERVA NO CENTRO DE ADSCRICIÓN (1-15 de febreiro)

·        

Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar a reserva de posto escolar no seu centro de adscrición, deberán presentar solicitude de reserva de posto escolar.

·        

Esta solicitude poderán efectuala mediante un formulario normalizado, dun dos seguintes xeitos:

a)     

Entregando no centro solicitado en primeiro lugar o Anexo I, que pode recoller gratuitamente no centro ou ben descargar dende a páxina web da Consellería.

b)     

A través da sede electrónica da Xunta de Galicia:

https://sede.xunta.gal

c)      

A través da aplicación web “admisionalumnado”:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

·        

A reserva adquirirá carácter vinculante polo que, se o/a alumno/a resultase admitido/a, deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

·        

A presentación desta solicitude de reserva será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

·        

A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá os efectos de perda da prioridade.

NORMATIVA REGULADORA

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26 de decembro de 2012)

Ligazón:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

Ligazón:

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)

Ligazón:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018/2019

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018/2019

 

CENTRO DE ADSCRICIÓN

 

IES ANXEL FOLE

Rúa Angelo Colocci s/n

27003 LUGO

982870991

ies.anxel.fole@edu.xunta.es

 

 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO ESCOLAR 2018/2019

 

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA

1.      

Reserva de praza no centro de adscrición mediante a presentación do Anexo I no centro de orixe (exclusivo para o alumnado dos centros adscritos): 1-15 de febreiro, ambos os dous incluídos.

2.      

Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: última semana de febreiro.

3.      

Publicación de postos escolares vacantes: última semana de febreiro.

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN

4.      

Presentación da solicitude de admisión (para alumnado procedente doutros centros ou alumnado dos anteditos centros adscritos que non solicitaran a reserva no prazo indicado): 1-20 de marzo.

5.      

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só no caso de houber maior número de solicitudes que de prazas ofertadas): 23 de marzo ao 9 de abril, ambos os dous incluídos.

6.      

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

7.      

Reclamacións ás listaxes provisionais: nos 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

8.      

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

9.      

Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, tendo en conta os centros solicitados no Anexo II no 2º lugar e seguintes).

3ª FASE: MATRÍCULA

10.  

Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria: 20 de xuño - 2 de xullo (por ser o 30 de xuño día inhábil).

11.  

Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

12.  

Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

 

1ª FASE: SOLICITUDES DE RESERVA NO CENTRO DE ADSCRICIÓN (1-15 de febreiro)

·        

Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar a reserva de posto escolar no seu centro de adscrición, deberán presentar solicitude de reserva de posto escolar.

·        

Esta solicitude poderán efectuala mediante un formulario normalizado, dun dos seguintes xeitos:

a)     

Entregando no centro solicitado en primeiro lugar o Anexo I, que pode recoller gratuitamente no centro ou ben descargar dende a páxina web da Consellería.

b)     

A través da sede electrónica da Xunta de Galicia:

https://sede.xunta.gal

c)      

A través da aplicación web “admisionalumnado”:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

·        

A reserva adquirirá carácter vinculante polo que, se o/a alumno/a resultase admitido/a, deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

·        

A presentación desta solicitude de reserva será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

·        

A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá os efectos de perda da prioridade.

2ª FASE: SOLICITUDES DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADSCRITOS (1-20 de marzo)

1.      

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión no centro no que solicite praza en primeiro lugar. Na solicitude poderá indicar ata seis centros na orde de prioridade que desexe. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2.      

Alumnado que ten garantía de permanencia neste centro educativo, porque xa está cursando estudos nel durante o presente ano:

No caso de presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, neste centro.

3.      

Alumnado dos centros adscritos que ten reservada a súa praza neste centro educativo, por teren presentado o Anexo I en febreiro e terse aceptado a súa solicitude:

No caso de que desexe presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicar previamente e por escrito a este centro educativo a renuncia á súa reserva, antes do 1 de marzo.

4.      

As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidade dos centros privados presentaranse mediante un formulario normalizado. Este formulario estará dispoñible para as familias nos seguintes lugares:

a)     

Entregando no centro solicitado en primeiro lugar o Anexo II, que pode recoller gratuitamente no centro ou ben descargar dende a páxina web da Consellería:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateadois_ed550b_g.pdf

b)     

A través da sede electrónica da Xunta de Galicia:

https://sede.xunta.gal

c)      

A través da aplicación web “admisionalumnado”:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

NORMATIVA REGULADORA

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26 de decembro de 2012)

Ligazón (galego):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_es.pdf

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

Enlace (castellano):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orden_de_12_de_marzo_de_2013_castelan.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_es.pdf

 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO E ÁREAS LIMÍTROFES

PÓDENSE CONSULTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POLO CENTRO

 

COMEDOR ESCOLAR:   XESTIONADO POLO CONCELLO DE LUGO

 

 

NORMAS DE SAÍDA DO ALUMNADO

PARA FACILITAR A ENTREGA DO ALUMNADO DE 3º E 4º ÁS FAMILIAS POR PARTE DOS SEUS TITORES/AS:

RÓGASE QUE AS FAMILIAS DEIXEN LIBRE O PORCHE PARA O ALUMNADO E OS ESPEREN NA PISTA

Comenzo do curso 2017/2018

O curso 2017/2018 empeza o luns día 11 de setembro de 12:30 a 14:00 horas para todo o alumnado, agás o de 3 anos que terá un período de adptación propio. O Comedor Escolar comenza tamén o mesmo día.

Reunión cos pais/nais do alumnado de 3 ANOS

O XOVES 7 de setembro, ás 16:00 horas na Biblioteca do Centro (Edificio Principal, 1º piso) terá lugar unha reunión cos/coas pais/nais do alumnado de 3 anos.

Publicación de Fondolibros

Dente o día 4 de xullo atópase exposta a lista PROVISIONAL de admitidos e excluídos en FONDOLIBROS. Os días de reclacións son 5 e 6 de xullo e a lista DEFINITIVA publicarase o 7 de xullo.

A entrega de vales e material farase os días 4, 5 e 6 de xullo. Os que queden sen recoller entregaranse en setembro.

A entrega de libros ao alumnado farase a primeira semana lectiva de setembro (do 11 ao 15 de setembro) nas aulas.

Libros texto curso 17-18

Esta é a relación de meterial escolar e libros de texto para o curso 2017/2018.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2017/18

No DOG do día 22 de maio de 2017 publícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Máis información:   http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

A ORDE do 16 de maio de 2017 (DOG de 22 de maio) regula:

-A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO; cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2016/17.

-As axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial.

-As axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

 

Obrigas das persoas beneficiarias

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto terán as seguintes obrigas:

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/17. Está excluído desta obriga o alumnado de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan reutilizar. A falta de devolución será causa de exclusión da participación na convocatoria do curso 2017/18.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido ou adquirido coas axudas  do curso escolar 2017/18 e devolvelos ao rematar este.

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro no que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

Presentación de solicitudes

1. Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2017/18.

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2017/18, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2016/17.

 

Prazo para presentar solicitudes

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día 23 de maio e rematará o día 23 de xuño de 2017.

 

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables e a documentación complementaria recollida no Artigo 13 da mencionada Orde.

 

Transparencia e bo goberno

De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15.2.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario publicarase no taboleiro de anuncios e/ou páxina web do centro docente, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

 

Adquisición dos libros de texto e do material escolar

 

As persoas beneficiarias, unha vez que estean en posesión do vale, poderán adquirir o material e os libros de texto que son obxecto de axudas no establecemento da súa elección.

PROBAS DE AVALIACIÓN FINAL DE 6º DE PRIMARIA

 

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016-17.

 

CAL É A SÚA FINALIDADE?

Esta avaliación terá carácter mostral e unha finalidade diagnóstica.

 

A QUEN SE APLICARÁN?

Aplicarase ao alumnado matriculado en sexto curso de educación primaria nos centros docentes seleccionados para formar a mostra.

Mediante comunicado da Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo, o CEIP Luis Pimentel “foi seleccionado aplicando criterios estatísticos para formar parte da mostra”.

 

QUE COMPETENCIAS SE AVALÍAN?

- competencia en comunicación lingüística,

- competencia matemática

- competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

 

EN QUE CONSISTEN AS PROBAS?

Estarán constituídas por:

-Cadernos de alumnado para cada unha das competencias

-Cuestionarios de contexto para o alumnado e as súas familias

Os cuestionarios de contexto realizaranse preferentemente en formato dixital, sen prexuízo de que as familias o poidan realizar en formato papel.

  

CANDO SE FARÁN?

 

Os días 23 e 24 de maio de 2017.

Powered by Drupal - Design by artinet