Secretaría, Admisión

LISTAXES PROVISIONAIS DE FONDOLIBROS E EXCLUÍDOS DOS VALES PARA LIBROS E/OU MATERIAL ESCOLAR

Por motivos de protección de datos, publicamos as listaxes de alumnado excluído dos vales para libros e/ou material indicando o DNI do proxenitor que fixo a solicitude. Aqueles que non figuren excluídos poden recoller os vales ata o día 15 xullo en horario de 9:00 a 14:00h (deben recollelos os proxenitores ou outra persoa debidamente autorizada)

LISTAXE DE EXCLUÍDOS: VALES PARA LIBROS E/OU MATERIAL ESCOLAR

Tamén publicamos as listaxes provisionais do Fondo solidario de libros de texto para 3º e 4º de Primaria. Poden facer reclamacións os días 3 e 4 de xullo. As listaxes definitivas onde indican os libros concretos que se conceden, publicaranse o 9 de xullo.

LISTAXE PROVISIONAL DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

MATRÍCULA NOVO ALUMNADO

 

DOCUMENTACIÓN  necesaria para a matrícula:

       Solicitude acordo co Anexo III-1  

       3 fotografías tamaño carné.

       Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a alumno/a

       Fotocopia do libro de vacinas

       Fotocopia do DNI do alumno/a (se o ten)

       Fotocopia do DNI dos proxenitores/titores

Ademais deben cubrir os seguintes impresos: 

       Autorización de saídas

       Autorización uso da imaxe.

       Ficha informativa para Educación Física

       Enquisa sobre a lingua do alumnado

       Autorización a persoas para a retirada do alumno/a.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR (DOG do 20 de maio de 2019)

 

A Consellería ven de publicar a Orde do 03 de maio de 2019 (DOG 20 de maio) pola que se regula o Fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

O alumnado matriculado en cursos incluídos no E-DIXGAL no curso 2019/20 está excluído da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para material escolar e á establecida para alumnado matriculado en Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO    Äalumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria e en 1º,2º,3º e 4º de educación secundaria obrigatoria no vindeiro curso escolar.

Contía das axudas:

Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €

6 libros

Alumnado con renda per cápita familiar entre 5.400 € e 9000 €

4 libros

Alumnado tutela Xunta ou discapacidade superior ao 65%

6 libros

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO   Äalumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria no curso 2019/20.

Contía das axudas:

Renda per cápita igual ou inferior a 5400€

170€

Renda per cápita superior a 5400€ e inferior a 9000€

90€

Para o alumnado matriculado en Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%

250€ con independencia da renda.

Para o alumnado en situación de garda ou tutela da xunta

contía máxima con independencia da renda.

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR   Äalumando matriculado en Educación Primaria e en ESO con renda per cápita igual ou inferior a 5400€.

 

   

 

Contía das axudas

A contía da axuda será 50€.

 O alumnado en garda ou tutela pola Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% recibirán esta axuda con independencia da renda.

 

A solicitude será ÚNICA para todos os fillos/as admitidos no mesmo centro docente no curso 2019/20 e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no curso 2019/20 e ata o día 21 de xuño (este incluído).

 En todo caso, os documentos deben ser válidos no momento da presentación e reflectir a situación familiar e económica a  31/12/2017.

 

Prazos

Ø  Entrega de solicitudes:                                  ata 21 de xuño

Ø  Entrega de libros curso 2018/19                   ata 21 de xuño

Ø  Prazo para gravar solicitudes                        ata o 1 de xullo

Ø  Publicación listaxes provisionais                    2 de xullo

Ø  Prazo reclamar as listaxes provisionais    _ _3 e 4 de xullo

Ø  Prazo para gravar reclamacións                    8 de xullo

Ø  Publicación das listaxes definitivas                9 de xullo

 Nota: O alumnado que non estea admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso escolar 2019/20, deberá presentar a solicitude no centro no que está matriculado no curso actual.

 Poden descargar a solicitude e consultar toda a información nos arquivos adxuntos.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS PARA O CURSO 2019-20

Nos arquivos adxuntos poderán consultar as listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso 2019-20.

                     LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS:

                    LISTAXES DEFINITIVAS DE NON ADMITIDOS/AS:

O prazo de interposición de recurso de alzada é de un mes contado a partir do día seguinte á publicación.
 

ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

 

LEXISLACIÓN QUE REGULA O PROCESO

§  DECRETO 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

§  Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

§  Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG) pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

§  Instrucións da D.X de Centros e Recursos Humanos e da Xefatura Territorial sobre o procedemento de admisión para o curso 2019-20

§  Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates

§  Resultado del sorteo

          SOLICITUDES

      Presentarase unha única solicitude segundo o modelo ANEXO II, que poderá:

a.       Recollerse no centro (Anexo II)

b.       Cumprimentarse na aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

c.       Descargarse e cubrila de forma manual ou electronicamente: na sede electrónica da Xunta ou na páxina da Consellería http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923

 

Unha vez cuberto o formulario deben imprimilo (se é o caso) e entregalo no centro educativo. Se dispoñen de certificado dixital ou chave 365 poden presentalo na Sede Electrónica.

 

     1.        A solicitude de admisión presentarase no centro indicado en primeiro lugar e poderá conter ata 6 centros por orde de preferencia.

     2.       A solicitude será única e terá carácter vinculante.

     3.       A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos/as comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia. Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.    

        4   A solicitude dun posto escolar reservado a alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) deberá acompañarse da documentación xustificativa para o seu cotexo polo centro educativa.

 

As solicitudes virán acompañadas de:

     o    Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando deneguen a súa consulta automatizada.

     o    Copia do DNI ou libro de familia onde apareza a idade do neno/nena.

     o    Convenio regulador ou resolución xudicial en caso de separación ou divorcio.

     o    Para o alumnado xa matriculado noutro centro nun nivel de primaria: certificado de matrícula do centro actual. Os solicitantes deben comunicar a dita solicitude ao centro de orixe.

           É IMPRESCIDIBLE TRAER OS ORIXINAIS PARA O COTEXO DA DOCUMENTACIÓN

 

OUTRA DOCUMENTACIÓN:

Ademais de entregar o formulario de solicitude, aqueles que presenten a solicitude no noso centro deberán acompañala dos seguintes impresos:

 -- Ficha de datos persoais

 -- Solicitude para recibir clases de relixión/atención educativa/valores 

 -- Aceptación das normas de educación infantil ou normas de educación primaria

 

               HORARIO DE SECRETARÍA DURANTE O PERIODO DE SOLICITUDES: de luns a venres lectivos de 9:00-14:30.

              Os días 7, 12 e 20 de marzo tamén estaremos de 16:30 a 18:00h.

      

       PODEN CONSULTAR MÁIS INFORMACIÓN NOS ARQUIVOS ADXUNTOS.    

 - Calendario do Proceso de admisión

 - Criterios do Baremo

 - etc.

 

Ademais poden consultar os servizos ofrecidos pola ANPA: madrugadores, comedor, actividades extraescolares...

LISTAXES DEFINITIVAS FONDOLIBROS, AXUDASLIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL

 

Listaxes DEFINITIVAS de solicitudes admitidas de FONDOLIBROS. Na listaxe xa se indican os libros que se entregarán en setembro a cada neno/a con cargo ao Fondolibros.

Se solicitaron libros do banco de préstamos do colexio, deben poñerse en contacto co centro do 11 ao 14 de xullo para que lles indiquemos os libros que lles adxudicamos.

 

Se a súa solicitude de Axudas para libros (1º e 2º de Primaria) e/ou Axudas para material escolar (1º ,2º ,3º ,4º ,5º e 6º de Primaria) foi amitida  LEMBRÁMOSLLES QUE PODEN RECOLLER OS VALES DO 11 AO 14 DE XULLO. Deberán recollelos os proxenitores ou persoa debidamente autorizada.  

 

LISTAXES PROVISIONAIS FONDOLIBROS, AXUDASLIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL

ALUMNADO EXCLUÍDO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN. (1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DE PRIMARIA)

 

ALUMNADO ADMITIDO EN AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO  (1º E 2º DE PRIMARIA)

ALUMNADO EXCLUÍDO EN AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO POR SUPERAR O UMBRAL DA RENDA  

 

ALUMNADO ADMITIDO EN FONDO LIBROS  (3º E 4º DE PRIMARIA)

 

ALUMNADO ADMITIDO EN AXUDAS PARA MATERIAL  (1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DE PRIMARIA)

ALUMNADO EXCLUÍDO EN AXUDAS PARA MATERIAL  POR SUPERAR O UMBRAL DA RENDA 

 

PODEN PASAR A RECOLLER OS VALES DO 11 AO 15 DE XULLO. Deben recollelos os proxenitores ou persoa debidamente autorizada.

 

Poden facer reclamacións nos 2 días seguintes á publicación das listaxes privisionais (días 5 e 6 de xullo)

 

MATRÍCULA CURSO 2017/18

O prazo para formalizar a matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Se non a formalizan, perderán a praza.

DOCUMENTACIÓN  necesaria para a matrícula:

  • Solicitude acordo co Anexo III-1 da Orde do 12 de marzo de 2013.
  • 3 fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a
  • Fotocopia do libro de vacinas
  • Fotocopia do DNI do alumno/a (se o ten)
  • Fotocopia do DNI dos proxenitores/titores

Ademais deben cubrir os seguintes documentos:

No caso de que o seu fillo/a deba ser incluído no Programa “Alerta Escolar 061” deben cubrir o seguinte impreso:

Se van usar o Aparcadoiro de Xoan XXIII, deben selar no Colexio a solicitude e entregala despois nas oficinas do Aparcadoiro.

  • Solicitude uso Aparcadoiro.

 NOTA: PODEN DESCARGAR OS DITOS DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS ADXUNTOS OU RECOLLER UNHA COPIA DESTES DOCUMENTOS NO COLEXIO.