Iniciar sesión: Acceso

Titorías

Titorías

Visitas dos pais/ nais ou titores legais

A colaboración das familias cos titores e profesores do seus fillos é imprescindible para unha actuación eficaz e, tanto desde a escola como desde a familia, en todos os aspectos da educación e aprendizaxe dos alumnos. 

Con este fin, os profesores titores teñen reservado un espazo no seu horario para recibir aos pais/nais ou titores legais dos alumnos, que será os luns de 17.00 a 18.00 horas

Nos casos que puntualmente se consideren necesarios, xa sexa por imposibilidade dos pais ou pola urxencia dos temas, os titores e o resto do profesorado poderán acordar outros días ou horas para a reunión.

En calquera caso, é necesario que os pais/nais ou titores legais soliciten a reunión con antelación suficiente para que o profesor titor poida recabar a información pertinente. 

Reunións grupais

Ademáis das titorías personalizadas, os titores poden celebrar reunións co cos pais ou nais do grupo para ofrecer información xeral sobre o funcionamento do curso. A continuación poden consultarse as datas destas reunións programadas para o curso 2019-20 en cada un dos niveis:

 • 4º de Educación Infantil:9 de stembro ás 17:00
 • 5º de Educación Infantil: 3 de outubro ás 17:00.
 • 6º de Educación Infantil: 8 de outubro ás 17:00.
 • 1º de Educación Primaria: 30 de setembro ás 18:00.
 • 2º de Educación Primaria: 23 de setembro ás 17:00.
 • 3º de Educación Primaria: 23 de setembro ás 18:00.
 • 4º de Educación Primaria: 7  de outubro ás 18:00.
 • 5º de Educación Primaria: 30 de setembro ás 17:00.
 • 6º de Educación Primaria: 7 de outubro  ás 17:00.

Avaliación

A avaliación do alumno e un proceso continuo que se desenvolve ao longo de todo o curso, polo que o titor poderá informar e solicitar colaboración da familia en calquera momento, co obxecto de prever dificultades ou incidencias negativas no proceso de aprendizaxe dos alumnos. 

Durante todo o curso informarase por escrito ás familias sobre a evolución dos seus fillos unha vez ao trimestre, a través do boletín individual. Os pais entregarán o resgardo asinado de cada informe á maior brevidade posible. 

As datas de entrega dos boletíns de avaliación serán as seguintes:

 • 1ª Avaliación: 20 de decembro.
 • 2ª Avaliación: 3 de abril.
 • 3ª Avaliación: 19 de xuño.
Distribuir contido