Iniciar sesión: Acceso

Titorías

Titorías

Visitas dos pais/ nais ou titores legais

A colaboración das familias cos titores e profesores do seus fillos é imprescindible para unha actuación eficaz e, tanto desde a escola como desde a familia, en todos os aspectos da educación e aprendizaxe dos alumnos/as. 

Con este fin, os profesores titores teñen reservado un espazo no seu horario para recibir aos pais/nais ou titores legais dos alumnos, que será os luns de 17.00 a 18.00 horas

Nos casos que puntualmente se consideren necesarios, xa sexa por imposibilidade dos pais ou pola urxencia dos temas, os titores e o resto do profesorado poderán acordar outros días ou horas para a reunión.

En calquera caso, é necesario que os pais/nais ou titores legais soliciten a reunión con antelación suficiente para que o profesor titor poida recabar a información pertinente. 

No curso 2020-2021, as reunións realizaranse preferentemente de xeito telemático, a través da aplicación CISCO WEBEX ou telefónicamente.

Avaliación

A avaliación do alumno é un proceso continuo que se desenvolve ao longo de todo o curso, polo que o/a titor/a poderá informar e solicitar colaboración da familia en calquera momento, co obxecto de prever dificultades ou incidencias negativas no proceso de aprendizaxe dos alumnos/as. 

Durante todo o curso informarase por escrito ás familias sobre a evolución dos seus fillos unha vez ao trimestre, a través do boletín individual. Os pais entregarán o resgardo asinado de cada informe á maior brevidade posible. 

As datas de entrega dos boletíns de avaliación serán as seguintes:

  • 1ª Avaliación: 22 de decembro.
  • 2ª Avaliación: 26 de marzo.
  • 3ª Avaliación: 22 de xuño.
Distribuir contido