Novas

MATRÍCULA VINDEIRO CURSO

 

PRAZO PARA MATRÍCULA PARA O VINDEIRO CURSO.

ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS-CURSO 2016/2017. INFORMACIÓN BÁSICA 

1.-LEXISLACIÓN REGULADORA:

  -Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento para a admisión

 do alumnado no segundo ciclo de educación infantil e primaria.

 2.-PREVISIÓN OFERTA DE POSTOS ESCOLARES EN INFANTIL E PRIMARIA:

CURSO

POSTOS ESCOLARES

4º de E.Infantil

25

5º de E.Infantil

18

6º de E.Infantil

19

1º de E.Primaria

22

2º de E.Primaria

17

3º de E.Primaria

21

4º de E.Primaria

16

5º de E.Primaria

18

6º de E.Primaria

19

 

CURSO      2015/2016

POSTOS ESCOLARES

UNIDADES REAIS PREVISTAS

   
   
   

2º CICLO   

E. INFANTIL

12

1º E 2º CURSO    

 PRIMARIA

14

3º E 4º CURSO  

 PRIMARIA

12

5º E 6º CURSO     

PRIMARIA

12

   
   

  

  3.-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN: Do 1  ao 20 de MARZO 

 4.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DO BAREMO: Do 24 de marzo ó 3 de abril (incluídos)

 5.-PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño 

 6.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 -Impresos que se facilitan na secretaría do centro. Tamén se poden descargar  nesta páxina.

 -Fotocopia do libro de familia.

 -Tarxeta ou Cartilla sanitaria do neno,a.

 -DNI neno, nena, pais.

 -Libro de familia numerosa (se procede).

 -Libro de vacinación.

   

A SECRETARIA DO CENTRO                                   

  

 

 

 

 

 

 

Estimados pais e nais:

 

Pola presente queremos comunicarlles que atendendo ó Decreto 254/2012 e á Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos, comezamos o procedemento de admisión de alumnado para o curso académico 2014/2015.

 

 

 

 

Por este motivo queremos recordarlles as seguintes cuestións de interese relativas ó proceso:

 

a)     O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos, polo tanto o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

b)    O alumnado dos centros adscritos ten prioridade na admisión.

      c)     O alumnado que queira continuar estudos no centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe entre o 1 e o 15 de febreiro de 2016 modelo normalizado (ANEXO I) da orde.

d)    A dirección dos centros adscritos remitirá ao centro de adscrición unha relación de alumnado susceptible de matricularse xunto coas solicitudes de reserva de prazas antes do día 19 de febreiro de 2016.

  

NOTA:

 Os centros deberán informar ás familias implicadas, do inicio do proceso de reserva de prazas en centros adscritos. É importante lembrarlles que a reserva de praza ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitudes de admisión noutro centro (art. 11.2).

   

 En A Merca a 31 de xaneiro de 2016

 

 A DIRECCIÓN DO CENTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido