Gramática. O predicado verbal (PV)

Autor: Alberto Armada

Completa.
   CC      CD      CI      circunstancial      complementos      con quen      directo      indirecto      Intransitivos      lle ou lles      lugar      modo      núcleo      no, na, nos, nas, lo, la, los, las      o, a, os, as      onde      predicativos      PV      Regaleille      ser, estar, parecer e semellar      Tírao      tempo      Tirádelo      Tireino      Transitivos   
Son todos os verbos, excepto .
Dentro dun predicado verbal distinguimos:
- O , que sempre é un verbo predicativo: pasea, regala;
- Os , que completan a información do verbo: polo xardín, o seu anel, á princesa.
Os verbos predicativos poden ser:
- , que necesitan un complemento para que a oración teña significado completo: O pastor regala o seu anel.
- , que teñen significado completo aínda que non leven un complemento: A princesa pasea.
Nun predicado verbal (), os complementos poden ser:
- Complemento (), que completa o significado dun verbo transitivo. Responde á pregunta "¿que + verbo?": ¿Que regalou o pastor? ---> "O seu anel".
- Complemento (): indica a quen vai destinada a acción. É sempre un nome de persoa ou animal precedido da preposición "a" ou "para": Regalou o anel "á princesa".
- Complemento (): expresa circunstancias de (CCL), (CCT), (CCM), compañía, etc. Responde ás preguntas "¿?", "¿cando?", "¿como?", "¿?"... A princesa pasea "polo xardín" "todas as mañás" "co seu canciño".
O CD pode ser substituído polos pronomes átonos ou polas súas variantes :
Tira o anel --->
Tirei o anel --->
Tirades o anel --->
O CI pode ser substituído polos pronomes átonos :
Regalei o anel a Sara ---> o anel