ALUMNADO CON NEE

             
       ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIAIS DE APOIO EDUCATIVO (ACNEAE OU NEAE)      
 


Alumnado que require unha atención educativa diferente a ordinaria por presentar dificultades de aprendizaxe, TDAH, por altas capacidades intelectuais, por terse incorporado tardíamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar. Requirese:

-Informe psicopedagóxico

-Pode precisar ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (ACNEE OU NEE)

 

 

Alumnoado que require nun período da súa escolarización ou a longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas especiais derivadas da discapacidade ou trastorno grave de conduta. Requirese :

-Informe psicopedagóxico

-Ditamen de escolarización

-Pode precisar ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS)

 

   DISCAPACIDADE EXPLICADA A NEN@S

 nee
 

ATENCIÓN A DIVERDSIDADE

PODE CONSIDERARSE COMO O CONXUNTO DE MEDIDAS E ACCIÓNS QUE TEÑEN COMO FINALIDADE ADECUAR A RESPOSTA EDUCATIVA AS DIFERENTES CARACTERÍSTICA E NECESIDADES, TIRMOS E ESTILOS DE APRENDIZAXE, MOTIVACIÓNS , INTERESES E SITUACIÓNS SOCIAIS E CULTURAIS DE TODO O ALUMNADO

   

Powered by Drupal - Design by artinet