RESULTADO AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA CURSO 2014/15

O curso pasado, en tódolos centros de Galicia, realízouse en 3º de educación primaria unha proba para avaliar no alumnado o seguinte:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática.

Utilízase o Índice Socioeconómico e Cultural(ISEC)como elemento definitorio do contexto dos centros, co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos seus resultados. Constrúese a partir de variables relativas ao nivel de estudo, a situación laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais no fogar.

Grupo ISEC ao que pertenece o centro: medio-alto.

 

A puntuación media obtida polo noso colexio en relación coa media de Galicia e coa media dos centros incluídos no mesmo tramo do ISEC é a seguinte:

  Media do CEIP Illas Cíes Media Galicia Media Grupo ISEC
Competencia matemática 5.9 5 6.7
Competencia comunicación lingüística 6.8 5 7.3

 

Agradecemos as familias a súa colaboración na tarefa de mellorar, xunto cos mestres, as competencias do alumnado deste centro.