Skip to Content

Comedor

ANUNCIO: apertura do prazo para colaboradores/as do comedor escolar

ANUNCIO DE APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO CENTRO CEIP A IGREXA CALO COMO COLABORADORES/AS VOLUNTARIOS/AS NAS TAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTEO CURSO 2020-2021.

 

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares doalumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2020-2021, colaborar nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión, que, habilitadas para este fin, se atopan en Dirección.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 11 de setembro de 2020, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 21 de decembro de 2020.

Durante o curso escolar 2020-2021 só se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nestas listas.

Calo, a 22 de xuño do 2020

O director do centro

Solicitude de prazas de comedor.

Aberto o prazo de solicitude do servizo de comedor escolar

Solicitude de comedor escolar para o curso 2020-2021

PAGOS COMEDOR ESCOLAR: opcións dispoñibles.

O pagamento mensual dos prezos públicos pola utilización do comedor escolar satisfarase entre o 1 e o 20 do mes seguinte ao da prestación do servizo.

O pagamento pode realizarse mediante os seguintes medios:

  • Entidades bancarias: unha vez recibido por parte do centro os impresos do pagamento.
  • Concellería de Facenda. Mediante o pago das tasas. 
  • Espazo Abalar: os impresos de pagamento estarán dispoñibles a través do Espazo Abalar, e o pagamento por esta vía é comunicado automáticamente ao centro, polo que non hai que entregar o xustificante no centro.
  • Oficina Virtual tributaria: Manual para o pago telemático.

En tólolos casos, excepto si se paga mediante Espazo Abalar, hai que entregar o xustificante de pago, antes do día 20 de cada mes no centro.

 

Información Relevante sobre o uso do comedor.

Contamos no noso centro con un comedor que da servizo a 295 prazas para o alumnado.

O uso do comedor implica unha serie de condicións e obrigas recollidas na INSTRUCIÓN 2/2019, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL, DO 16 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2020-2021

Comunicación de NON USO do servizo de comedor.

Se por calquer circunstancia, un dos días non se vai usar o comedor, incluso aínda que teña dereito á gratuidade total do servizo de comedor, debe avisar da ausencia antes das 9:45 do día que non vaia a facer uso do comedor. Pode avisar dos seguintes xeitos:

  • En conserxería, cubrindo o formulario dispoñible. Formularios e Impresos.
  • Por email: enviando debidamente cuberto o formulario mencionado no punto anterior.
  • Por email: enviando mediante un mail co nome e DNI da persoa responsable do alumno/a, e o nome do alumno/a que non van facer uso do servizo.

Perda do uso do dereito ao comedor:

  • Os usuarios/as do servizo de comedor escolar que durante o prazo dun mes de xeito continuado non fagan uso do citado servizo coa frecuencia solicitada, causarán automaticamente baixa no servizo, agás causas debidamente xustificadas polos usuarios/as ante a dirección do respectivo centro educativo.
  • Os usuarios/as do servizo de comedor escolar que en tres ocasións non comuniquen a súa ausencia antes das 9.45 horas do día que deba ter efecto, poderán ser suspendidos pola Dirección do dereito ao uso do servizo durante 10 días.

 

NORMATIVA COMEDORES ESCOLARES:

DECRETO 132/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la consellería con competencias en materia de educación.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut