Skip to Content

Blogues

PROCEDEMENTO ADMISIÓN

RESERVA DE PRAZA PARA O CENTRO ADSCRITO: IES LELIADOURA.

De acordo co disposto na Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o proceso de admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, na Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 e a orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 informamos que:

 

O alumnado de 6º curso de Educación Primaria que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, no noso caso é o IES LELIADOURA, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar o formulario normalizado (ED550A) a través das seguintes canles: na escola, en calquera rexistro válido ou na aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/), sendo esta a canle preferible de tramitación e para a que se precisa a Chave 365 ou o certificado dixital.

 

O formulario tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”, na páxina web da Consellería de Educación e na escola. No caso de que precisedes que vos enviemos o formulario impreso polo/a voso/a fillo/a, enviade un correo electrónico* á escola ou ben chamade por teléfono* para facer a petición. 

 

O prazo de presentación comprende do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2020. No caso de presentarse no centro, dada a situación de pandemia que estamos a vivir é preciso que solicitedes cita previa, a través do correo electrónico* ou dos teléfonos* da escola. Agradecemos que se optades por enviarnos un correo electrónico indiquedes a vosa dispoñibilidade para poder adaptarnos na medida do posible. Engadir que a solicitude deberá vir asinada polos dous proxenitores ou representantes legais.

 

*CONTACTOS DA ESCOLA:

Correo electrónico: ceip.heroinas.salvora@edu.xunta.gal

Teléfonos881 86 63 43 Dirección / 881 86 63 44 Secretaría / 881 86 63 45 Conserxería 

En todo momento as familias poderedes consultar o estado de tramitación das solicitudes utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante na aplicación informática “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). 

 

O alumnado que vaia a asistir a un centro distinto ao adscrito, IES Leliadoura, deberá presentar a solicitude de admisión no centro elixido, do 1 ao 21 de marzo. 

 

Para máis información podedes poñervos en contacto coa escola a través do correo electrónico ou dos teléfonos.

 

Aguiño, 10 de xaneiro de 2022.

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Informamos que ven de publicarse no DOG a orde que regula os criterios e o procedemento de distribución de máscaras hixiénicas entre o ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA no curso 21/22.

Tal e como se establece, TODO O ALUMNADO QUE PERCIBIU AXUDA DE MATERIAL NO PRESENTE CURSO, É BENEFICIARIO DIRECTO DE MÁSCARAS, POLO QUE NON TERÁ QUE PRESENTAR NINGUNHA SOLICITUDE. Nos vindeiros días informaremos do procedemento de entrega das máscaras a este alumnado.

Por outra banda é obrigado que os pais, nais, titores/as legais do alumnado que non contando coa axuda de material reúna os requisitos establecidos tramiten a solicitude do luns 15 ao venres 26 de novembro. No seguinte enlace amplíase a información

https://drive.google.com/file/d/1goAczMbmirrsEPXHqm22J6O4xnkfqhZb/view?usp=sharing

RECOLLIDA DE VALES DE MATERIAL

Informamos que aquelas familias que aínda non o fixeron, deben recoller en secretaría/conserxería do 6 ao 8 de setembro en horario de 9:00 a 10:00 e de 13:00 a 14:00 horas o VALE DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR.

Non será preciso chamar para solicitar CITA PREVIA.

É preciso respectar as medidas sanitarias: distancia, máscara, etc.

INFORMACIÓN SOBRE AS BECAS ESCOLARES DO CONCELLO PARA O CURSO 21/22

Informamos que o martes 31 de agosto de 2021, publicouse no BOP da Coruña a convocatoria para as axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnos/as dos centros docentes públicos e concertados de educación infantil, educación primaria e secundaria para o curso académico 2021-2022 dirixidas a familias do Concello de Ribeira.

O prazo de solicitude vai do 1 ao 21 de setembro, para ampliar a información podedes consultar na oficina de información cidadá, páaxina web municipal e en Servizos Sociais.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/31/2021_0000006501.pdf

INFORMACIÓN SOBRE OS VALES DE MATERIAL

Informamos xa se pode consultar a listaxe de admitidos/as e excluídos na Secretaría da escola. 

Tamén indicar que dende o 1 de xullo ata o 6 de xullo, en horario de 9:00 a 13:00 horas podedes recoller na secretaría da escola o VALE DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR, non será preciso chamar para solicitar cita.

Lembrade respectar as medidas sanitarias: distancia, máscara, etc.

As familias que non o poidan recoller agora poderán facelo durante os primeiros días do mes de setembro.

 

AVISO: INFORMACIÓN SOBRE A RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN E FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO NOVO ALUMNADO.

Informamos que a partir do día de hoxe podedes recoller na escola, CON CITA PREVIA, a documentación para formalizar a matrícula do alumnado novo. A cita pedirase chamando a calquera dos teléfonos da escola 881 86 63 45/ 44/ 43 ou a través do correo electrónico ceip.heroinas.salvora@edu.xunta.gal.

 

Se o preferides, podedes imprimila premendo aquí.

 

A súa presentación SERÁ PRESENCIAL, do 20 ao 30 de XUÑO, para o cal deberedes solicitar CITA PREVIA en calquera dos contactos postos anteriormente.

 

Lembrade respectar estes prazos, xa que segundo o disposto no artigo 40.3 da Orde do 12 de Marzo de 2013, pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida.

 

 


 

 

As familias dos/as nenos/as que empezan en 4º de Educación Infantil, están convocadas a unha reunión, o venres día 25 de xuño ás 11 horas, que se celebrará no exterior do centro e na que trataremos aspectos relacionados co inicio dos/as seus/súas fillos/as na escola, polo que recomendamos a asistencia dun/ha único/a proxenitor/a e agradecemos que non veñan acompañados/as dos/as nenos/as. De ser posible, e sempre que non o teñan feito antes, a entrevista inicial será entregada este día.
No caso de non poder asistir, comunicarase no centro.

AVISO: SOLICITUDE DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

PARA O CURSO 2021/22


PRAZO: do 21 de maio ata o 22 de xuño (ambos incluídos).


A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria e ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000€ será de 50€.

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia e o alumnado de educación especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.


 AVISO: O alumnado que cambie de centro (IES ou outros centros de primaria) tramitará a solicitude no centro no que foi admitido.


 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

-Preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación «Fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada, procedemento administrativo ED330B.  

-Opcionalmente no centro ou en calquera rexistro oficial. Para a presentación presencial na escola haberá que solicitar CITA PREVIA, chamando á escola ou enviando un correo electrónico a ceip.heroinas.salvora@edu.xunta.gal.

-Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

-O formulario de solicitude (anexo I) estará dispoñible: No portal educativo, no enderezo http://www.edu.xunta.gal, nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería de educación, na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal e na escola. Para recollelo no centro haberá que solicitar cita previa a través do teléfono ou do correo electrónico, ou ben indicar que o modelo sexa enviado a través do/a neno/a.

-A solicitude estará asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que: acepta as bases, cumpre os requisitos e son certos os datos indicados.

 

DOCUMENTACIÓN PARA A TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO:

-Anexo I(un único impreso para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, admitidos no mesmo centro para o curso 2021/22, e nel especificarase o nivel de estudos de cada un deles no citado curso.No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a).

-Anexo II(comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

-Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/s alumno/as e os demais membros computables da unidade familiar.

-En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor. 

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables usando algún dos seguintes medios:  Certificado ou volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

-Calquera certificado que acredite discapacidade ou outras alegacións que se fagan(Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración Autonómica; documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar; resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada; resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento; certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais cando o pai e a nai ou titor ou titores carezan de DNI e NIE).

A documentación complementaria (que se xunte coa solicitude) presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Opcionalmente, poderase presentar a documentación complementaria no centro ou en calquera rexistro oficial. Cando a documentación se presente na escola, achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2019, agás no caso de violencia de xénero.

 

COMPROBACIÓN DE DATOS:

No caso de oposición á consulta indicarase nos cadros correspondentes do formulario e achegaranse os documentos correspondentes.

 

PUBLICACIÓN DE DATOS:

As listaxes provisionais e definitivas publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior da escola e indicarase a súa publicación a través de abalar e da páxina web da escola. Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través de Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

 

A ter en conta para cubrir a solicitude:

A renda per cápita da unidade familiaré o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2019 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2019, sumaranse os recadros 435 e 460; cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar. 

Membros computables da unidade familiar

-Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

-Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

-Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

-Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

-Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

-A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/a alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior. 

Non terá a consideración de membro computable

-A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

-O agresor nos casos de violencia de xénero.

 

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2019, agás no relativo á violencia de xénero.


Estas instrucións son un resume, para ampliar información consultarase a ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B).

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-070521-0001_gl.pdf

AVISO: PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DO ALUMNADO ADMITIDO NA ESCOLA PARA O CURSO 21/22

Informamos que xa se poden consultar en AdmisionAlumnado as listaxes definitivas do alumnado admitido na escola para o vindeiro curso. Indicar que non houbo modificacións respecto das provisionais.

TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU SOLICITUDE NA ESCOLA FOI ADMITIDO. 

O prazo para formalizar a matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Cando estea próximo indicaremos cal vai a ser o procedemento a seguir, xa que dependerá da evolución da situación sanitaria.

As solicitudes presentadas fóra de prazo aínda non están resoltas polo órgano competente, en canto teñamos notificación comunicarémolo.

AVISO: ALUMNADO ADMITIDO NA ESCOLA

Informamos que no día de onte finalizou o prazo de presentación de solicitudes de admisión para novo alumnado. TODO O ALUMNADO que presentou SOLICITUDE DE ADMISIÓN na escola ESTÁ ADMITIDO/A.

Pola lei de protección de datos, as listas provisionais de admitidos/as soamente poderán consultarse no taboleiro de anuncios no interior da escola (con cita previa) ou na aplicación admisionalumnado co código de solicitude.

O prazo para a FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA será do 20 ao 30 de xuño. Cando estea próximo o prazo de formalización indicaremos cal vai a ser o procedemento a seguir, xa que dependerá da evolución da situación sanitaria.

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO: INFORMACIÓN SOBRE A ESCOLA

CON MOTIVO DA APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO, DEBIDO Á SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL ESTE ANO NON ORGANIZAREMOS UNHA CHARLA INFORMATIVA PRESENCIAL NA ESCOLA.

 

NO SEU LUGAR, AQUELAS FAMILIAS QUE DESEXEN RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE A NOSA ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO ENVIARÁN UN CORREO ELECTRÓNICO a ceip.heroinas.salvora@edu.xunta.gal.

No caso de que sexa preciso aclarar algunha dúbida tamén poderán enviarnos un correo ou chamar á escola 881 86 63 43 / 44 / 45.


 

Aguiño, 22 de febreiro de 2021.

Distribuir contido


by Dr. Radut