Adaptación da programación didáctica de r.católica