Skip to Content

4º Ed. Primaria

ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE EDUCATIVA DO GRUPO DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

O grupo de alumnos/as de 4º de educación primaria ten un blog (está na marxe dereita desta web:  EXPERIMENT-4º). Nel podedes ver algunhas das actividades realizadas no primeiro e segundo trimestre.

Dende o comezo do confinamento, o día 16 de Marzo a mestra puxo en marcha o traballo de aula por medio da plataforma Edmodo.

Diariamente a mestra colga as actividades propostas para a xornada no referente as diferentes materias do currículo seguindo co horario establecido dende o primeiro trimestre (8:50-13:50). Durante a semana ademais préstase apoio vía telefónica nas dúbidas que podan xurdir. 

 Neste tempo de confinamento trabállanse contidos dados e  actividades relacionadas coas diferentes competencias clave :

- Comunicación lingüística (CCL).

- Competencia matemática e en ciencia e tecnoloxía (CMCT).

- Competencia dixital (CD).

-Aprender a aprender (CAA).

-Competencias sociais e cívicas (CSC).

- Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE).

-Conciencia e expresións culturais (CCEC).

 

A comunicación coas familias é por medio da plataforma Edmodo, correo electrónico,vía telefónica, whatsapp e videoconferencia (Webex).

En breve comezarei a colgar actividades do 3º trimestre no noso blog EXPERIMENT-4º.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut