Secretaría

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2008-2012

  PARA ACCEDER Á NORMATIVA, CLIKEA NO ENLACE  : RESOLUCIÓN 5 DE OUTUBRO DE 2007  

SEGUNDA ACTA DA XUNTA ELECTORAL 

No CEIP Fogar de Carballo, sendo as 11:00 horas do día 17 de novembro de 2008, reúnense os compoñentes da Xunta Electoral deste Centro, baixo á orde do día seguinte:

 

ASISTENTES

Presidente/a

D/Dª Fernando Garea Vidal

 

Secretario/a:

D/D: Mª José Del Rio Piñeiro

 Vocais: 

D/Dª Esther Iglesias Barreiro

   

Representante do persoal de administración e servizos

D/Dª Eliseo Lista

 

 

 

  1. Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
  2. Aprobación dos distintos censos electorais.
  3. Aprobación de modelos de papeletas e sobres de votación.
  4. Sorteo Público de membros das mesas electorais.

 

Iniciado o acto, procédese a desenvolver a orde do día, coa obtención dos seguintes acordos:

 

1º) Admitir, proclamar e publicar as candidaturas presentadas polos distintos sectores segundo se indica seguidamente:

 

a)Nais, pais e titores legais do alumando:

1.Ángeles Ares Fuentes

2.Patricia Pombo Vecino

3.Carlos Regueiro Amador

4.Mª Isabel García Sanz

5.María Dolores Hurtado de Mendoza

 b)Profesorado:

1.- Jesús García Carpintero

2.- Mª Ángeles Pacoret Rodríguez

3.- Juan Ramón García del Río

4.- Jesús Manuel Puente Martínez

5.- Ángeles Trigo Fernández

6.- Carmen Martínez Barbeito

7.- Dolores Villar Cancela

8.- Ermitas Gesto Pallas

c) Persoal de administración e servizos (de ser o caso): 

1.Eliseo Manuel Lista Theodosio

 

2º) Unha vez efectuadas as correccións oportunas, aprobar e publicar definitivamente os distintos censos electorais.

3º) Aprobar os modelos de papeletas e sobres de votación. Nas papeletas, de cor branca, co encabezamento do sector referido á votación, e figurará a relación alfabética dos nomes dos candidatos (a sinalar cunha ou máis cruces no acto da votación, segundo os casos). Os sobres serán todos iguais, en tamaño 12X18 cm.

4º) Seguidamente, en virtude das disposicións legais establecidas, o/a Director e Presidente/a da Xunta Electoral procede a dar as instruccións oportunas para designar mediante sorteo ós catro pais ou titores legais, tanto titulares como suplentes, que formarán parte da mesa electoral correspondente, resultando elixidos:

  1. Vocais titulares para a mesa de pais e nais:

-Dora Seoane Souto

-María Pérez Ferreiro

-Silvia María Valiño Bertoa

-Julio Feijoó González

2. Vocais suplentes para a mesa de nais e pais:

-Jesus Manuel Osinde Tasende

-Emilio Corral García

-Eliseo Díaz Rama

-Verónica Cameán García

Polo tanto a mesa electoral de nais e pais do alumnado estará formada polo Director/a do Centro, que actuará como presidente/a, e os vocais titulares ou, no seu defecto, polos vocais suplentes segundo a orde anteiormente establecida,

 

E sen máis asuntos que tratar, o/a Presidente/a da Xunta Electoral levanta á sesións ás 11,30 horas da data ó principio mencioada e que, como Secretaria dou fe.

   

Vº E Prace                                                                      O/A SECRETARIO/A

O/A Presidente/a

   

Asdo.:Fernando Garea Vidal                   Asdo.: María José del Río Piñeiro

 

OS VOCAIS

    

Asdo.:Esther Iglesias Barreiro                Asdo.:Eliseo Lista Theodosio

        

Primeiro.-Dar lectura ás normas do Regulamento relativas ao procedemento de elección dos representantes dos profesores no Consello Escolar, en especial o artigo 35 e seguintes do Decreto 92/1988, do 28 de abril (DOG do 29).

Segundo.- Anunciar a relación de candidatos proclamados como tales pola Xunta Electoral que ven a ser a seguinte:

Profesorado:

1.- Jesús García Carpintero

2.- Mª Ángeles Pacoret Rodríguez

3.- Juan Ramón García del Río

4.- Jesús Manuel Puente Martínez

5.- Ángeles Trigo Fernández

6.- Carmen Martínez Barbeito

7.- Dolores Villar Cancela

8.- Ermitas Gesto Pallas

      

RELACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS NO SECTOR DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS

 

            Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria de tres do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste colexio fai pública a relación de nomes dos candidatos que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos.

 

1.ARES FUENTES ANGELES

2.GARCIA SANZ Mª ISABEL

3. HURTADO DE MENDOZA Mª DOLORES

      4.POMBO VECINO PATRICIA

      5. REGUEIRO AMADOR CARLOS

 

            Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG DO 21) corresponde elixir no presente proceso electoral a  dous (2)                 pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar. Os outros                 representantes de pais/nais continúan como consecuencia  da súa elección anterior no ano 2006, e un membro é nomeado en representación da Anpa ”Pedras Brancas”

            Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de pais para o Consello Escolar do 3 de novembro, a campaña electoral comprenderá dente o 18 o 22 de novembro, ambos días inclusive.

            A dirección do centro aproveita esta circular para animar a todos a participar activamente no proceso de elección dos seus representantes no consello escolar e convoca a todos os interesados en recibir información sobre o proceso electoral o luns día 17 de novembro as 16:45 horas na biblioteca do colexio a fin de comunicar o funcionamento do día da votación así como insistir na importancia da participación neste órgano as características do mesmo, as súas funcións e a importancia das decisións que se toman  no seo do consello.

            De todos os xeitos a finais de semana voltaremos a enviar unha circular lembrando a participación para o día 24 de novembro, coa data das eleccions, e sinalando os distintos horarios nos que poderán pasar polo centro para exercer o seu dereito o voto, facilitando deste xeito a participación de todos os país e nais.

            Igualmente durante toda a semana haberá un representante do equipo directivo polas tardes no centro xunto con representantes da Anpa para explicar o funcionamento e caracteristicas do consello escolar.

 

            O que se fai público para xeral coñecemento.

 

Carballo, a 18 de novembro de 2008

 

O Director do Centro e Presidente da Xunta Electoral

    

Asdo.: Fernando Garea Vidal.

 

 

COMO RESULTADO DE TODO O PROCESO ELECTORAL, O CONSELLO ESCOLAR DESTE CENTRO QUEDA CONSTITUIDO POLOS SEGUINTE MEMBROS

 

 

 

Fernando Garea Vidal

Director

María Ángeles Pacoret Rodríguez

Xefa de Estudos

José Luis Teijeiro Arias

Secretario

Jesús García Carpintero

 

Juan Ramón García del Río

 

Ermitas Gesto Pallas

 

Carmen Martínez Barbeito

 

Dolores Villar Cancela

 

Belén Lendoiro Esm orís

 

Eliseo Manuel Lista Theodosio

 

Mª.Dolores Hurtado de celMendoza Lamas

 
Ángel Gundín Suárez

Nomeado pola ANPA

 
 Isabel García Sanz    
 Patricia Pombo Vecino    

        

Secretaría

Vista de Secretaría
Distribuir contido