Actualidade

NOVA COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

Finalizado o procedemento electoral de renovación dos membros do Consello Escolar do centro, a composición definitiva do mesmo será a seguinte:

 

Presidente Director JOSÉ MANUEL GARCÍA YANES
Vicepresidente Xefe de Estudios HORACIO VÁZQUEZ BOEDO
Profesorado Titora E. Primaria TERESA GAVIN BOUSO
Profesorado Titora E. Primaria Mª CONCEPCIÓN GARCÍA DIÉGUEZ
Profesorado Titora E. Infantil CONSUELO BEIROA FRAGA
Profesorado Titora E. Infantil Mª AURORA CANDAL MIRANDA
Profesorado Especialista E. Musical Mª NIEVES VILLAR GARROTE
Pais/Nais Pai JOSÉ MANUEL GARCÍA CASTRO
Pais/Nais Nai NURIA BENITO GUTIÉRREZ
Pais/Nais Pai FERNANDO LÓPEZ MOREIRA
Pais/Nais Nai LOURDES OTERO RODRÍGUEZ
ANPA Milnen@s Nai Mª JOSE VIGO NÚÑEZ
Persoal non docente Conserxe MARINA LORENZO FERNÁNDEZ
Representante    Concello   Mª JOSE MOURIÑO SÁNCHEZ
Secretario Secretario ANTONIO CASTIÑEIRA VÁZQUEZ


ACTAS DO ESCRUTINIO DA VOTACIÓN DE CADA MESA ELECTORAL

 

Realizadas as votacións para a elección dos representantes do sector de mestras e mestres no consello escolar do centro, a acta do escrutinio recolle os seguintes resultados:

  Datos en cifras
Electores 48
Votantes 43
Papeletas nulas 0
Papeletas en branco 1
Porcentaxes participación  89,53 %

 

Candidaturas elixidas Votos obtidos
BEIROA FRAGA, CONSUELO 24
CANDAL MIRANDA, AURORA 18
VILLAR GARROTE, NIEVES 14
Candidaturas non elixidas Votos obtidos
LABANDEIRA VÁZQUEZ, MANUELA    
11
LOPEZ MANTEIGA, RAQUEL 9

 

Realizadas as votacións para a elección dos representantes do sector de nais/pais ou titores legais no consello escolar do centro, a acta do escrutinio recolle os seguintes resultados:

 

  Datos en cifras
Electores 995
Votantes 26
Papeletas nulas 0
Papeletas en branco 0
Porcentaxes participación        
2,61 %

 

Candidaturas elixidas Votos obtidos
BENITO GUTIÉRREZ, NURIA 18
LOPEZ MOREIRA, FERNANDO 17
OTERO RODRIGUEZ, LOURDES   
13

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCASAÚDE

 

                     

                           

                      

                                                                        

                           

I PROGRAMA MUNICIPAL EDUCASAÚDE (2ª edición)

Programa de prevención que pretende abordar o concepto de saúde dunha forma integral traballando pautas para fomentar unha conduta saudable, dirixido á infancia, adolescencia e mocidade desde tres aspectos fundamentais o físico, o psicolóxico e o relacional. O programa inclúe tamén ás familias como parte fundamental na transmisión destas condutas.

Finalidade: Fomentar hábitos saudables entre a poboación infantil e xuvenil para previr condutas de risco. Concienciar ás familias para transmitir condutas adecuadas orientadas a unha vida saudable.

Público destinatario: escolares de educación infantil (0 a 6) e educación primaria e as súas familias.

Accións a levar a cabo: Sesións de hora e media nos colexios en horario de mañá e sesións de hora e media pola tarde ás familias.

Os contidos das sesións están relacionados coa saúde, a alimentación, a hixiene, a educación afectivo-sexual, o lecer e o tempo libre, a prevención en consumo de alcol e drogas, as habilidades sociais, a educación ambiental.

Equipo docente formado por 3 pediatras, 1 enfermeira pediátrica, 1 psicóloga, 2 matronas, 1 educador social e dúas psicólogas especialistas en etapa de 0 a 3 anos.

Centros educativos: Ceip María Barbeito, Ceip Emilia Pardo Bazán, Ceip Prácticas, Ceip San Pedro de Visma, Ceip Raquel Camacho, EIM Os Rosales e EIM Luis Seoane.

Duración do programa: desde o 1 de outubro ata o 20 de decembro de 2012.

Sesións programadas para o mes de DECEMBRO dirixidas ás familias:


CEIP EMILIA PARDO BAZÁN

DATA

Sesión

Familias de escolares dos cursos:   

10 decembro

MÉDICA

Infantil

18 decembro

PREVENCIÓN

Infantil

Horario das sesións: desde as 16:00 ata as 17:30 h.

PRESENTACIÓN PROXECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DO COLEXIO

A Consellería de Cultura, Educación e O. U. licitará antes de final de ano a ampliación do CEIP Emilia Pardo Bazán no concello da Coruña.

Nun acto celebrado na biblioteca do colexio os responsables da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U. e da Concellaría de Educación, Xuventude e Deportes do Concello da Coruña, asistiron á presentación pormenorizada do proxecto de ampliación do colexio, realizada polo equipo de Hermo Iglesias Arquitectos.

Asistiron representantes dos pais e nais no consello escolar, profesorado, persoal non docente e o equipo directivo do centro.

Ver noticia no Gabinete de Comunicación da Xunta de Galicia

SUSPENSIÓN VIAXE A GANDARÍO

 

SUSPENSIÓN VIAXE FIN DE CURSO A GANDARÍO

 

Ante as informacións recibidas de MeteoGalicia en relación ás previsións de intervalos anubrados con chuvascos para mañá MARTES día 12 de xuño, a viaxe de Fin de Curso, prevista para o alumnado de 1º/2º/3º de educación primaria á localidade de Gandarío, queda novamente suspendida.

A asistencia á clase realizarase con normalidade, manténdonse o horario habitual de entradas e saídas.

A Coruña, 11 de xuño de 2012

A DIRECCIÓN

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (Curso 2012-13)

CONVOCATORIA DE AXUDAS  PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (Curso 2012/13)

(Orde do 30 de maio de 2012; DOG, 01/06/2012).

 

1. DESTINATARIOS

Todo o alumnado matriculado en educación primaria.

2. REQUISITOS

a)Ser nai/pai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria durante o curso 2012/13 e non repetir curso neste ano académico.

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario.

c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.

 

3. SOLICITUDES

3.1. As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais  ou os titores ou os representantes legais do alumnado.

3.2 As persoas que desexen optar á axuda deberán presentar a solicitude no centro  docente no que estea matriculado o alumnado, segundo o anexo I da Orde do 30 de  maio de 2012, debendo presentar unha solicitude por alumno/a matriculado/a.

3.3 Ditas solicitudes poderán obterse no Centro, na xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e tamén se poderán descargar en formato PDF no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria, ligazón de gratuidade solidaria de libros de texto. DESCARGAR SOLICITUDE

3.4. A solicitude deberá ser asinada polo pai, nai ou titor/a do alumnado excepto nos supostos de separación ou divorcio nos cales poderá ser asinado unicamente polo proxenitor que teña a custodia do menor. Todo iso sen prexuízo da sinatura do resto de membros da unidade familiar computables que sexan maiores de idade.

3.5. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, desde o 2 de xuño ao 2 de xullo de 2012.

3.6. Unha vez que a solicitude estea debidamente tramitada, o centro xerará un vale que será entregado ao solicitante co que poderá adquirir os libros e material escolar no correspondente establecemento, a súa libre escolla e polo importe máximo que figura no devandito vale.

 

4. DOCUMENTACIÓN

Xunto coa solicitude, presentarase a seguinte documentación

4.1. Alumnado de educación primaria

a) Fotocopia do libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar.

b) No suposto de non ter libro de familia ou a se a situación familiar non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación que acredite os membros da unidades familiar.

c) No caso de discapacidade do alumnado, do solicitante ou dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude deberá acreditarse documentalmente.

d)No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

 

5. CONTÍA DAS BOLSAS

 

As contías das bolsas varían segundo os ingresos da unidade familiar no ano 2010 dividido polo número de membros computables (renda per cápita familiar):

5.1. Familias monoparentais

a) Renda per cápita familiar ata 6.000 euros: 170 euros.

b) Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000 euros: 90 euros

5.2. Resto das familias

a) Renda per cápita familiar ata 5.400 euros: 170 euros

b) Renda per cápita familiar desde 5.400, 01 ata 9.000 euros: 90 euros

5.3. Alumnado de educación especial

O alumnado de educación especial que solicite a bolsa e que cumpra os requisitos establecidos recibirán un importe de 250 euros, con independencia da renda per cápita familiar.

 

6. ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA

 

6.1. Respecto do solicitante

A presentación da solicitude comportará a autorización ao órgano xestor para comprobar a través da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Consellería de Facenda a veracidade dos datos de carácter tributario declarados na solicitude, sendo necesaria tamén a autorización do resto dos membros computables da unidade familiar que obteñan ingresos, que deberán asinar para tal fin o citado anexo I e indicar o seu NIF/NIE.

 

6.2. Familias monoparentais

a) Cando conviva un só proxenitor ou titor co alumno/a, deberá acreditarse

documentalmente esta circunstancia.

b) No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se considerará membro computable aquel que non conviva co alumno/a.

c) Non obstante, se é o caso, terá a consideración de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación, e as rendas incluiranse dentro do cómputo da renda familiar.

 

7. CONSIDERACIÓNS FINAIS

a) O contido da convocatoria (Orde do 30 de maio de 2012) pode verse no Diario Oficial de Galicia do día 1 de xuño, no taboleiro de anuncios  e páxina web deste Centro e, xunto con información complementaria, no portal educativo xa citado: http://www.edu.xunta.es

b) Este Centro asesorará aos interesados para cubrir as solicitudes e

achegar a documentación esixida pola convocatoria.

c) Solicítase que se entregue a solicitude o antes posible para axilizar os trámites.

 

A Coruña,1 de xuño de 2012

A DIRECCIÓN

FOLGA NO ÁMBITO DO ENSINO PÚBLICO E CONCERTADO

 FOLGA NO ÁMBITO DO ENSINO PÚBLICO

Xoves, día 9 de maio de 2013

 

 

    As organizacións sindicais Federación de Enseñanza CCOO (FECCOO), Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), STEG comunicaron a convocatoria dunha folga contra a LOMCE (Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa) para todo o persoal docente e non docente de todas as administracións educativas e de todos os niveis educativos, a todo o persoal de administración e servizos de todas as administracións e niveis educativos, a todo o persoal docente e investigador de todas as universidades públicas, a todo o persoal de administración e servizos de todas as universidades públicas, a todo o persoal docente e non docente do ensino concertado, monitores de comedor e outras actividades en centros públicos e concertados, persoal de atención educativa ou asistencial externalizado e persoal das escolas dependentes da Administración local. A folga desenvolverase desde as 00.00 horas ás 24.00 horas do día 9 de maio de 2013.

       Neste centro a folga será secundada polo 70,83 % do profesorado e polo 33,33 % do persoal non docente.

    Como consecuencia, os citados anteriormente, NON ESTARÁN ESE DÍA NO CENTRO para atender aos vosos fillos e fillas.

    Ademais do profesorado, persoal non docente e de conserxería que non secunda a folga, estarán no centro, a coidadora auxiliar de alumnado con n.e.a.e e un membro do equipo directivo en cumprimento da lexislación vixente.


COMO VAI FUNCIONAR O CENTRO O XOVES, DÍA 9 DE MAIO?

     O profesorado que non secunda a folga atenderá, preferentemente, ao alumnado das súas titorías.

     O resto do alumnado que acuda ao centro, será “atendido” polos servizos mínimos establecidos e polo profesorado que non secunda a folga  e a súa organización dependerá do nº de alumnos/as que asista. En calqueira caso, dado que o seu profesorado non estará no centro, non poderán recibir a docencia habitual.

 

A Coruña, 8 de maio de 2013

 

A DIRECCIÓN

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2012

 

Publícanse as listaxes correspondentes á Orde do 22 de febreiro de 2012 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 5/03/2012)

Todos aqueles que presentaron solicitudes poden consultar as listaxes nos seguintes enlaces:

-  Solicitudes coa documentación correcta -Anexo I

- Solicitudes que precisan da emenda dalgún aspecto -Anexo II.

- Solicitudes excluídas, indicando as causas de exclusión -Anexo III:

 

a. Fóra de prazo.

b. Non cumprir algún dos requisitos establecidos no artigo 3º da Orde de convocatoria.

c. Non cumprir co procedemento establecido no artigo 5º da Orde de convocatoria.

 


BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE BECAS COMEDOR PARA O CURSO 2013- 2014

 

día 9 de abril apareceron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as Bases Reguladoras da Concesión de Becas de Comedor para o curso 2013-2014.

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do Concello da Coruña ou por calquera dos procedementos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/92 de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

O prazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación das citadas bases no Boletín Oficial da Provincia.

Descargar texto completo da convocatoria.

Distribuir contido