BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE BECAS COMEDOR PARA O CURSO 2013- 2014

 

día 9 de abril apareceron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as Bases Reguladoras da Concesión de Becas de Comedor para o curso 2013-2014.

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do Concello da Coruña ou por calquera dos procedementos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/92 de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

O prazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación das citadas bases no Boletín Oficial da Provincia.

Descargar texto completo da convocatoria.