PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

 

  

 

Os solicitantes de prazas para 4º curso de educación infantil (3 anos) deberán presentar na Secretaría do centro a documentación xustificativa da puntuación obtida, debido a que houbo máis solicitudes que as 66 prazas libres ofertadas.

Deberán aportar os orixianis e unha fotocopia para poder cotexar os documentos.

A documentación a presentar é a seguinte:

* Certificado de empadroamento.

* Título de familia numerosa (se é o caso).

* Certificado de minusvalía (se é o caso).

* Certificado laboral no caso de puntuar polo domicilio laboral (se é o caso).