You are hereClaustro / Programacións

Programacións


Adaptacións das programacións para o 3º trimestre curso 2019/2020

Para dar cumprimento ás Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse as adaptacións das programacións didácticas das ensinanzas correspondentes ás áreas de primaria para o terceiro trimestre do curso escolar 2019/2020.