Skip to Content

Blogues

Reunión coas familias

Estimadas familias,

Debido a situación que nos atopamos co Covid 19, atopamos necesaria unha primeira toma de contacto coas famiias dos nosos alumnos.

Convocamoslles a unha reunión o vindeiro mércores 9 de setembro as 15:15 p.m.

A devandita reunión rogamos a presenza  dun familiar por neno. Para poder manter as distancias de seguridade polo protócolo.

Reunión coas familias

Estimadas familias,

Debido a situación que nos atopamos co Covid 19, atopamos necesaria unha primeira toma de contacto coas famiias dos nosos alumnos.

Convocamoslles a unha reunión o vindeiro mércores 9 de setembro as 15:15 p.m.

A devandita reunión rogamos a presenza  dun familiar por neno. Para poder manter as distancias de seguridade polo protócolo.

 

Solicitude de praza no comedor escolar para o vindeiro curso 2020/2021

Deberán presentar solicitude:
-
Alumnado matriculado no CEIP do Bolo no curso 2019/2020 que queira seguir sendo usuario
do comedor escolar no curso 2020/2021.
-Novo alumnado matriculado no CEIP do Bolo para o curso 2020/2021 que queira facer uso
do comedor escolar.
A solicitude debe presentarse cuberta e asinada, presencialmente, en administración do centro .
Podedes quedar comigo para entregalo ou para resolver calquera dúbida.
Prazo: do 19 de xuño de 2020 ao 10 de xullo de 2020.

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO ANO ACADÉMICO 2020-2021

No seguinte ficheiro adxunto podedes consultar a relación de libros seleccionados para o vindeiro curso 2020/2021

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN (CURSO 2019/2020)

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL E CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Seguindo instrucións da Consellería de Educación publicamos a modificación dos criterios de cualificación final e os criterios de promoción para o presente curso 2019/2020.

Estes criterios adxuntaranse nas programacións didácticas de cada unha das áreas e niveis que se tiveron que adaptar á situación xerada polo estado de alarma e que poden consultar no enlaceinferior.

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL

 A cualificación final de curso farase a partir do traballo desenvolvido de xeito presencial no primeiro e segundo trimestre e tendo en conta o traballo levado a cabo neste terceiro, sempre e cando beneficie ao alumnado.

Atendendo a isto e tras o acordado na reunión da CCP, sumaremos de 0 a 1 punto según o seguinte criterio:

·       Asistencia e participación ás clases por videoconferencia:0,…, 0,5

 ·        Resolución e entrega das tarefas solicitadas: 0,…,0,3

 ·        Interese e esforzo pola materia: 0,…,0,

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Promocionarán ao seguinte curso:

·     Todos os alumnos que acaden cualificación positiva en todas asmaterias.

·     Debido á situación actual de excepcionalidade, e dado que para o vindeiro curso todo o alumnado disporá dun informe individualizado onde se farán constar aquelas competencias que non están plenamente conseguidas e que os centros nos primeiros meses do próximo curso programarán actividades para a recuperación das aprendizaxes non adquiridas no curso anterior, poderá promocionar o alumnado que non lograse os criterios e estándares de aprendizaxe do curso en dúas ou máis materias, e/ou que non acadara o grao de adquisición das competencias correspondentes, sempre que o equipo docente así o considere.

 

 

NOS SEGUINTES ENLACES PÚBLICOS PODEDES CONSULTAR AS ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS ESTABLECIDAS PARA FINALIZAR ESTE PRESENTE CURSO 2019-2020

 

 

 LENGUA CASTELLANA:

https://drive.google.com/open?id=1ZTRK1-84TqfpKTuivkeMHceGyIih1aTR

 LINGUA GALEGA:

https://drive.google.com/open?id=1IidIBZU01Vvt9cGn0ziTPH1UWokPSRCc

MATEMÁTICAS:

https://drive.google.com/open?id=1T12W6h3KV5OSp5KNqAlZ8Y_gjmDfMtqd

INGLÉS:

https://drive.google.com/open?id=19oS6hZtEJ9kjyfjXLXSRPO0IUAEBElLF

EDUCACIÓN FÍSICA:

https://drive.google.com/open?id=1qqvk9eZXARm4AA_J8Ac0syW3MYysSpQv

EDUCACIÓN PLÁSTICA:

https://drive.google.com/open?id=1zLZYZ4iKH4mO0YYRqEP9kRhoFf998xmn

CIENCIAS DA NATUREZA:

https://drive.google.com/open?id=1kssCnQEghQk-tyvhGlWudopS-jP8GI4z

CIENCIAS SOCIAIS:

https://drive.google.com/open?id=14o8vJ62vAkUiTBEM6g2PQvX4_KDZYBum

MÚSICA:

https://drive.google.com/open?id=1PREht3fUqDfsDXSm57jfa27ODhX2I_Nu

RELIXIÓN:

https://drive.google.com/open?id=11i3jYAPbwHYxGkUKkD4FwXoQqpzyLajY

 

SOLICITUDE AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021

Plazo

Plazo de presentación: 

20/05/2020 - 19/06/2020

1. El plazo para presentar solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el día 19 de junio de 2020 incluido.

2. El alumnado que, una vez transcurrido el plazo indicado, pase a estar en situación de tutela o guarda de la Xunta de Galicia o se incorpore a un centro docente sostenido con fondos públicos procedente de fuera de Galicia o de un centro situado en Galicia, pero no sostenido con fondos públicos, podrá presentar la solicitud en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la formalización de la matrícula. No se podrán presentar solicitudes después del 31 de marzo de 2021.

3. El alumnado que repita 4º de la ESO y aquel que no obtenga plaza en formación profesional básica en el curso 2020/21 y formalice la matrícula en el curso de la ESO que le corresponda, cuando no haya presentado solicitud de participación en el fondo solidario ni de ayuda para adquirir material escolar en el plazo indicado, también podrá presentarla en el plazo de un (1) mes desde la formalización de la matrícula.

LER MÁIS

Distribuir contido


by Dr. Radut