Skip to Content

AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022-2023

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022-2023

ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (código de procedemento ED330B)

 

PRAZO DE SOLICITUDE

Do 19 de maio ao 22 de xuño de 2022, ambos incluídos.

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 • De forma presencial no centro educativo. A solicitude será única para todos os fillos ou fillas

 • Por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal. Neste caso, será necesario a presentación dunha solicitude por alumno ou alumna.

 

FORMULARIOS PARA A SOLICITUDE

PODES DESCARGAR OS FORMULARIO DA SOLICITUDE PREMENDO AQUÍ (ANEXO I e II). No centro tamén teremos a disposición as solicitudes impresas.

 

ALUMNADO DESTINATARIO

 • Alumnado que curso para o vindeiro curso escolar 3º e 4º de primaria para solicitar o fondo solidario de libros de texto do centro.

 • Alumnado que curse para o vindeiro curso escolar 1º e 2º de primaria para solicitar vale de axuda para a compra dos libros de texto.

 • Alumnado matriculado en Educación Primaria no vindeiro curso escolar que queira solicitar axuda para adquirir material escolar.

 • Alumnado EDIXGAL: O alumnado de 5º e 6º de primaria non ten libros de texto debido ao proxecto de educación dixital polo que so poden solicitar axuda para adquirir material escolar.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Solicitude ED330B: Anexo I e II

 • No Anexo II, para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar, no caso de que todos ou algún dos membros computables se opoñan á consulta dos datos deberán indicalo marcando o cadro correspondente e achegar os seguintes documentos xustificativos:

  • DNI ou NIE

  • Declaración do imposto sobre as persoas físicas ou o certificado de tributación de imputacións no exercicio 2019.A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2019, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  • Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de ser o caso.

  • Percepción de pensión por incapacidade ou outras causas.

 

 • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 • Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. Se a familia non ten libro de familia, excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 

 

IMPORTANTE Deberá presentarse no centro a documentación orixinal (facemos a copia no centro) para verificar a súa validez. Todos os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, reflectindo a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2020, agás naqueles supostos de violencia de xénero onde se aplicará o disposto na lexislación específica para estes casos.

 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO

 

O alumnado de 3º e 4º de primaria deberá entregar todos os libros de texto ao titor ou titora na semana do 13 ao 17 de xuño. A non devolución dos libros de texto pode resultar na exclusión das axudas para o curso 2022-2023.

 

PUBLICACIÓN LISTADOS SOLICITUDES

 

 • Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas: 23 de xuño de 2022.

 • Período de reclamación á listaxe provisional: 24 e 27 de xuño de 2022.

 • Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas: 28 de xuño de 2022

 • Recollida dos vales: 29 e 30 de xuño e 1 de xullo de 2022 de 10:00h a 14:00h. 

 

AdxuntoTamaño
ANEXO I E ANEXO II SOLICITUDE FONDO LIBROS.pdf371.5 KB


blog | by Dr. Radut