Dimensións educables

DIMENSIÓNS EDUCABLES

Para acadar a educación integral do noso alumnado, atenderemos ó desenvolvemento dos nenos e das nenas, procurando a súa madurez e a adquisición de capacidades referidas ás seguintes  dimensións educables

  • Educación corporal, intelectual, social e afectiva.
  • Educación actitudinal: Educación vial,  medioambiental, para a saúde, para a paz,  para o consumo, para a igualdade e a tolerancia e para o ocio.
  • Educación en Valores.

Tendo en conta estes principios os ámbitos de traballo do titor/a estarán referidos a:

  • Ensinar a pensar para mellorar a capacidade de aprender a aprender  dos alumnos/as, estimulando a adquisición de estratexias de coñecemento (exploración e descubrimento) e habilidades de pensamento no marco do desenvolvemento curricular.

  • Ensinar a ser persoa favorecendo o desenvolvemento equilibrado da personalidade dos alumnos/as axudándoos na construcción da súa identidade persoal, no seu proceso de autocoñecemento e na formación dun autoconcepto positivo.

  • Ensinar a convivir e a comportarse para contribuir ó desenvolvemento de capacidades sociais propias da boa convivencia para que osalumnos e alumnas melloren a súa capacidade de adaptación escolar e social. Isto  conleva ensiñarlles a adaptarse á vida e ó medio e a autorregularse para establecer unhas relacións dinámicas co entorno.

  • Ensinar a decidirse (3º ciclo) facilitándolles experiencias de aprendizaxe que conteñan elementos (cognitivos, de procedementos e actitudes) que garden relación coa capacidade de decidirse e  que promovan a madurez para tomar decisións.

Powered by Drupal - Design by artinet