Skip to Content

BENVIDA

 CEIP NOALLA-TELLEIRO

Benvidos á nosa web! Nela atoparás información a cerca do centro e das actividades educactivas que se levan a cabo tanto dentro como fora das aulas.       

                                                           

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

PROCEDEMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MARÍCULA:

ÁBRESE O PROCEDEMNTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA QUE REMATARÁ O 30 DE XUÑO.

 1. ANEXO III-1 DEBIDAMENTE CUBERTO (adxúntase ó final deste texto) ou pode atopalo na folla 39 da Orde do 12 de marzo de 2013

 2. Fotocopia do Libro de Familia completo (todas as páxinas que estean escritas).

 3. Fotocopia do DNI do pai, da nai (ou representantes legais) e do neno/a a matricular (se o ten).

 4. Fotocopia do Libro de Vacinas do neno/a ou Certificado de vacinas.

 5. Fotocopia da Cartilla da Seguridad Social (tarxeta sanitaria) ou entidade aseguradora.

 6. Certificado de matrícula do curso actual no que está escolarizado o alumno/a (agás para os nacidos no ano 2018). Deben solicitado na Secretaría do centro educativo no que estea cursando estudos na actualidade.

 7. 2 fotos do alumno/a tamaño carné.

 8. No caso de vir doutro colexio adxuntar fotocopia do boletín de notas da última avaliación.

 9. Outra documentación: discapacidade, separación, custodia...

 10. Documentación específica do centro (vai no sobre, pero tamén poden descargala nos documentos adxuntos):

 • Autorización imaxe.

 • Elección Relixión /Valores.

 • Transporte escolar.

 • Proxecto lingüístico (idioma materno).

 • Información adicional.

CALQUERA DÚBIDA CHAMAR O 886151652

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

A Consellería de Educación ven de publicar a ORDE do 29 de ABRIL de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (código de procedemento ED330B). (DOG do 18 de Maio de 2022), que regula

O alumnado de 5º de primaria poderá solicitar a axuda para adquisición de material escolar pero queda excluído da participación no fondo solidario de libros de texto por estar incluído no PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL E-DIXGAL  

  

Estarán excluídas as solicitudes que superen os límites de renda per cápita da unidade familiar fixados nesta orde: 10.000 € en axudas para adquirir libros de texto e 6.000 € en axudas para adquirir material escolar.

 

Prégase que as familias cunha renda per cápita superior a 10.000€ non presenten a solicitude.

  

 1. Prazo para presentar solicitudes:

 

DO 19 DE MAIO Ó 22 DE XUÑO INCLUÍDO

 

 2. Lugar e forma de presentación de solicitudes:

 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexoI) (anexoII) dispoñible na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

 O formulario de solicitude (anexo I) (anexo II) tamén estará dispoñible:

 

    a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal.

    b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente             en materia de educación.

     c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

     d) Na Secretaría do Ceip Noalla Telleiro. Mais abaixo poden atopar o ANEXO I e o ANEXO II en formato pdf

 

CLICA NOS ENLACES QUE SEGUEN PARA ACCEDER A ORDE DA CONVOCATORIA E AOS ANEXOS I e II NO CASO DE QUERER PRESENTALA PRESENCIALMENTE:

 

Orde DOG martes, 18 de maio de 2022 (xunta.gal)

 ANEXO I  e ANEXO II

 

 

Modificación da Concreción Curricular curso 2021-2022

Publicase para coñecemento de toda a comunidade escolar a modificación curricular para este curso 2021-2022 según Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.

Pódese ver accedendo ó seguinte documento pdf:

 

SOLICITUDES ADMISIÓN 2022/2023

APERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDES ADMISIÓN 2022/2023

 

PRAZO: do 1 ó 21 de marzo ambos incluidos.


FORMA DE PRESENTACIÓN:

-En papel na secretaría do centro.

-De xeito telemático a través da aplicación AdmisiónAlumnado ou da sede electrónica.

 

DOCUMENTACIÓN:

-Formulario de admisión debidamente cumprimentado                                                                      (ANEXOII GALEGO (ANEXOII CASTELÁN)

-DNI do pai, nai ou titores legais e do neno ou nena se o ten (orixinais e copia).

-Libro de Familia: orixinal e copia.

-Certificado de matrícula do curso actual no que está escolarizado de ser o caso.

 

OUTRA DOCUMENTACIÓN (se fose o caso): documento que acredite minusvalía, separación dos pais, custodia, ETC... O alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.) deberá achegar documentación xustificativa. (orixinal e copia en todos os casos).

A solicitude deberá ser asinada pola nai e o pai, ou representantes legais do alumnado. No caso de separación ou divorcio, os dous proxenitores ou titores legais asinarán a presente solicitude, agás que aquel que formalice a instancia teña atribuída a patria potestade con carácter exclusivo mediante resolución xudicial, que se presentará coa solicitude para o seu cotexo polo centro educativo.

 

A CONTINUACIÓN PODEN ATOPAR O ENLACE A APLICACIÓN WEB E OS DOCUMENTOS EN PDF PARA FACER 

ENLACE APLICACIÓN WEB: admisionalumnado (xunta.gal)

MANDADIÑO

Coma todos os anos o mandadiño realizará unha serie de ordes para vir vestidos con distintas prendas cada día da semana. As prendas serán acumulativas e as ordes de toda a semana serán as seguintes:

 

LUNS: A semana comeza con algo na cabeza.

 

MARTES: Igual ca as ovellas van ao redil, mañá trae da casa o teu mandil.

 

MÉRCORES: Para o noso gozo traerás algo no pescozo.

 

XOVES: Para correr o frío con ganas, traede batas e pixamas.

 

O VENRES virá disfrazado cada alumno como desexe.

CARREIRA SOLIDARIA DÍA DA PAZ E NON VIOLENCIA

O pasado venres 28 de xaneiro celebramos o DIA DA PAZ E NON VIOLENCIA ESCOLAR coa celebración da CARREIRA SOLIDARIA.

No seguinte enlace amosámosvos algúns instantes da celebración.

 https://youtu.be/kb_T1KHhHVA

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

SOLICITUDE DE MÁSCARAS

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%. 

 

Forma de presentación da solicitude:

Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a.

• Prazo:

1.Para o alumnado matriculado no centro no día de publicación da orde no Diario Oficial de Galicia:10 días hábiles a partir do seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, do 15 ao 26 de novembro de 2021. 

2. Para o alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, pase a estar en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou se incorpore a un centro docente público titularidade da consellería ou a un privado concertado procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, a solicitude de máscaras poderase presentar no mesmo prazo que a solicitude de libros e material escolar, é dicir, (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. 

 

ADXUNTASE ORDE DA CONVOCATORIA 

ANPA DO CEIP DE NOALLA-TELLEIRO

NESTE APARTADO PODEREDES VER TODA A INFORMACIÓN RELACIONADA COA ANPA DO CEIP DE NOALLA-TELLEIRO

https://www.facebook.com/anpanoallatelleiro

 

Teléfono de contacto: 608 263 465

email:  anpaotelleiro@gmail.com

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022

Distribuir contido


by Dr. Radut