PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2018/2019. INFORMACIÓN IMPORTANTE

 

NORMATIVA:

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, publicado no DOG do 26 de decembro de 2012, que regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2ºciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial e da Dirección Xeral de Centros

 

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES

Xunto con este resume da lexislación sobre o proceso de admisión, publicamos a relación de postos escolares ofertados segundo a normativa vixente ao respecto.

 

PREVISIÓN DE VACANTES PARA O CURSO 2018/19 

NIVEL EDUCATIVO

PRAZAS

PERMANENCIAS

VACANTES

4º EDUC. INFANTIL

25

  25

 

5º EDUC. INFANTIL

25

25

0

6º EDUC. INFANTIL

25

23

2

1º EDUC. PRIMARIA

25

24

1

2º EDUC. PRIMARIA

25

26

0

3º EDUC. PRIMARIA

25

24

1

4º EDUC. PRIMARIA

25

28

0

5º EDUC. PRIMARIA

25

20

5

 

6º EDUC. PRIMARIA

25

25

0

*No nivel de 4º de Ed. Infantil quedan reservadas 3 prazas por aula para alumnado de NEE; e 1º de Ed. Primaria queda reservada 1 praza dispoñible.

 

PRAZOS.

CALENDARIO Publicamos o calendario establecido para todo o proceso de admisión 2018-2019, no que figuran os diferentes prazos.

Calendario do proceso de admisión para o curso 2018/19

Reserva de praza

 Do 1 ao 15 de febreiro

Listaxe asignación prazas centros adscritos

 Antes do 28 de febreiro

Publicación de vacantes

1 de marzo

Presentación de solicitude de admisión

 Do 1 ao 20 de marzo

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

 Antes do 25 de abril

Publicación de listaxes definitivas

 Antes do 15 de maio

Formalización de matrícula

 Do 20 ao 30 de xuño

 

 Publicamos tamén o horario preferente de atención en secretaría.

 De luns a venres  de 9:15 a 10:05 e de 13:25 a 14:15.

 

CENTROS ADSCRITOS:

O noso centro está adscrito ao IES de Poio.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS

 Este centro oferta os seguintes servizos complementarios:

SERVIZO

ORGANISMO DE QUEN DEPENDE

Transporte

Xunta de Galicia

Plan Madruga

ANPA O Xunqueiro

Comedor

ANPA O Xunqueiro

Actividades extraescolares

ANPA O Xunqueiro

 

 SOLICITUDES DE ADMISIÓN

1.- As solicitudes axustaranse ao modelo oficial, Anexo II. Debe cumprimentarse axeitadamente na súa totalidade. Asinarán o pai, nai ou os titores legais correspondentes. No caso de divorcio ou separación deberá estar firmada polos dous proxenitores.

2.- Impreso (ANEXO II): será facilitado gratuitamente nos centros docentes. Poderase descargar desde a páxina web do centro https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

3.- Presentarase unha única solicitude, dirixida á dirección do centro. Poderase realizar a solicitude a través da aplicación informática: www.edu.xunta.es/admisionalumnado En todo caso recomendamos que se informen debidamente na secretaría ou na dirección do centro.

4.- A solicitude presentarase no centro que se solicite en 1º lugar. Nela poderán relacionarse outros seis centros, por orde de preferencia.

5.- Na columna “puntuación” da solicitude (Anexo II) os solicitantes cubrirán os datos numéricos con claridade, poñendo un “0” onde non haxa puntuación. Posteriormente, en caso de ser necesario, deberán acreditar este baremo coa documentación pertinente.

6.- Os Centros expedirán unha copia selada e con data de entrega por cada solicitude presentada.

 7.- Prazo de solicitudes. Desde o 1 de marzo ata o 20 de marzo, ámbolos dous inclusive.

8.- Solicitudes fóra de prazo. As solicitudes presentadas fóra de prazo perderán prioridade en relación coas presentadas no prazo establecido e serán remitidas á comisión de escolarización.

 9.- Alumnado con Necesidades Educativas Específicas. Na solicitude os pais, nais ou titores legais deberán manifestar se optan a unha praza para alumnado con necesidades educativas específicas, achegando, se fora o caso, a documentación que acredite as circunstancias alegadas.

 10 .- Documentación acreditativa dos criterios alegados. Xunto coa solicitude presentarase a seguinte documentación:

  • Impresos de solicitude Anexo II
  • Copia DNI dos pais do alumno/a e dos membros computables da unidade familiar (no caso de que deneguen a comprobación de datos).
  • Copia do libro de familia.
  • Folla de empadronamento de toda a unidade familiar.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.
  • Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede.
  • Xustificantes de concurrencia de minusvalía no alumno/a a matricular ou en titores/as ou irmáns do alumno/a, se é o caso. 

Recomendamos entregar toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento de presentación da solicitude de admisión para aplicar o baremo correspondente no caso de haber máis solicitudes que prazas.

 BAREMO:

 Cando finalice o prazo de presentación de solicitudes, se a demanda supera a oferta de prazas, abrirase un prazo para que se presente a documentación xustificativa dos méritos alegados. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

1.- Documentación acreditativa dos criterios de puntuación alegados:

 · Domicilio: (Certificación de domicilio familiar expedida polo Concello de Poio cun ano de antigüidade)

· Criterios de: Traballo, discapacidade... (Documentos acreditativos)

 · Irmáns no centro: Certificación da secretaría.

 2.- Datos referidos á renda. Cando se solicite puntuación por renda deberán valorar o seguinte: Suma das casiñas 380 e 395 da declaración de 2016, dividida entre o número de membros da unidade familiar.

 

Año

IPREM
Mensual

IPREM Anual
(12 pagas)

IPREM Anual
(14 pagas)

2016

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

http://www.irpf.eu/iprem.html

 

 3.- Empate na puntuación En caso de empate na puntuación aplicaranse sucesivamente os criterios de desempate establecidos no art. 29 da Orde do 12 de marzo de 2013.

4.- Comisión de escolarización: Se o número de solicitudes fora maior que a oferta de prazas, os centros remitirán estas solicitudes á Comisión de Escolarización.

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA.

 O alumnado admitido en cada centro educativo formalizará a súa matrícula empregando o modelo Anexo III no prazo seguinte: Do 20 ao 30 de xuño

 

OUTRAS INFORMACIÓNS

 Para máis información diríxanse á Secretaría ou á Dirección do centro. 

ADMISIÓN DE ALUMNADO E RESERVA DE PRAZA EN CENTROS PÚBLICOS EN GALICIA PARA O CURSO 2018-2019

 

O vindeiro 1 de febreiro iniciouse o procedemento de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2018/2019.

  • Reserva de Praza para o centro de adscrición (alumnado de 6º EP que reserva praza para o IES de Poio) do 1 ao 15 de febreiro. Presentarase no centro de orixe o formulario de solicitude, que se facilitará na secretaría do centro e tamén está dispoñible na páxina web da consellería de educación (Anexo I). A reserva de praza poderase realizar por internet na aplicación informática "admisión de alumnado": www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ . 

 

  • Solicitude de admisión (alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil/alumnado primaria) do 1 ao 20 de marzo. Presentarase no centro o formulario de solicitude, que se facilitará na secretaría do centro e tamén está dispoñible na páxina web da consellería de educación (Anexo II). A solicitude de admisión poderase realizar por internet na aplicación informática "admisión de alumnado": www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ . 

 

  • Formalización de matrícula en educación infantil e primaria do 20 ao 30 de xuño. Cubrirase o formulario Anexo III que se pode descargar da páxina web da consellería de educación ou solicitar na secretaría do centro.

RELACIÓN DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2017/2018

04/07/2017 20:49
Europe/Madrid

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

CURSO 2017-2018

 

CEIP PLURILINGÜE DE CHANCELAS

 

Código de centro : 36007060

Enderezo : Xunqueiro  s/nº

Concello de Poio

 

CURSO

MATERIA

TÍTULO,EDITORIAL

ISBN

 

 

 

 

 

1º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATOLICA

PROXECTO KAIRÉ

ED. SM

978-84-9854-406-0

 

 

 

 

 

2º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN PROXECTO KAIRÉ

 ED. SM

978-84-4985-4407-7

2º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 2 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

 

9780194503273

 

 

 

 

 

 

3º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 3 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

9780194503365

3º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATÓLICA 3

PROXECTO KAIRÉ  ED SM

978-84-9854-408-4

 

 

 

 

 

4º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 4 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

9780194503525

4º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATÓLICA 4

PROXECTO KAIRÉ  ED SM

9788498544091

4º EP

L. CASTELÁ

LENGUA 4 

ED   ANAYA

978-84-698-0650-0

4º EP

C.SOCIAIS

SOCIAIS 4

ED VICENS VIVES

978-84-682-2898-3

4º EP

C. NATURAIS

NATURAIS 4

ED VICENS VIVES

978-84-682-2843-3

4º EP

VALORES SOCIAIS  E C.

VALORES S. E C.

ED OBRADOIRO  SANTILLANA

978-84-9972-493-5

 

 

 

 

 

 

5º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 5 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

9780194503686

5º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATÓLICA

ED ANAYA

978-84-678-8591-0

5º EP

L. CASTELÁ

LENGUA 5

SUPERPIXÉPOLIS

ED EDELVIVES

 

978-84-2639-353-1

5º EP

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 5

SUPERPIXÉPOLIS

ED EDELVIVES

978-84-2639-358-6

5º EP

C. SOCIAIS

C. SOCIALES 5

ED VICENS VIVES

978-84-682-1543-3

5ºEP

C. NATURAIS

C.NATURALES 5

ED VICENS VIVES

978-84-682-2346-9

 

 

 

 

 

6º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 6

 CLASS BOOK  ED. OXFORD

9780194503815

6º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 6 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

9780194503822

6º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATÓLICA 6º

ED ANAYA

978-84-678-3533-5

6º EP

L CASTELÁ

LENGUA 6º SPX

ED  EDELVIVES

978-84-263-9643-3

6º EP

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 6º –SPX

ED EDELVIVES

 

978-84-263-9648-8

6º EP

L. GALEGA

CADERNOS DE TRABALLO 6º

1º,2º e 3º TRIMESTRE

ED  OBRADIRO SANTILLANA

978-84-822-4877-6

6º EP

C. NATUREZA

C.NATUREZA 6º SPX

ED EDELVIVES

978-84-904-6099-3

6ºE P

C. SOCIAIS

C. SOCIAIS 6º SPX

ED EDELVIVES

978-84-904-6101-3

 

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN CURSO 2017-2018

XORNADA DE PORTAS ABERTAS PARA O ALUMNADO QUE ENTRA EN 3 ANOS O VINDEIRO CURSO:

DÍA: XOVES 15 DE XUÑO

HORA: 12:30h

O alumnado virá acompañado da súa familia para ver o centro. Recibiremos a tod@sos nenos e nenas no patio infantil do colexio.

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017/

Orde do 16 de maio de 2017 (DOG de 22 de maio)

FONDO SOLIDARIO: Alumnos que cursarán 3º e 4º de Primaria con renda per cápita familiar  igual ou inferior a 9.000 €.

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO: Alumnos que cursarán 1º e 2º de Primariacon renda per cápita familiar  igual ou inferior a 9.000 €.

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR: Alumnos que cursarán 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, e 6º de Primaria con renda per cápita  igual ou inferior a 5.400 €.

PRAZO: Ata o 23 de xuño de 2017

DOCUMENTACIÓN: 1 Formulario por familia, copia do libro de familia (e orixinal). Se a situación familiar, en 31 de decembro de 2015,  é diferente á que se rexistra no libro de familia, ou se se dan casos especiais deberá aportarse documentación acreditativa.

RENDA PER CÁPITA: É a renda referida ao exercicio fiscal 2015, o mesmo que a situación familiar. Calcúlase sumando os recadros 380 e 395 da declaración da renda correspondente ao ano 2015  (presentada en 2016) e dividíndoa polo número de membros da UNIDADE FAMILIAR (pais e fillos que conviven: menores de idade, agás os emancipados; maiores de idade con discapacidade; solteiros menores de 25 anos). Os membros con discapacidade igual ou superior ao 33% computarán por dous. No caso de membros con  violencia de xénero non se terá en conta os ingresos do agresor.

IMPRESOS DE SOLICITUDE poden recollerse no colexio ou no portal educativo, en http://edu.xunta.es. Deberán presentarse presencialmente, preferiblemente no centro educativo.

Para máis información, na Orde do 16 de maio de 2017 (DOG de 22 de maio) ou no colexio.

 

Chancelas, 26 de maio de 2017

 

                                                         A Directora

 

                                      Asdo.: Mª Olga Teijeiro Díaz

Powered by Drupal - Design by artinet