Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

Lexislación

Lexislación laboral para o profesorado

A continuación poderás acceder á lexislación de aplicación os traballadores do ensino púlblico.

Descarga cada norma premendo sobre esta icona.

PERMISOS E LICENZAS DO PROFESORADO
Normativa que regula os permisos e licenzas do profesorado dos centros públicos da comunidade autónoma galega.

Licencias e permisos para o persoal docente - Orde do 29 de xaneiro de 2016 (DOG 15/02/16)

Podes atopar os ANEXOS para a solicitude de permisos e licezas (indicados na orde do 29 de xaneiro de 2016) no apartado Documentación (Secretaría) ou ben na propia orde.  
 Circular 2/2006 sobre accidentes en acto de servizo  
...
...
LABORAL DO PROFESORADO
Normativa que regula diferentes aspctos laborais do traballo do profesorado nos centros escolares: especialidades e xornada laboral.

Orde do 23 de xuño, que regula a xornada laboral dos funcionarios e persoal docente (DOG 30/6/2011)

Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de mestres (BOE 9/11/2011)

ORDE do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres.  (D.O.G. 20/01/02012)

...
...
FUNCIONARIOS
Normativa que regula aspectos laborais dos funcionarios públicos, entre eles os mestres.
Lei da función pública de Galicia (decreto lexislativo 1/2008 do 13 de marzo - DOG 13/06/08)
...
...

 


Lexislación educativa e de centros escolares

A continuación podes acceder á lexislación educativa de aplicación na actualidade.

Fai click nesta icona para descargar cada lei ou norma.

 

 LEI DE EDUCACIÓN
A Lei Orgánica de Mellora da Calidade do Ensino (LOMCE) é a actual lei educativa en vigor, que nace como resultado dunha serie de modifcacións realizadas sobre a anteiror lei (LOE). Pode descargarse o texto consolidado que inclúe no texto inicial tódalas modificacións feitas pola LOMCE.

Texto consolidado L.O.M.C.E. (a partir das leis 8/2013 e 2/2006)


Lei de educación - L.O.M.C.E (Lei orgánica 8/2013 - BOE 10/12/13)

Lei de educación  - L.O.M.C.E (calendario de implantación - disposición final V) 

Lei de educación - L.O.E (Lei orgánica 2/2006 - DOG 05/05/2006)

Orde ECD/65/2015, que regula as relacións entre compentencias clave, criterios, contidos e estándares de aprendizaxe (BOE 29/01/2015)
...
...
EDUCACIÓN INFANTIL
Os curríclums LOE de educación infantil, así como a estructura e funcionamento desta etapa, non se modifica coa LOMCE polo que se mantén en vigor a actual normativa LOE.
Currículum de Educación Infantil L.O.E. - L.O.MC.E. (decreto 330/2009 do 4 de xuño - D.O.G. 23/06/09)
Implantación, desenvolvemento e avaliación do segundo ciclo da Educación infantil L.O.E - L.O.M.C.E. (orde do 25 de xuño de 2009 - DOG 10/07/09).
Ensinanzas mínimas de educación infantil L.O.E. - L.O.M.C.E (Decreto 1630/2006 - D.O.G. 04/01/07)
...
...
EDUCACIÓN PRIMARIA
Curríclums LOMCE

Currículum de primara LOMCE  - GALICIA (decreto 105/2014 - DOG 9/9/2014)

dividido por áreas  dividido por niveis - texto completo

 

 
Orde ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen as relacións
entre as competencias, os contenidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obligatoria e o bacharelato
 
Orde que regula o currículum LOMCE e implantación do mesmo no curso 2014/2015 para os cursos 1º, 3º e  5º (inclúe tabloa de distribución horaria)  

Curríclum básico  de primaria L.O.M.C.E. - ESTATAL (real decreato 126/2004)

A avaliación na educación primaria. (Orde do 09/06/2016)

Currículum de Educación primaria L.O.E. (Decreto 130/2007 - DOG 30/11/2007)

Ensinanzas mínimas de educación primaria L.O.E (Decreto 1513/2006 - D.O.G. 08/12/06)

 

...

...

GALEGO
Normativas sobre o uso das linguas cooficiais e estranxeiras nos centros educativos galegos.

Decreto do plurilingüismo
 (Decreto 79/2010 do 20 de maio)

...
...

 ORIENTACIÓN, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E ALUMNADO CON N.E.A.E:
Normativa que regula diferentes aspectos relacionados coa atención á diversiade, orientación e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (n.e.a.e)

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 21/12/2011)

 

Decreto 120/98, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 27/4/98)

 

Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e
funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998
. (DOG 31/7/1998)

...
...
 ORGANIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS:
Normativas que regulan o funcionamento dos centros escolares: regulamento orgánico de centros (ROC), órganos unipersonais e colexiados, requisitos dos centros, xestión económica, adscripción do profesorado... 
R.O.C - Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e primaria (decreto 347/1996 - DOG 21/10/96)  
Funcionamento das escolas de educación infantil e primaria (orde 22/07/97 - DOG 02/09/97)  
Modificación parcial da orde 22/07/97 sobre a adscrición do profesorado (proxecto Abalar e bilingües)  
Autonomía na xestión económica de centros docentes púlbicos non universitarios (decreto 201/2003 - DOG 04/04/03)    
Requisitos mínimos dos centros de segundo ciclo de Ed. Infantil, primaria e secundaria (Real decreto 132/2010 - BOE 12/03/2010)  

Establecemento da Xornada lectiva en sesión única de maña (orde do 29/05/08 - DOG 06-06-08 que deroga a orde do 13 de abril de 1993)

 
...
...
 CONVIVENCIA ESCOLAR, iGUALDADE  E DEREITOS:
Normas que regulan a convivencia entre os dferentes membros da comunidade escolar e outras que marcan os dereitos e deberes dos mesmos.

Dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia en centros públicos (decreto 732/1995  de 5 de maio - BOE 02/06/95)

Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 5/06/11)  

Creación e regulación do observatorio galego de convivencia escolar - artigo 7 para centros educativos - (decreto 84/2007 - DOG 08/05/07)

LeI 2/2014 de 14 de abril, para a igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia (Capítulo V " Medidas no ámbito educativo")  

...

...
ADMISIÓN DO ALUMNADO - MATRÍCULA:
Normativa que regula o proceso de admisión de novo alumnado nos centros públicos e regula os procedementos de matrícula.

Admisión do alumnado en centros públicos (Decreto 254/2012 - D.O.G. 26/12/2012)

 

Procedemento de admisión de alumnado en centros públicos (Orde 12 de marzo de 2013 - D.O.G. 15/03/13)

...
...
 CATÁLOGO DE UNIDADES E POSTOS DE TRABALLO:
Número de mestres e unidades das que dispón cada un dos centros educativos da Comunidade autónoma de Galicia

Unidades e postos de traballo nos centros públicos en Infantil, Primaria e Especial (orde do 12 de agosto de 2010 - D.O.G. 23/08/10)

 Modificación de Agosto de 2013 á orde do 12 de agosto de 2010

...

...
 AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO:
Normativa que regula a Avalación de Diagnóstico no centros da Comunidade Autónoma de Galicia. (derrogada coa chegada da LOMCE)

Desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia.
(resolucion do 3 de decembro de 2010 - DOG 14 decembro 2010)

Avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia (orde do 6 de outubro de 2010 - DOG 15 de outubro de 2010) (DEROGADA:  orde do 16/feb/2009)
...
...
 COMEDORES ESCOLARES:
Normativa que regula a solicitude e mantemento dos comedores escolare en centros públicos de Galicia.

Orde do 21/02/2007 pola que se regula o funcionamento dos comedores escolares. (DOG 05/03/07)

Decreto 10/2007 do 25 de xaneiro que regula o funcionamento dos comedores escolares. (DOG 06/02/07)
...
...

Distribuir contido