Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

Adaptación das programacións didácticas curso 2019/20

Seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, adáptase a programación didáctica do presente curso, puidéndose consultar nos seguintes enlaces por niveis educativos:

4º Educación infantil

5º Educación infantil

6º Educación infantil

1º Educación primaria

2º Educación primaria

3º Educación primaria

4º Educación primaria

5º Educación primaria

6º Educación primaria

Atentamente,

A dirección do centro.