Restablecemento de plazos de Admisión Alumnado

Pode realizarse de dúas maneiras:

1 - Presentar o Anexo II na Secretaría do noso centro, xunto coa fotocopia do DNI do alumno/a  ou fotocopia do libro de familia

Anexo II

En galego            En castelán

 De escoller esta opción deberán chamar previamente ao teléfono do centro 982870953 para obter cita de día e hora.

2 - Presentar a solicitude a través da aplicación informática: "admisión de alumnado"

 

A través da aplicación informática

 

Novos prazos do proceso:

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

 

Aclaración sobre a publicación das listaxes do proceso de admisión do alumnado

 

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.