SAÚDO ÁS FAMILIAS

Estimadas familias:

Como ben sabedes o terceiro trimestre xa está en marcha; e xunto con el son numerosas as dúbidas que nos achegades dende as vosas casas en relación ao mesmo; pero debido ao estado de alarma, seguimos a esperar que ben dende o Ministerio, ou ben dende a Consellería nos cheguen instrucións determinadas para poder reformular e desenvolver as planificacións de traballo de aquí ao final de curso.

Dende o centro, somos conscientes das dificultades de moita familias para poder chegar ós contidos que se seguen a actualizar na aula virtual diariamente; así como dos problemas que pode xerar o ir avanzando os contidos establecidos para cada curso. Deste xeito, e atendendo as instrucións que se achegaron dende a Consellería de Educación no comunicado do 13 de abril, e posteriormente nas orientacións provisionais do 17 de abril, continuaremos coa actividade lectiva non presencial me-diante repaso, reforzo e recuperación do que xa se foi traballando ao longo do 1º e 2º trimestre, cen-trándonos na adquisición das competencias clave.

En relación coa avaliación do 3º trimestre, seguimos esperando directrices mais concretas dende as administracións correspondentes, xa que a día de hoxe non existe un documento oficial que estable-za que criterios debemos de ter en conta para dita avaliación. Aínda así, dende o centro estamos traballando para establecer unhas pautas de avaliación xustas e onde se teña en conta ao alumando máis vulnerable.

No momento que as Institución Gobernamentais diten un documento de carácter oficial en relación ao tema que nos ocupa neste comunicado, farémosllo saber a toda comunidade educativa; facendo os cambios que se estimen oportunos.

Como xa sabedes seguimos a vosa disposición no correo do centro: ceip.celeiro@edu.xunta.es