Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado

Froita na escola

Neste curso voltamos a participar no programa de reparto de froita de tempada na escola.

A primeira quenda comeza o 5 de novembro, aínda que adiantamos ao 31 de outubro parte da froita ao aproveitar para celebrar o magosto con castañas.

Na semana do 5 ao 10 de novembro, así como na semana seguinte, repartiremos froita nos recreos para os que queiran tomala.

Animamos ás familias a alentar aos seus fillos e fillas a participar, e recorden que haberá froita no momento de prepararlles a merenda do recreo.

Renovación do Consello Escolar 2018

CONVOCATORIA VOTACIÓNS

A xunta electoral informa que o vindeiro luns 26 de novembro estará aberta a mesa electoral para as votacións de 9:30 a 10:30 e de 16:30 a 18:30

Preséntanse dúas candidaturas para dous postos a renovar no seo do Consello Escolar. Os/as interesados/as en votar deberán facelo marcando somentes unha das candidaturas na papeleta que se facilitará na mesma mesa electoral, debendo acreditar a identidade a través do DNI ou documento de identificación válido.

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 

 

 

 

De conformidade co establecido na RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos(DOG do 08 de outubro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Centro.

 

 

 

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

 

 

 

- O Director ou directora do Centro.

 

- Un profesor ou profesora.

 

- Un pai ou nai ou titor legal.

 

- Un representante do persoal de administración e servizos

 

 

 

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 28 de outubro, luns, ás 17.30 horas.

 

 

 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 

 

 

Carnota, 26 de outubro de 2018.

 

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO,

 

 

 Manuel Rico Grijó

CALENDARIO ELECTORAL

 

 

 Na reunión da Xunta electoral establécese o seguinte calendario:

  • Día 05 de novembro:

 

- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.

 

- Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados. É importante verificar que os datos son correctos. O censo estará exposto no taboleiro situado no corredor do centro entre os despachos e a sala de mestres.

 

- Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.

 

 Do 05 ao 12 de novembro:

 

 

Día 13 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.

 

- Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.

 

- Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.

 

- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

 Día 26 de novembro: Celebración das votacións de:

 

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12'00 a 12'30 horas.

 

- Profesorado de 11:45 a 12,30 horas.

 

- Pais, nais e titores legais do alumnado, de 9:30h a 10:30h e de 16:30 a 18:30 horas

 

 

Día 27 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación de candidatos electos.

 

- Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 

 

 Día 05 de novembro:

 

- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.

 

- Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.

 

- Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.

 

 

 Do 05 ao 12 de novembro:

 

  • Prazo de presentación de candidaturas.

  • Claustro informativo

 

 

 Día 13 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral)

 

- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.

 

- Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.

 

- Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.

 

- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

 

 Día 26 de novembro: Celebración das votacións de:

 

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12'00 a 12'30 horas.

 

- Profesorado de 11:45 a 12,30 horas.

 

- Pais, nais e titores legais do alumnado, de 9:00h a 10:00h, de 13.00h a 14.00h e de 16:00 a 18'00 horas

 

 

Día 27 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación de candidatos electos.

 

- Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 

 

 

Abalar Móbil

 

 

Estimadas familias.

 

Coa fin de mellorar as canles de comunicación entre o centro e as familias, e tendo en conta o emprego de sistemas ou plataformas que garantan a necesaria protección de datos, queremos proporlles o emprego

da aplicación Abalar Móbil, que pertence á Consellería e nos garante a debida protección de datos. Con ela, ademais de recibir notificacións poderán consultar as cualificacións dos seus fillos/as matriculados nos

centros educativos de titularidade pública así como as faltas.

 

 

Esta app está dispoñible para Android e IOS, e para que funcione correctamente deberán facer constar no centro o número de teléfono co que se vai empregar, pois somentes si consta no expediente electrónico a

app funcionará correctamente. Rogamos que nos notifiquen os cambios de número de teléfono.

 

 

Outra canle que nos gustaría empregar é a comunicación por e-mail, polo que si o consideran interesante rogamos que nos fagan chegar unha conta de correo que habitualmente empreguen.

 

Clica neste link para ver o manual para as familias do portal da Consellería- Abalar Móbil

 

Calendario escolar 2018-2019

 

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o

 

curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade

 

Autónoma de Galicia.

 

 

 

Actividades lectivas

 

1. No 2º ciclo de educación infantil, na educación primaria e na educación especial, a impartición efectiva de clases realizarase do día 12 de setembro de 2018 ao 21 de xuño de
2019, ambos inclusive.

 

Períodos de vacacións

 

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2018 ata o día 7 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.

 

2. Entroido: días 4,5 e 6 de marzo de 2019.

 

3. Semana Santa: desde o día 13  ata o 22 de abril de 2019, ambos inclusive.

 

 

 

Días non lectivos

 

1. Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, en exercicio das

 

competencias que lle atribúe o artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descansos, na súa redacción dada

 

polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da devandita consellería.

 

2. Nos centros en que unha ou as dúas festas laborais de carácter local a que se refire o punto anterior non coincidan con días de clase, os consellos escolares, os consellos sociais

 

ou, na súa falta, os responsables dos centros de menos de tres unidades poderán solicitar, segundo proceda, un ou dous días non lectivos, que deberán preverse na programación

 

xeral do centro, argumentando razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica.

 

 

 

Datas propostas para ser solicitadas polo CEIP de Carnota: 2 de novembro de 2018 e 20 de maio de 2019

 

 

 

3. Ademais dos anteriores, sen prexuízo do establecido no artigo 8.3 e co fin de unificar

 

a celebración dos patróns de cada nivel educativo, establécese o Día do Ensino coa consideración

 

de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2017/18 se celebrará o

 

7 de decembro de 2018.

ATENCIÓN AO PÚBLICO SEGUNDA QUINCENA DE XULLO

Informamos que na segunda quincena do mes de xullo o centro permanecerá pechado de cara ao público, para proceder á organización de espazos, elaboración de proxectos e horarios do curso vindeiro e revisión do inventariado. As portas permanecerán pechadas dado que o conserxe estará de vacacións.

Para calquera trámite urxente, rogamos que no lo comuniquen por e-mail, na conta do centro: ceip.carnota@edu.xunta.es ou por vía telefónica no 881866795, e tentaremos fixar data e hora para seren atendidos.

Para a recollida de vales, poderán facelo ao longo do mes de setembro e a partires do luns día 3, de 10 a 14 horas. Lembrámoslles a recomendación de esperar a empregar o vale ata saber que material recomenda o/a mestre/a titor/a. Lembramos tamén que o vale de material pode empregarse para os activity books.

Insistimos en non mercar os libros de Relixión Católica nin valores ata saber si se van empregar, xa que cambia o mestre de Relixión Católica.

O reparto de libros de Fondolibros e Banco de libros da ANPA farao o/a titor/a a comezos das clases o día 12 de setembro ou posteriores. Pode darse o caso de que o banco de libros aumente a comezos de setembro, polo que si ten que mercar algún sería bo esperar a saber a disponibilidade dos mesmos no centro a comezos de setembro, xa que se repartirán por sorteo os que aparezan.

 

BO VERÁN

SOLICITUDES USO EXTRAORDINARIO TRANSPORTE ESCOLAR 2018-2019

Tramitadas a totalidade de solicitudes de uso extraordinario do transporte escolar. Estamos á espera da resolución das mesmas, previsiblemente nos primeiros días de setembro.

Recordamos que dita autorización é por un curso, sendo esta en precario, é dicir, que podería ser revocada en calquera momento si fose necesario por aumentar o número de usuarios de pleno dereito na ruta solicitada e se superase a capacidade da liña de transporte.

Obradoiros para a Infancia e a Adolescencia - Carnota

Publicamos o programa de obradoiros para este mes relacionados coa infancia e a adolescencia

 

Proceso de admisióncurso académico 2018-2019

 

 


 


 

PROCESO DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2018-2019

 


 

Finalizado o prazo de reserva e solicitude de admisión, e tendo en conta as prazas vacantes, comunicamos que todos os solicitantes de reserva de praza (alumnos procedentes das EEI de O Viso e EEI de Portocubelo), o alumando xa matriculados no centro, así como os/as solicitantes de admisión para 4º de Educación Infantil, obtiveron praza para o curso vindeiro.

 


 

Deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño, ambos inclusives.

 


 

Calendario Escolar 2017-2018

 

ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o

 

curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade

 

Autónoma de Galicia.

 

 

 

Actividades lectivas

 

1. No 2º ciclo de educación infantil, na educación primaria e na educación especial, a impartición efectiva de clases realizarase do día 11 de setembro de 2017 ao 21 de xuño de
2018, ambos inclusive.

 

Períodos de vacacións

 

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2017 ata o día 7 de xaneiro de 2018, ambos inclusive.

 

2. Entroido: días 12, 13 e 14 de febreiro de 2018.

 

3. Semana Santa: desde o día 24 de marzo ata o 2 de abril de 2018, ambos inclusive.

 

 

 

Días non lectivos

 

1. Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, en exercicio das

 

competencias que lle atribúe o artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descansos, na súa redacción dada

 

polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da devandita consellería.

 

2. Nos centros en que unha ou as dúas festas laborais de carácter local a que se refire o punto anterior non coincidan con días de clase, os consellos escolares, os consellos sociais

 

ou, na súa falta, os responsables dos centros de menos de tres unidades poderán solicitar, segundo proceda, un ou dous días non lectivos, que deberán preverse na programación

 

xeral do centro, argumentando razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica.

 

 

 

Datas solicitadas polo CEIP de Carnota: 13 de outubro de 2017 e 18 de maio de 2018

 

 

 

3. Ademais dos anteriores, sen prexuízo do establecido no artigo 8.3 e co fin de unificar

 

a celebración dos patróns de cada nivel educativo, establécese o Día do Ensino coa consideración

 

de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2017/18 se celebrará o

 

7 de decembro de 2017.

 

Listaxes definitivas de fondolibros e banco de libros da ANPA

Xa xerado e dispoñible para consulta o listado definitivo coa relación de libros adxudicados a cada solicitante de Fondolibros.

CLICA PARA DESCARGAR

 

Tamén facemos pública a relación de prestamo conxunto do programa de FONDOLIBROS e o Banco de Libros da ANPA. Clica para descargar.

Recomendamos fixarse ben que libros se debarán conseguir (comprándoos ou por préstamo doutras familias) e cales é convinte esperar a setembro.

Si algún dos libros asignados xa o teñen, recomendamos que no lo faga saber a través do email do centro: ceip.carnota@edu.xunta.es para poder asignarllo a outra familia, aínda que o ideal sería que llo comunicasen directamente á familia do alumno que o teña sinalado con C que indica que o ten que mercar, xa que dende o centro pode demorarse o aviso ata setembro. 

Actualmente estamos a recibir libros no Banco de Libros da ANPA. Recomendamos non adquirir libros ata setembro, pois estes sortearanse xunto cos que poidan aparecer a comezos de setembro.

FondoLibros: información e listaxes

Xeradas as listaxes provisionais de reparto de libros. Somentes figuran o número de libros que recibirá o alumno. A concreción de cales serán os libros farase cando se poida xerar a listaxe definitiva, e para elo deberán solucionarse as oportunas reclamacións.

Comproben que figuren na listaxe e ante calqueira dúbida chamen ou pasen polo centro (de 10 a 14 horas, nesta semana ou na semana do 10 ao 14 de xullo).

Aquelas familias ás que se lle notificou xa a exclusión por falla de datos, rógaselles que axilicen a entrega da documentación, antes do día 14. Non se poderá xerar a listaxe definitiva se antes non se achega a documentación e se resolven as posibles reclamacións.

Un saúdo.

Clica para descargar a listaxe provisional de adxudicación de libros a través de fondolibros xerada o 6 de xullo

No momento de xerar a listaxe definitiva esta completarase co reparto dos libros do banco de libros da ANPA (libros de doazóns das familias).

Libros de Texto para o curso 2019-2020

Para o presente curso 2019-2020 mantéñense vixentes os libros do curso pasado, agás os de Educación Infantil, incluidos os de  5º de EP e 3º de EP, cursos nos que, a pesares de non atopar xa dispoñibles a maioría deles (e  ter unha autorización da Xefatura Territorial que resulta que non podemos aplicar por contradecir a orde de FondoLibros), se segue a manter un listado que no caso de 5º de EP está vixente dende xuño de 2009, e que desde o cumprimento dos catro cursos de vixencia non se voltou a autorizar o cambio dende o Servizo de Inspección Educativa, situación que esperamos que se resolva no curso vindeiro.

Dende o centro lamentamos os inconvintes que esto está a ocasionar.

Recomendamos que se lean con atención as recomendacións sobre os libros de texto, pois algúns non se van a usar por estaren moi obsoletos ou por decisión do profesorado especialista.

Ademáis, dado a movilidade no profesorado recomendamos que para  Relixión  non se merquen ata a incorporación da mestra.

Clicar para descargar o listado

 

 

 

No 2º ciclo de E.Infantil, dado o carácter funxible dos textos, a proposta cambia respecto do curso anterior, e en todo caso, recomendamos non mercalos ata comezo de curso cando se incorpore o novo profesorado

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 3 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

 

 

Grafomoticidad 2

VV.AA

EDELVIVIES

9878426380166

 

Proxecto

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

 

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027807

 

Inglés

Hello Jack

Sandie Mourao

McMillan

978-0-2304-0450-2

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 3

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-266-6

2011

 

 

 

 

 

 

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando se incorporen os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 4 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

 

 

O país das letras

Caderno escritura Pauta Montesori-galego

VV.AA

EDELVIVIES

9788415165859

 

Proxecto

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

 

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027814

 

Inglés

Cptain Jack 1

Jill Leighton

McMillan

978-0-2304-0454-0

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 4

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-293-2

2011

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando se incorporen os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 5 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Proyectos

 

O País das letras. Caderno de escritura

Pauta Montessori 2 Galego

 

Tambre -Edelvives

9788415165873

 

2013

Proxecto

 

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

Proxecto

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027784

 

Inglés

Cptain Jack 2

Jill Leighton

McMillan

978-0-2304-0458-8

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 5

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-295-6

2011

 

 

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando se incorporen os mestres especialistas.

 

 

 

 

1º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1

M. Dávila Fuertes

M. C. Martínez Nuñez

Vicens Vives

978-84-682-2106-9

2015

Lengua castellana

 

Lengua 1

M. C. Rodríguez Jordana

D. Moreno Roig

Vicens Vives

978-84-682-2030-7

2015

Inglés

Big Surprise 1

CB+MROM PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516204

2013

(Activity Book)

Big Surprise 1 AB

Vanessa Railly

Oxford

9780194516426

2013

Ciencias Naturais

Naturais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-3457-1

2015

Ciencias Sociais

Sociais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2195-3

2014

Matemáticas

Matemáticas 1

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2028-4

2014

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-7084-9

2015

Relixión

Zain 1º

E.Rodeira

Rodeira

978848349397-7

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 1

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2046-8

2014

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

2º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2

M. Dávila Fuertes

M. C. Martínez Nuñez

Vicens Vives

978-84-682-2866-2

2015

Lengua castellana

 

Lengua 2

M. C. Rodríguez Jordana

D. Moreno Roig

Vicens Vives

978-84-682-2823-5

2015

Inglés

Big Surprise 2 AB

Vanessa Railly

Oxford

9780194516433

2013

Big Surprise 2CB+MROM PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516211

2013

Ciencias Naturais

Naturais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2830-3

2015

Ciencias Sociais

Sociais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2897-6

2015

Matemáticas

Matemáticas 2

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2834-1

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9679-5

2015

Relixión

Zain 2º

E.Rodeira

Rodeira

978848349398-4

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 2

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2862-4

2015

 

 

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

 

 

 

3º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

En liña

Equipo Carabeiro

Anaya

978- 84 - 678-2094-2

2012 *

Lengua castellana

En linea

Carmen Bello Crespo

Anaya

978- 84-678-1682-2

2012 *

Inglés

Quest 3

Stephen Strong

Mcmillan

978-0-230-73437-1

2011 *

Quest (Activity Book)

Echelor Design

Mcmillan

978-0-230-73429-6

2011 *

Ciencias Sociais / Ciencias Naturais

(SSBB)

Sciences 3

 

Jane Cadwallader; Allison Blair

Oxford

 

978-84- 673-5367-9

 

2010 *

 

Sciences3. Activity Book

Varios

Oxford

978-84-673-5368-6

2010 *

Ciencias Naturais

Saber Facer

VVAA

Santillana

978-84-9972-459-1

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

VVAA

Santillana

978-84-9972-474-4

2015

Matemáticas

Saber Hacer

VVAA

Santillana

978-84-680-1286-5

 

 

Música

Xograr III. S. XXI

Ana Mª. López Rodríguez.

Galinova

978-84-9737-185-8

2012

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-333-5

2012

 

 

 

Nota: A Seccións Bilingües en Ciencias Sociais e Ciencias Naturais quedan en suspenso por falta de demanda.

 

Libro de Valores e de Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non é necesario mercalo. Non se vai usar.

 

Neste curso o centro conta con fondos suficientes, non é necesario mercar libros.

 

4º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 4

VVAA

Anaya

978-84-678-8013-7

2015

Lengua castellana

Lengua 4

VVAA

Anaya

978-84-698-0650-0

2015

Inglés

Big Surprise 4 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516396

2013

Big Surprise 4

AB+MROM PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516235

2013

Ciencias Naturais

(SSBB)

Think natural Science 4º

VVAA

Oxford

9788467396348

2015 (*)

Ciencias Sociais

(SSBB)

Think social Science 4º

VVAA

Oxford

9788467396492

2015

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-600-7

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-714-1

2015

Matemáticas

Saber hacer 4

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-8305-609-7

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9850-8

2015

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-334-2

2012

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-8031-1

2015

 

 IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON EXEMPLARES SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO

Nota: A Seccións Bilingües en Ciencias Sociais e Ciencias Naturais quedan en suspenso por falta de demanda.

 

O libro de música non é necesario mercalo. Non se vai usar.

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

 

 

5º Curso

 

 

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua e literatura- Imos indo

VV.AA

Rodeira

978-84-8349-125-6

2009 *

Lengua castellana

Lengua- En ruta

VV.AA

Edebé

978-84-236-9351-1

2009 *

Inglés

Surprise-Class Book

VV. AA

Oxford

978-0-19-440804-2

2007

Surprise- Activity Book

VV.AA

Oxford

978-0-19-440937-7

2007

Ciencias Naturais e Ciencias Sociais

(SSBB)

Social and Natural Sciences 5

VV.AA

Oxford Educación

978-84-673-5375-4

2010

Social and Natural Sciences 5- Activity Book

VV.AA

Oxford Educación

978-84-673-5376-1

2010

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-742-4

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-933-6

2015

Matemáticas

Matemáticas- Mundo de colores

VV.AA

Vicens-Vives

978-84-316-9115-8

2009 *

Música

Música Xograr

VV.AA

Galinova

978-84-9737-067-7

2009

Relixión

Relixión

VV.AA

Rodeira

978-84-8349-025-9

2009

Valores sociais e cívicos

Con Razón

VV.AA

Anaya

9788467850598

2014

 IMPORTANTE: ESPERAR A FACERSE PÚBLICA A LISTAXE DO FONDOLIBROS E ÁS NOTIFICACIÓNS DOS LIBROS ASIGNADOS DO BANCO DE LIBROS DA ANPA ANTES DE MERCALOS.

Nota: As Seccións Bilingües en Ciencias Sociais e Ciencias Naturais quedan en suspenso por demanda insuficiente.

 

(*) Os libros de Lingua Galega, Lengua Castellana e Matemáticas do listado corresponde á LOE polo que non serán o referente e ademais o centro conta con exemplares.Empregarase material complementario . Preguntar no centro a disponibilidade do mesmo.

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar. O libro de música non se vai empregar ( Non é necesario mercalo)

 

 

 

6º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Saber facer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-9972-497-3

2015

Lengua castellana

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3171-2

2015

Inglés

Big Surprise 6 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516419

2013

Big Surprise 6

AB+MROM PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516259

2013

Ciencias Naturais

SSBB

Think natural Science 6º

 

La PK Amber

Oxford

 

9788467396430

 

2015

 

Ciencias Sociais SSBB

Think social Science 6º

La PK Amber

Oxford

9788467396522

2015

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-587-1

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-440-9

2015

Matemáticas

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3033-3

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-8127-2

2015

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-83220

2015

Relixión

Relixión

VV.AA

Rodeira

978-84-834-9026-6

2009

 IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON EXEMPLARES SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO, AGÁS EN RELIXIÓN PERO NON SERÁ NECESARIO MERCALO DE SEGUIR A MESMA MESTRA. ESPERAR A SETEMBRO.

Nota: As Seccións Bilingües en Ciencias Naturais e Ciencias Sociais quedan en suspenso por demanda insuficiente. Daranse en galego. Os libros serán da editorial Santillana (SABER FACER) para Ciencias Naturais e Ciencias Sociais

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso excepcional do Transporte Escolar - curso 2017/18

Infórmase que en reunión ordinaria do Consello Escolar celebrado o martes 30 de maio de 2017, acordouse asignar as prazas vacantes nas liñas de transporte a tódolos solicitantes, tanto na liña de Lariño como na de San Mamede , polo que se tramitarán ditas solicitudes.

Lembramos que en setembro enviarase ás familias a autorización e que está ten caracter revogable e validez máxima do curso académico.

A dirección

SEMANA DA FROITA NA ESCOLA

En colaboración co FOGGA outro ano máis adicaremos catro semanas ao reparto de froita antes do recreo coa fin de fomentar o consumo de froita como hábito de vida saudable.

Nesas datas recomendamos que non traian merenda ou traian menos cantidade.

SEMANA FROITA
DO 3 AO 7 DE ABRIL Mazá, pera, mandarina, plátano e fresa
DO 24 AO 28 DE ABRIL  Mazá, pera, mandarina, plátano e fresa
DO 8 AO 12 DE MAIO  Albaricoque, mazá, plátano, pera, nectarina
DO 22 AO 26 DE MAIO  Albaricoque, mazá, nectarina e plátano

Powered by Drupal - Design by artinet