Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado

Benvida

 Páxina web do CEIP Plurilingüe de Carnota 

Enderezo: Praza San Gregorio nº 20 ,15293 Carnota

TeléfonosSecretaría: 881866796- Fax: 881866797

Dirección: 881866795- Orientación: 881866798

e-mail:ceip.carnota@edu.xunta.gal         

Horario: Xornada contínua de 9:45 a 14:45

Atención a alumnado transportado: de 9:30 a 9:45 e de 14:45 á saída dos buses.

Atención ás familias: luns de 17:30 a 18:30     

 

PLAN DIXITAL DO CENTRO

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

 Libros de texto 2022/23

 

Titoriais de axuda

Revista 2020-21

Xa somos centro E-DIXGAL 

(CURSO 2021/22 EN 5º DE EP)

 

 

                                                                             

 

Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño

Fondolibros. axudas para libros e material 2022-23

 

USO DA MÁSCARA EN INTERIORES 

Modificacións criterios de promoción (Orde do 25 de xaneiro de 2022) 

USO DA MÁSCARA EN EXTERIORES

"PREGUNTAS FRECUENTES" 

GRUPOS (E INFANTIL E PRIMARIA)

(Clicar no nome do grupo para acceder)

4ºEI-3 ANOS  5ºEI-4 ANOS   6º-EI 5 ANOS

1º EP   2º EP    3º EP

4º EP   5º EP  6º EP  

Clica para acceder ás novas informativas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRO DE ACCESOS DIRECTOS

 HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO        

Cursos Aula Virtual

        

Biblioteca                          

EDLG

Actividades  

Especialidades

Documentos do centro e formularios

 

Horarios Titoriais de axuda  Procesos administrativos
Programacións Didácticas Formularios

 COVID-19

PREGUNTAS E RESPOSTAS

XANEIRO 2022

 Calendario Escolar  Libros de texto 2021/22  
 Trámite: solicitude CELGA    Reserva, admisión, matrícula

Os enlaces en negro aínda se están actualizando. En cor xa están operativos.

Fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e material para o curso 2022-2023

Publicada no día de hoxe aORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material
escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria  obrigatoria  e  educación  especial  en  centros  docentes  sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

O prazo para a presentación de solicitudes é a partires de hoxe ata o 22 de xuño.

Resumo da Orde:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO).
En 3º e 5º de EP e 1º e 3º da ESO permitirase a substitución dos libros de texto para a adaptación aos currículos que establece a Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, de modificación da Lei orgánica de educación (LOMLOE).
En 4º e 6º de EP e 2º e 4º da ESO manteranse os libros de texto do curso 2021/22.

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial (en diante, EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda desta orde.
c) A  convocatoria  de  axudas  para  adquirir  material  escolar  destinadas  ao  alumnado matriculado en EP, ESO e EE.
3. O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.

Asignación de libros: a. Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto.  Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros de texto.

Axudas para adquisición de libros:. A contía das axudas para adquirir libros de texto será:  Para o alumnado de 1º e 2º de EP:
1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.
2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €.
Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 275 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Axudas para material A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

Renda per cápita da unidade familiar: Cando  se  presentase  declaración  do  imposto  sobre  a  renda  das  persoas  físicas  no exercicio fiscal 2020, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Obrigas das persoas beneficiarias:

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2021/22. Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2022/23 e devolvelos ao rematar este no mes de xuño.
3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir, única e exclusivamente, os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material, única e exclusivamente, a adquirir o material escolar que necesite.
5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Procedemento de participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Presentación de solicitudes

1. Poderán presentar solicitudes de participación do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar (ED330B) os pais, as nais, os titores ou representantes legais do alumnado incluído no artigo 1. Acceso aos anexos, acceso á web e formulario online.

2. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.
2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na que se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2022/23. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno aínda que estean no mesmo centro.

3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

5. A solicitude deberá estar asinada polo pai, pola nai, polo/a titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.

 Prazo para presentar solicitudes
1. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia  e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

Artigo 11.  Documentación complementaria

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 

Pode consultar a orde completa no enlace ao comezo da páxina, enviar un correo electrónico a ceip.carnota@edu.xunta.gal ou facendo a consulta no centro.

 

 

 

 

 

Admisión 2022-2023

Tendo en conta a oferta de prazas e a demanda para o curso 2022-2023, comunicamos que todos os solicitantes obteñen praza para o curso 2022-2023, e deberán formalizar a matrícula no prazo previsto do 20 ao 30 de xuño de 2022

Admisión 2022-2023

PROCESO DE ADMISIÓN 2022-2023

O prazo de solicitude de admisión para novo alumnado (4º de EI, alumnado procedente doutros centros para o curso 2022-2023) comeza o vindeiro 1 de marzo e estará aberto ata o 21 de marzo incluído.

Deberá presentarse no centro solicitado como primeira opción o impreso ED550B debidamente cumprimentado e asinado, preferentemente polos dous proxenitores, xunto con copia do libro de familia, DNI do/a alumno/a de telo. O resto da documentación solicitarase en xuño no momento da matrícula.

Poderase cumprimentar o impreso no enderezo https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ e descargalo para asinar e entregar ou identificarse e presentalo telemáticamente, entregando copia e documentación no centro.

Pode descargarse o impreso clicando aquí

Presentación de candidaturas ao Consello Escolar

Segundo o calendario fixado pola Xunta Electoral, está aberto o prazo de presentación de Candidaturas ata o 11 de novembro (12:30 horas).

As/os responsables do alumnado poden presentar a súa candidatura na Secretaría do Centro, no horario de 9:30 a 10:30 ou concertando cita noutro horario ata ás 14:45 ata dito día.

Deberán facelo a través do modelo de presentación de candidatura ante a Xunta Electoral, descargable desde esta páxina ou que poden solicitar no centro.

Queremos animar ás nais e pais a formar parte do Consello Escolar como xeito de colaborar a facer o noso centro mellor.

A dirección

Eleccións ao Consello Escolar-Curso 2021-2022

No presente curso convócanse eleccións dos representantes dos distintos sectores da Comunidade Educativa ao Consello Escolar do Centro, procedemento adiado no curso pasado por mor da situación excepcional pola COVID-19.

 

O Consello Escolar é un organismo de participación na vida do centro dos distintos sectores da Comunidade Educativa. A participación das nais e pais é moi importante e facilita a avaliación do funcionamento do centro.

No presente curso toca a renovación de 2 representantes dos pais e nais, así como do representante proposto pola ANPA e a renovación de 3 representantes do profesorado.

É importante que haxa máis candidaturas que postos a renovar para que se poidan cubrir de ser necesario as baixas que se produzan dos membros electos durante a vixencia do mandato (catro cursos).

 

 

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS

Segundo a Resolución do 29-09-2021

 

 

DATAS

ACTUACIÓNS

25-outubro

Luns

- Publicación no taboleiro de anuncios do Centro da data e hora no que se procederá ao sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral. (Artigo 30 do Decreto 92/1988 segundo redacción dada polo Decreto 324/1994; DOG do 9 de agosto)

- Envío de circular aos pais e nais anunciando dito sorteo.

28 - outubro

Xoves

- Sorteo público, ás 9:45 horas, para a designación dos membros da Xunta Electoral (Titulares e Suplentes).

- Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral

 

2- novembro

(martes)

Primeira reunión da Xunta Electoral:

-Acto da súa constitución

- Aprobación do calendario de actuacións

- Publicación nos taboleiros de anuncios:

a) Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos.

b) Dos correspondentes censos electorais.

- Escrito ao Concello e a ANPA solicitando a designación dos seus representantes.

 

03- novembro

(mércores)

- Publicación e envío das distintas convocatorias (profesores, pais/nais e persoal de administración e servizos

- Circular explicativa do calendario de eleccións

 

4 - novembro

(xoves)

- Comeza o prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores (o prazo de admisión de candidatos non deberá ser inferior a sete días naturais) e das posibles reclamacións ao censo

9- novembro

(martes)

 

- Envío de convocatoria para a celebración da segunda reunión da Xunta Electoral.

- Envío de convocatoria de Claustro informativo (Artigo 35 do Decreto 92/1988).

11 de novembro

(xoves)

-Remata o prazo de presentación de candidaturas

15 - novembro

(luns)

Segunda reunión da Xunta Electoral:

- Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.

- Aprobación dos censos electorais e de modelo de papeletas, sobres...

- Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

Reunión de Claustro de Profesores (Lectura de normas, Relación de candidaturas, Acordo de convocatoria de Claustro extraordinario para o día 19, luns.

17- novembro

(mércores)

- Comezo das distintas campañas electorais.

Envío de:

- Circular ás nais e pais do alumnado anunciando as candidaturas do seu sector.

- Convocatoria de Claustro extraordinario.

- Citacións para a constitución das distintas mesas electorais.

 

18 – novembro

(xoves)

- Envío aos pais e nais do alumnado dunha circular recordatoria do día das votacións do seu sector

- Convocatoria para a terceira e última reunión da Xunta Electoral

22 de novembro

(luns )

VOTACIÓNS:

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso. (Ás 12.00h)

- Profesorado (Claustro extraordinario) (Ás 16:15h)

- Pais, nais e titores legais do alumnado. (De 16:30 a 19:00 horas).

23 - novembro

(martes)

Terceira e última reunión da Xunta Electoral:

- Proclamación e publicación de candidatos electos.

- Traslado das actas das mesas electorais ao titular da Xefatura Territorial e Anexo I

- Envío de convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello Escolar. (Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril)

24 - novembro

(mércores)

-Convocatoria para a constitución do Consello Escolar (Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril: “Convocar antes de 10 días”. Son días hábiles non se computan domingos nin festivos, polo que a Constitución do Consello podería trasladarse incluso a despois dos festivos de decembro.

29 - novembro

(luns)

Celebración de reunión do novo Consello Escolar:

- Constitución do Consello…

- Designación dos membros que van a constituír a Comisión Económica.

- Designación da persoa responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. (Art. 126.2 da LOE).

- Constitución da Comisión de Convivencia. (Art 6º do Decreto 8/2015, do 30 de xuño).

1 decembro

(mércores)

Envío á Xefatura Territorial do formulario que se publica como anexo II Segundo a Resolución do 25 de setembro de 2018 (DOG do 08 de outubro)

Uso excepcional do Transporte Escolar 2021-2022

Para o curso 2021/22, nas tres rutas  de transporte escolar, a oferta de prazas é superior ao número de usuarios lexítimos (usuarios con domicilio a máis de 2 km do centro e dentro da zona de influencia do centro). 

Poderán solicitar o uso excepcional aqueles alumnos e alumnas cuxo domicilio estea a menos de 2 km e de quedaren prazas, aqueles cuxo domicilio estea fora da zona de influencia, sempre que empreguen algunha das paradas existentes.

Para realizar a solicitude, deberá presentarse o impreso (Clique para acceder ao impreso) e entregalo no centro. Preferentemente no mes de xullo, do 1 ao 9 de 10 a 14 horas. As prazas asignaranse sempre que cumpran os requisitos das instruccións sobre transporte e será en precario (poderían revogarse de seren necesaria a praza para un usuario lexítimo)

Libros de texto curso 2021-2022

Para o vindeiro curso 2021/22 non se autorizaron cambios de libros.

En Educación Infantil non se empregará libro. Na reunión informativa de setembro informarase ao respecto.

En 1º e 2º de Educación Primaria, dado que moitos están descatalogados, recomendamos un ISBN alternativo para aqueles que non hai existencias nas librarías.

En 3º, 4º e 6º de Educación Primaria, tampouco hai cambios, agás en algúns cursos no tocante ao activity book de Inglés que tamén está descatalogado e recomendamos un ISBN novo.

En 5º de EP funcionará EDIXGAL, e non se entregarán libros, aínda que si poderán empregarse na aula como material complementario os que temos en existencias.

Dado as existencias de libros no centro, convén esperar a que se faga a asignación de libros do Programa Fondolibros, xa que de quedar existencias poderán prestarse asinando un acordo de cesión do centro á familia.

Pódese descargar a listaxe neste enlace

LISTADO DE LIBROS – CURSO 2020/21 CEIP DE CARNOTA

(Revisado en maio 2021)

 

No 2º ciclo de E.Infantil, non se empregará libro ou cadernos. No caso de iniciación á lingua estranxeira, compre esperar á incorporación do novo mestre de Lingua Inglesa

 

 

 

1º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1

Lingua Galega e Literatura 1.

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2106-9

9788468255910

2015 (descatalogado)

 

Lengua castellana

 

Lengua 1

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2030-7

9788468254708

2015(descatalogado)

Inglés

Big Surprise 1

ALL ABOUT US 1 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516204

9780194562348

2013(descatalogado)

 

(Activity Book)Big Surprise 1

ALL ABOUT US 1 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516426

9780194562188

2013(descatalogado)

Ciencias Naturais

Naturais 1

 

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-3457-1

9788468255927

2015(descatalogado)

Ciencias Sociais

Sociais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2195-3

9788468255934

2014(descatalogado)

Matemáticas

Matemáticas 1

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2028-4

9788468254692

2014(descatalogado)

 

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-7084-9

2015

Relixión

Zain 1º

E.Rodeira

Rodeira

978848349397-7

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 1

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2046-8

2014

Recomendamos pedir os libros polo ISBN marcado en amarelo, xa que no anterior están descatalogados

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

2º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2866-2

9788468255989

2015(descatalogado)

Lengua castellana

 

Lengua 2Varios

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2823-5

9788468254852

2015(descatalogado)

Inglés

Big Surprise 2 AB

ALL ABOUT US 2 AB

Vanessa Railly

 

Oxford

 

9780194516433

9780194562195

2013(descatalogado)

 

Big Surprise 2CB+MROM

ALL ABOUT US 2 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516211

9780194562362

2013(descatalogado)

Ciencias Naturais

Naturais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2830-3

9788468255996

2015(descatalogado)

Ciencias Sociais

Sociais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2897-6

9788468256009

2015(descatalogado)

Matemáticas

Matemáticas 2

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2834-1

9788468254869

2015(descatalogado)

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9679-5

2015

Relixión

Zain 2º

E.Rodeira

Rodeira

978848349398-4

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 2

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2862-4

2015

Recomendamos pedir os libros polo ISBN marcado en amarelo, xa que no anterior están descatalogados

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

3º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Peza a peza

 

Anaya

978-84-698-6693-1

 

Lengua castellana

Pieza a pieza

 

Anaya

978-84-698-4164-8

 

Inglés

ALL ABOUT US 3 CB

VV.AA

Oxford

9780194562386

2018

ALL ABOUT US 3 AB PK

VV.AA

Oxford

9780194562249

2018

Ciencias Naturais

Saber Facer Contigo 3

VVAA

Santillana

978-84-9185-232-2

2020

Ciencias Sociais

Saber Facer Contigo 3

VVAA

Santillana

978-84-9185-229-2

2020

Matemáticas

Matemáticas 3 (Zoom)

J. Fraile, A. Pineda

Vicens vives

9788468258874

 

Música Libro

MELODÍA 3

 

Galinova

978-84-9737-223-7

 

Música Caderno

MELODÍA 3

 

Galinova

978-84-9737-225-1

 

Plástica

ARTS&CRAFTS PRIMARY 3

 

 

978-84-15867-01-2

 

 

 

 

 

 

 

Relixión

Relixión Católica 3

 

Rodeira

 978-84-8349-399-1

2016

IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON LIBROS SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO, AGÁS O ACTIVITY BOOK DE INGLÉS QUE SERÁ PRECISO MERCALO (PÓDESE CO VALE DE MATERIAL) ESPERAR A SETEMBRO

O libro e caderno de músicaNon se vai empregar, non mercar. En plástica fíxase para cando o plurilingüismo chegue a este curso.

Neste curso o centro conta con fondos suficientes, non é necesario mercar libros.

 

4º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Lingua 4

VVAA

Anaya

978-84-678-8013-7

2015

Lengua castellana

Lengua 4

VVAA

Anaya

978-84-698-0650-0

2015

Inglés

Big Surprise 4 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516396

2013

Big Surprise 4 AB+MROM PK

ALL ABOUT US 4 AB PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516235

9780194562256

Descatalogado

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-600-7

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-714-1

2015

Matemáticas

Saber hacer 4

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-8305-609-7

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9850-8

2015

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-334-2

2012

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-8031-1

2015

 

 

 

O libro de música non é necesario mercalo. Non se vai usar.

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

 

 

5º Curso

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

Sinalamos o Activity Book de Inglés, que ten a consideración de material. Dado a incorporación dun novo mestre de Lingua Inglesa, o activity non será necesario mercalo ata saber si se vai empregar. Recomendamos non gastar o cheque de material, en caso de ser beneficiario, ata que se resolva si se emprega ou non.

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Activity (material)

ALL ABOUT US 5 AB PK

VV.AA

Oxford

9780194562263

2018

 

 

 

 

6º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Saber facer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-9972-497-3

2015

Lengua castellana

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3171-2

2015

Inglés

Big Surprise 6 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516419

2013

Big Surprise 6 AB+MROM PK

ALL ABOUT US 6 AB PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516259

 

2013 Descatalogado

9780194562270

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-587-1

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-440-9

2015

Matemáticas

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3033-3

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-8127-2

2015

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-83220

2015

Relixión

Relixión

VV.AA

Rodeira

978-84-834-9026-6

2009

IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON LIBROS SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO, AGÁS O ACTIVITY BOOK DE INGLÉS QUE SERÁ PRECISO MERCALO (PÓDESE CO VALE DE MATERIAL) ESPERAR A SETEMBRO. Dado que está descatalogado, de ser necesario comunicarase o novo ISBN

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar. O libro de música non se vai empregar.

RECOMENDAMOS ESPERAR A COÑECER O REPARTO DEFINITIVO DE FONDOLIBROS E DO BANCO DA ANPA

 

 

 

E-DIXGAL

CONSEGUIDO!!!

A partires do curso 2021-2022 formaremos parte da Rede de Centros E-Dixgal de Galicia, comezando nese curso coa utilización das novas tecnoloxías en 5º de Educación Primaria, polo que os libros de texto non serán o principal recurso didáctico, e empregaremos equipos informáticos portátiles que se entregarán ao alumnado a comezos de curso. No curso 2022-2023 incorporarase o alumnado de 6º de Educación Primaria.

Un reto para profesorado, alumnado e familias que esperamos sexa moi proveitoso.

 

APOSTAMOS POR E-DIXGAL

 

 

 

 

 

QUE É?

 

Trátase dun programa da Consellería que consiste no emprego de ordenadores e recursos dixitais no lugar dos libros de texto, dotando a cada alumno/a cun ordenador para empregar durante o curso e que deberá devolver ao rematar o mesmo (tal e como se fai cos libros de Fondolibros).

 

 

 

QUE PASA ENTÓN COAS AXUDAS?

 

Como se substitúen os libros de texto por recursos tecnolóxicos, non habería libros de texto do Fondolibros pero tampouco habería que mercalos. O programa cubre 6 materias, que é o tope máximo de libros que se cubrían coas axudas, pero ademais o fai para todo o alumnado, fose ou non beneficiario das axudas.

 

 

 

SOAMENTE SE VAI EMPREGAR O ORDENADOR?

 

Será o recurso principal para os contidos, pero seguirase a traballar con cadernos e fotocopias de seren preciso. Os contidos serán ampliados e adaptados segundo sexa necesario e, dado que no centro temos os libros actuais, tamén se poderían empregar na aula ou mesmo emprestar. Pensamos que alixeirará o peso das mochilas significativamente.

 

 

 

PARA QUE CURSOS É?

 

O programa vai destinado a alumnado de 5º e de 6º de EP no noso caso. A implantación farase en dous cursos, comezando por 5º o primeiro ano e despois estendéndose a 6º. O centro deberá permanecer no programa polo menos 4 cursos.

 

 

 

QUE VANTAXES LLE VEMOS?

 

En primeiro lugar, entendemos que é un sistema equitativo dado que abrangue a todo o alumnado sen distinguir a renda.

 

Ademais fará posible que poidamos abordar a formación do alumnado na competencia dixital, e dicir, no uso e manexo das novas tecnoloxías dun xeito respectuoso, seguro e educativo. Esto será moito máis doado dado que todo o alumnado contará cos mesmos recursos mínimos.

 

Facilitará o acceso á aula virtual e cursos da mesma. As aulas virtuais, que neste curso se tiveron que por en marcha ás carreiras, veñen para quedarse como recurso.

 

Permitirá a continuidade formativa do alumnado cando non poida asistir ao centro pois os equipos permitirán o seguimento formativo a distancia.

 

Para rematar, evitará que cos cambios lexislativos (nova lei educativa) que implican un cambio do currículo e por tanto dos contidos a traballar, o alumnado teña que continuar con libros de texto desfasados ( e nos remitimos a nosa propia experiencia, dado que tivemos en 3º de EP os mesmos libros 10 anos seguidos), que moitas veces xa non se atopan nas librerías.

 

 

 

 

Croquis do centro

O edificio actual semella demasiado grande para as cifras de alumnado actual. Compre salientar que en tempos chegou a escolarizar preto dos 800 alumnos e alumnas.

Dependencias do centro

O CEIP Plurlingüe de Carnota atópase na Praza San Gregorio, despois do edificio do Concello de Carnota e na mesma beirarrúa que o Centro de Saúde de Carnota.

Consta de dous edificios, o principal onde se atopan as dependencias administativas e a maioría das aulas, a Biblioteca, o Salón de Actos, almacéns, sala de botiquín, sala COVID,  aseos, patios interiores e un corredor que une a entrada principal coa saída ao patio e coa saída ao edificio anexo. O edificio anexo ten na planta inferior o ximnasio e na superior tres aulas, e a media altura no acceso polas escaleiras atópanse dous aseos.

Actualmente temos operativas 10 aulas, unha por grupo, aula de Inglés, aula de Música, aula de AL, aula de PT, aula de Informática, así como Biblioteca, ludoteca e Salón de actos.

Polo acceso pola porta principal atopamos a conserxería e o acceso aos despachos (Secretaría-Xefatura e Dirección).

No tocante a espazos abertos, o centro conta cunha pista asfaltada con porterías ocupando unha parte central. Ademáis conta con espazos cubertos, a distinta altura, un deles con canastras. Contamos ademais cun patio con columpios e un pequeno areeiro. Nesta parte exterior, valada na súa totalidade, tamén temos a antigua vivenda do Conserxe, hoxe empregado en parte como almacén, e un antigo taller e dous aseos que tamén fan de almacéns.

Do outro lado, anexo ao edificio anexo está a sala de caldeira e un almacén.

Entre os dous edificios hai un corredor aberto con árbores ornamentais, estando o acceso entre o edficio principal e o edificio anexo cuberto.

Recentemente asfaltouse o patio das porterías, aínda que o estado do resto, tanto patios como paredes e teito do patio cuberto demandan xa actuacións tanto en pintura como en traballos de reparación.

 

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021/22

Segundo o calendario marcado na ORDEN de 18 de diciembre de 2020 " por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (código de procedimiento ED550A y ED550B)", infórmase de que o prazo para realizar as solicitudes de admisión é do 1 ao 20 de marzo, ámbos inclusives.

Poderá facerse telemáticamente (precísase certificado-DNI dixital ou chave 365) ou ben de xeito presencial entregando o anexo II (clique aquí para acceder).

Deberán presentar solicitude de admisión todos aqueles que pretendan matricular para o curso vindeiro aos fillos ou fillas neste centro e que actualmente non estean xa matriculados (novas incorporacións), como é o caso dos nenos e nenas que pretenden comezar para o curso vindeiro en 4º de EI (infantil de 3 anos).

Prégase non esgotar o prazo. Recomendamos que a solicitude a asinen os dous proxenitores.

Este procedemento o deberá realizar tamén o alumnado de 6º de EP no IES.

Pode acceder á relación de vacantes no seguinte enlace (relación de vacantes 2021/22 CEIP Plurilingüe de Carnota)

 

Relación de vacantes curso 2021/2022

RELACIÓN DE VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021/2022

CURSO VACANTES
4º EI 25
5º EI 8
6º EI 8
1º EP 16
2º EP 16
3º EP 15
4º EP 8
5º EP 15
6º EP 11

Días Non Lectivos

No presente curso 2021-2022, o noso centro solicitou como día non lectivo o 8 de xaneiro de 2021, segundo se aprobou no seo do Consello Escolar. Dita data ven de ser aprobada por parte da Xefatura Territorial, polo que se engade ao calendario escolar o 8 de xaneiro como día non lectivo.

Deste xeito, quedan como días non lectivos os seguintes:

  • 11 de outubro día do Ensino, 12 de outubro de 2021 festivo nacional.
  • 1 de novmebro festivo nacional.
  • 6, 7 e 8 de decembro de 2020 (inclúe festivo local)
  • Vacacións de Nadal: do 22 de decembro de 2021 ao 9 de xaneiro de 2022 (Vacacións ata o 7 de xaneiro, volta á actividade lectiva o luns 10 de xaneiro en horario habitual)
  • Entroido: do 28 de febreiro e 1 e 2 de marzo de 2022.
  • Ponte de San Xosé, do 18 ao 21 de marzo (18 festivo local).
  • Semana Santa,  do 11 ao 18 de abril de 2022.
  • Día das Letras Galegas: luns 16 de maio solicitado como non lectivo polo centro e martes 17 de maio día das Letras Galegas.
  • Remate da actividade lectiva: 22 de xuño de 2022.

 

 

Libros de texto curso -2020-2021

Estimadas familias. Para o curso vindeiro prodúcese un cambio de libros para os cursos de 3º e 5º de Educación Primaria (algúns estaban vixentes dende o curso 2010). Nestes cursos o listado terá unha vixencia de 6 cursos máis.

Cambia tamén o libro de Inglés en 1º e 2º por estar descatalogado o que figuraba no listado. En 4º e 6º, non cambian.

Compre salientar que se fixa en Plástica un libro dado que é a área na que o noso centro escolleu para o Plurilingüismo, pero non é necesario mercalo, así como o de música, mentres continúe o mesmo mestre. Figura en cursos nos que aínda non hai Plurilingüismo en funcionamento (se irá implementando sucesivamente, este curso será 1º e 2º, e despois irán de un en un), xa que os listados deben manter a vixencia de 6 anos.

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE LIBROS – CURSO 2020/21 CEIP DE CARNOTA

 

(Revisado en maio 2020)

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

RECOMENDAMOS ESPERAR A SETEMBRO

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 3 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

 

 

Grafomoticidad 2

VV.AA

EDELVIVIES

9878426380166

 

Proxecto

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

 

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027807

 

Inglés

Hello Jack

Sandie Mourao

McMillan

978-0-2304-0450-2

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 3

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-266-6

2011

 

 

 

 

 

 

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando o determinen n os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 4 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

 

 

O país das letras

Caderno escritura Pauta Montesori-galego

VV.AA

EDELVIVIES

9788415165859

 

Proxecto

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

 

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027814

 

Inglés

Cptain Jack 1

Jill Leighton

McMillan

978-0-2304-0454-0

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 4

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-293-2

2011

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando o determinen os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 5 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Proyectos

 

O País das letras. Caderno de escritura

Pauta Montessori 2 Galego

 

Tambre -Edelvives

9788415165873

 

2013

Proxecto

 

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

Proxecto

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027784

 

Inglés

Cptain Jack 2

Jill Leighton

McMillan

978-0-2304-0458-8

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 5

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-295-6

2011

 

 

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando o determinen os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os libros de texto para 1º e 2º de EP non varían con respecto do curso pasado por non estar permitido, agás o de Inglés por estar descatalogado

 

1º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1

M. Dávila Fuertes

M. C. Martínez Nuñez

Vicens Vives

978-84-682-2106-9

2015

Lengua castellana

 

Lengua 1

M. C. Rodríguez Jordana

D. Moreno Roig

Vicens Vives

978-84-682-2030-7

2015

InglésALL ABOUT US 1 AB

ALL ABOUT US 1 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194562348

2018

(Activity Book) ABALL ABOUT US 1 AB

Vanessa Railly

Oxford

9780194562188

2018

Ciencias Naturais

Naturais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-3457-1

2015

Ciencias Sociais

Sociais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2195-3

2014

Matemáticas

Matemáticas 1

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2028-4

2014

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-7084-9

2015

Relixión

Zain 1º

E.Rodeira

Rodeira

978848349397-7

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 1

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2046-8

2014

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

2º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2

M. Dávila Fuertes

M. C. Martínez Nuñez

Vicens Vives

978-84-682-2866-2

2015

Lengua castellana

 

Lengua 2

M. C. Rodríguez Jordana

D. Moreno Roig

Vicens Vives

978-84-682-2823-5

2015

Inglés

ALL ABOUT US 2 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194562362

2018

ALL ABOUT US 2 AB

Vanessa Railly

Oxford

9780194562195

2018

Ciencias Naturais

Naturais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2830-3

2015

Ciencias Sociais

Sociais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2897-6

2015

Matemáticas

Matemáticas 2

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2834-1

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9679-5

2015

Relixión

Zain 2º

E.Rodeira

Rodeira

978848349398-4

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 2

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2862-4

2015

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Curso

 

LIBROS NOVOS

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Peza a peza

 

Anaya

978-84-698-6693-1

 

Lengua castellana

Pieza a pieza

 

Anaya

978-84-698-4164-8

 

Inglés

ALL ABOUT US 3 CB

VV.AA

Oxford

9780194562386

2018

ALL ABOUT US 3 AB PK

VV.AA

Oxford

9780194562249

2018

Ciencias Naturais

Saber Facer Contigo 3

VVAA

Santillana

978-84-9185-232-2

2020

Ciencias Sociais

Saber Facer Contigo 3

VVAA

Santillana

978-84-9185-229-2

2020

Matemáticas

Matemáticas 3 (Zoom)

J. Fraile, A. Pineda

Vicens vives

9788468258874

 

Música Libro

MELODÍA 3

 

Galinova

978-84-9737-223-7

 

Música Caderno

MELODÍA 3

 

Galinova

978-84-9737-225-1

 

Plástica

ARTS&CRAFTS PRIMARY 3

 

 

978-84-15867-01-2

 

 

 

 

 

 

 

Relixión

Relixión Católica 3

 

Rodeira

 978-84-8349-399-1

2016

 

 

 

O libro e caderno de música. Non se vai empregar, non mercar. En plástica fíxase para cando o plurilingüismo chegue a este curso.

 

 

 

 

 

4º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Lingua 4

VVAA

Anaya

978-84-678-8013-7

2015

Lengua castellana

Lengua 4

VVAA

Anaya

978-84-698-0650-0

2015

Inglés

Big Surprise 4 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516396

2013

Big Surprise 4

AB+MROM PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516235

2013

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-600-7

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-714-1

2015

Matemáticas

Saber hacer 4

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-8305-609-7

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9850-8

2015

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-334-2

2012

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-8031-1

2015

 

 

IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON LIBROS SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO, AGÁS O ACTIVITY BOOK DE INGLÉS QUE SERÁ PRECISO MERCALO (PÓDESE CO VALE DE MATERIAL) ESPERAR A SETEMBRO

 

 

 

O libro de música non é necesario mercalo. Non se vai usar.

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Curso

 

LIBROS NOVOS

 

 

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Peza a peza

 

Anaya

978-84-698-6699-3

 

Lengua castellana

Pieza a pieza

 

Anaya

978-84-698-4311-6

 

Inglés

ALL ABOUT US 5 CB

VV.AA

Oxford

9780194562409

2018

ALL ABOUT US 5 AB PK

VV.AA

Oxford

9780194562263

2018

Ciencias Naturais

 Saber Facer Contigo 5

 

Santillana

978-84-9185-235-3

 

Ciencias Sociais

 Saber Facer Contigo 5

 

Santillana

978-84-9185-233-9

 

Matemáticas

Matemáticas (Zoom)

J. Fraile, A. Pineda

Vicens vives

9788468261331

 

 

Música

Música 5

 

Galinova

978-84-9737-224-4

 

Música- caderno

Música 5

 

 

978-84-9737-226-8

 

Plástica

ARTS&CRAFTS PRIMARY 5

 

 

978-84-15867-04-3

 

Relixión

Relixión 5

VV.AA

Rodeira

978-84-8349-401-1

2016

Valores sociais e cívicos

Con Razón

VV.AA

Anaya

9788467850598

2014

 

Libros de música e plástica non mercar, nin cadernos de actividades. Os de plástica fíxanse para cando estea activo o plurilingüismo neste curso

 

Libro de Valores: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

 

 

6º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Saber facer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-9972-497-3

2015

Lengua castellana

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3171-2

2015

Inglés

Big Surprise 6 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516419

2013

Big Surprise 6

AB+MROM PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516259

2013

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-587-1

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-440-9

2015

Matemáticas

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3033-3

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-8127-2

2015

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-83220

2015

Relixión

Relixión

VV.AA

Rodeira

978-84-834-9026-6

2009

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar. O libro de música non se vai empregar.

 

RECOMENDAMOS ESPERAR A COÑECER O REPARTO DEFINITIVO DE FONDOLIBROS E DO BANCO DA ANPA

 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet