Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado

Benvida

Está vostede na páxina web do CEIP de Carnota 

Praza San Gregorio nº 20 

15293 Carnota

Teléfonos:

Secretaría: 881866796- Fax: 881866797

Dirección: 881866795- Orientación: 881866798

e-mail:ceip.carnota@edu.xunta.es                

       

 

 Horario do Equipo Directivo 2018/19

 DOCUMENTOS E FORMULARIOS DO CENTRO

 

OLLO AO PIOLLO

FOLLETO INFORMATIVO

 

RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR

 

Froita na Escola

RESERVA, ADMISIÓN E MATRÍCULA CURSO 2019-20

 

Guía de apoio ao estudio

 

Calendario escolar 2018-2019

 

 

 

 

 

Día da Discapacidade

 

 

Guía de

lectura Nadal 2018

 

 Obradoiros Infancia e Adolescencia

 

 

 

 

Validación CELGA

(CONSULTE AQUÍ COMO FACELO)

 

Libros de texto para o curso 2018/19

Mantéñense os vellos, agás en EI

Enquisa sobre convivencia

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal.

No marco desta Estratexia, o Eixe 1 está dedicado á diagnose e seguimento da convivencia escolar, realizouse en 2015 unha diagnose inicial que permitiu identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos, para a elaboración do plan de convivencia. Transcorrido un período significativo, e ao obxecto de facer un seguimento e avaliación continua faise necesario repetir o proceso referido.

No presente curso vaise levar a cabo unha nova enquisa na comunidade educativa, do 18 de febreiro ao 17 de marzo de 2019

A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo. Para garantir este aspecto despregaranse diversas solucións tecnolóxicas e de procedemento entre as que destaca o acceso á propia ferramenta de recollida de datos.

A través da ferramenta: https://www.edu.xunta.es/convivenciaxestion/ as familias poderán participar voluntariamente, independentemente dos fillos escolarizados no centro, empregando a clave de acceso que o centro lle facilitará, creadas de xeito aleatorio, cumprimentar a enquisa premendo no apartado "Recollida de datos para as familias" (Clique aquí para acceder directamente).

As claves de acceso entregaranse por petición desde o centro, xunto coas explicacións facilitadas para o proceso, coa fin de evitar o gasto innecesario de copias e papel.

Todo o alumnado do centro que curse 5º de Educación Primaria ou superior, terá acceso, por quendas, ás aulas de informática para cubrir os cuestionarios, sendo estos tamén con claves aleatorias.

AVISO - PROCESO DE RESERVA CURSO 2019-2020

 

 

PROCESO DE RESERVA PARA O IES – CURSO 2019-2020

 

 

 

Informamos que o prazo de Formalización de reserva para alumnos que pasan ao centro adscrito (alumnado de 6º que pasa ao centro adscrito, IES Lamas de Castelo) deberá facelo entre o 1 e o 15 de febreiro do 2019 segundo o modelo ED550A en galego ou castelán, dispoñible na web do centro ou tamén na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación <<admisionalumnado>> (https:/www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e entregalo no CEIP de Carnota.

 

 

 

 Na conserxería haberá tamén o anexo impreso e unha copia do resumo da lexislación aplicable.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

 

PROCESO DE RESERVA NOVOS ALUMNOS PROCEDENTES DO VISO E PORTOCUBELO – CURSO 2019-2020

 

 

 

Informamos que o prazo de Formalización de reserva para alumnos que pasan ao centro adscrito (alumnado de 6º de Einfantil – 5 anos, procedente das EEI de O Viso e EEI de Portocubelo deberá facelo entre o 1 e o 15 de febreiro do 2019 segundo o modelo ED550A en galego ou castelán, dispoñible na web do centro ou tamén na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación <<admisionalumnado>> (https:/www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e entregalo no centro onde cursa estudos actualmente (EEI de Portocubelo ou EEI do Viso.

 

 

 

Na conserxería haberá tamén o anexo impreso e unha copia do resumo da lexislación aplicable.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

 

Erros en ABALARMOBIL

ABALAR

 

 

 

“recuperando información”

 

 

 

 

 

 

 

Moitas e moitos estades a ter problemas no ABALARMOBIL, ao intentar ver os avisos.

Nestos casos nos indican dende a unidade de asistencia a centros (UAC) que debemos pulsar no icono de barras da esquerda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No menú que nos sae debemos premer en avisos e incidencias e debería cargar os avisos activos.

 

 

 

 

 

 

De ter outro tipo de problemas ou persistir este erro, avisade ao centro para que informemos á UAC (número de teléfono da UAC 881997701)

 

Proclamación de Candidaturas, sorteo da mesa electoral, á Renovación Parcial do Consello Escolar - Pais e Nais

En reunión da Xunta Electoral no día 15 de novembro acórdase proclamar as únicas candidaturas presentadas:

Dª Angélica M.  González González

Dª Flor Provincial Lago.

Fíxase como data para a constitución da mesa electoral do sector de Pais e Nais o luns 26 de novembro. A mesa constituirase ás 9:15, sendo as votacións de 9:30 a 10:30 e de 16:30 e 18:30, establecendo estos dous horarios coa fin de facilitar a participación de todos e todas.

No sorteo realizado no día 15 para a constitución da mesa, saíron elexidos os seguintes compoñentes:

1. Vocais titulares para a mesa de pais e nais:

 - Dna. Manuela Piñeiro Figueira

 - D. Juan Sendande Gómez

 - Dna. Alicia Otero Pérez

- D. Genaro Rodríguez Piñeiro

 

 

2. Vocais suplentes para a mesa de pais e nais:

 - D. Agustín Manuel Blanco Rodríguez

- D. Felípe Suárez Rama

 - Dna. Inmaculada Formoso Formoso

 - Dna. María Rosa Pedrosa González

 

 

 

 

 

Froita na escola

Neste curso voltamos a participar no programa de reparto de froita de tempada na escola.

A primeira quenda comeza o 5 de novembro, aínda que adiantamos ao 31 de outubro parte da froita ao aproveitar para celebrar o magosto con castañas.

Na semana do 5 ao 10 de novembro, así como na semana seguinte, repartiremos froita nos recreos para os que queiran tomala.

Animamos ás familias a alentar aos seus fillos e fillas a participar, e recorden que haberá froita no momento de prepararlles a merenda do recreo.

Renovación do Consello Escolar 2018

CONVOCATORIA VOTACIÓNS

A xunta electoral informa que o vindeiro luns 26 de novembro estará aberta a mesa electoral para as votacións de 9:30 a 10:30 e de 16:30 a 18:30

Preséntanse dúas candidaturas para dous postos a renovar no seo do Consello Escolar. Os/as interesados/as en votar deberán facelo marcando somentes unha das candidaturas na papeleta que se facilitará na mesma mesa electoral, debendo acreditar a identidade a través do DNI ou documento de identificación válido.

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 

 

 

 

De conformidade co establecido na RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos(DOG do 08 de outubro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Centro.

 

 

 

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

 

 

 

- O Director ou directora do Centro.

 

- Un profesor ou profesora.

 

- Un pai ou nai ou titor legal.

 

- Un representante do persoal de administración e servizos

 

 

 

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 28 de outubro, luns, ás 17.30 horas.

 

 

 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 

 

 

Carnota, 26 de outubro de 2018.

 

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO,

 

 

 Manuel Rico Grijó

CALENDARIO ELECTORAL

 

 

 Na reunión da Xunta electoral establécese o seguinte calendario:

  • Día 05 de novembro:

 

- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.

 

- Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados. É importante verificar que os datos son correctos. O censo estará exposto no taboleiro situado no corredor do centro entre os despachos e a sala de mestres.

 

- Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.

 

 Do 05 ao 12 de novembro:

 

 

Día 13 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.

 

- Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.

 

- Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.

 

- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

 Día 26 de novembro: Celebración das votacións de:

 

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12'00 a 12'30 horas.

 

- Profesorado de 11:45 a 12,30 horas.

 

- Pais, nais e titores legais do alumnado, de 9:30h a 10:30h e de 16:30 a 18:30 horas

 

 

Día 27 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación de candidatos electos.

 

- Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 

 

 Día 05 de novembro:

 

- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.

 

- Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.

 

- Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.

 

 

 Do 05 ao 12 de novembro:

 

  • Prazo de presentación de candidaturas.

  • Claustro informativo

 

 

 Día 13 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral)

 

- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.

 

- Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.

 

- Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.

 

- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

 

 Día 26 de novembro: Celebración das votacións de:

 

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12'00 a 12'30 horas.

 

- Profesorado de 11:45 a 12,30 horas.

 

- Pais, nais e titores legais do alumnado, de 9:00h a 10:00h, de 13.00h a 14.00h e de 16:00 a 18'00 horas

 

 

Día 27 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación de candidatos electos.

 

- Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 

 

 

Abalar Móbil

 

 

Estimadas familias.

 

Coa fin de mellorar as canles de comunicación entre o centro e as familias, e tendo en conta o emprego de sistemas ou plataformas que garantan a necesaria protección de datos, queremos proporlles o emprego

da aplicación Abalar Móbil, que pertence á Consellería e nos garante a debida protección de datos. Con ela, ademais de recibir notificacións poderán consultar as cualificacións dos seus fillos/as matriculados nos

centros educativos de titularidade pública así como as faltas.

 

 

Esta app está dispoñible para Android e IOS, e para que funcione correctamente deberán facer constar no centro o número de teléfono co que se vai empregar, pois somentes si consta no expediente electrónico a

app funcionará correctamente. Rogamos que nos notifiquen os cambios de número de teléfono.

 

 

Outra canle que nos gustaría empregar é a comunicación por e-mail, polo que si o consideran interesante rogamos que nos fagan chegar unha conta de correo que habitualmente empreguen.

 

Clica neste link para ver o manual para as familias do portal da Consellería- Abalar Móbil

 

Calendario escolar 2018-2019

 

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o

 

curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade

 

Autónoma de Galicia.

 

 

 

Actividades lectivas

 

1. No 2º ciclo de educación infantil, na educación primaria e na educación especial, a impartición efectiva de clases realizarase do día 12 de setembro de 2018 ao 21 de xuño de
2019, ambos inclusive.

 

Períodos de vacacións

 

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2018 ata o día 7 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.

 

2. Entroido: días 4,5 e 6 de marzo de 2019.

 

3. Semana Santa: desde o día 13  ata o 22 de abril de 2019, ambos inclusive.

 

 

 

Días non lectivos

 

1. Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, en exercicio das

 

competencias que lle atribúe o artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descansos, na súa redacción dada

 

polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da devandita consellería.

 

2. Nos centros en que unha ou as dúas festas laborais de carácter local a que se refire o punto anterior non coincidan con días de clase, os consellos escolares, os consellos sociais

 

ou, na súa falta, os responsables dos centros de menos de tres unidades poderán solicitar, segundo proceda, un ou dous días non lectivos, que deberán preverse na programación

 

xeral do centro, argumentando razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica.

 

 

 

Datas propostas para ser solicitadas polo CEIP de Carnota: 2 de novembro de 2018 e 20 de maio de 2019

 

 

 

3. Ademais dos anteriores, sen prexuízo do establecido no artigo 8.3 e co fin de unificar

 

a celebración dos patróns de cada nivel educativo, establécese o Día do Ensino coa consideración

 

de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2017/18 se celebrará o

 

7 de decembro de 2018.

ATENCIÓN AO PÚBLICO SEGUNDA QUINCENA DE XULLO

Informamos que na segunda quincena do mes de xullo o centro permanecerá pechado de cara ao público, para proceder á organización de espazos, elaboración de proxectos e horarios do curso vindeiro e revisión do inventariado. As portas permanecerán pechadas dado que o conserxe estará de vacacións.

Para calquera trámite urxente, rogamos que no lo comuniquen por e-mail, na conta do centro: ceip.carnota@edu.xunta.es ou por vía telefónica no 881866795, e tentaremos fixar data e hora para seren atendidos.

Para a recollida de vales, poderán facelo ao longo do mes de setembro e a partires do luns día 3, de 10 a 14 horas. Lembrámoslles a recomendación de esperar a empregar o vale ata saber que material recomenda o/a mestre/a titor/a. Lembramos tamén que o vale de material pode empregarse para os activity books.

Insistimos en non mercar os libros de Relixión Católica nin valores ata saber si se van empregar, xa que cambia o mestre de Relixión Católica.

O reparto de libros de Fondolibros e Banco de libros da ANPA farao o/a titor/a a comezos das clases o día 12 de setembro ou posteriores. Pode darse o caso de que o banco de libros aumente a comezos de setembro, polo que si ten que mercar algún sería bo esperar a saber a disponibilidade dos mesmos no centro a comezos de setembro, xa que se repartirán por sorteo os que aparezan.

 

BO VERÁN

SOLICITUDES USO EXTRAORDINARIO TRANSPORTE ESCOLAR 2018-2019

Tramitadas a totalidade de solicitudes de uso extraordinario do transporte escolar. Estamos á espera da resolución das mesmas, previsiblemente nos primeiros días de setembro.

Recordamos que dita autorización é por un curso, sendo esta en precario, é dicir, que podería ser revocada en calquera momento si fose necesario por aumentar o número de usuarios de pleno dereito na ruta solicitada e se superase a capacidade da liña de transporte.

Obradoiros para a Infancia e a Adolescencia - Carnota

Publicamos o programa de obradoiros para este mes relacionados coa infancia e a adolescencia

 

Proceso de admisióncurso académico 2018-2019

 

 


 


 

PROCESO DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2018-2019

 


 

Finalizado o prazo de reserva e solicitude de admisión, e tendo en conta as prazas vacantes, comunicamos que todos os solicitantes de reserva de praza (alumnos procedentes das EEI de O Viso e EEI de Portocubelo), o alumando xa matriculados no centro, así como os/as solicitantes de admisión para 4º de Educación Infantil, obtiveron praza para o curso vindeiro.

 


 

Deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño, ambos inclusives.

 


 

Calendario Escolar 2017-2018

 

ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o

 

curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade

 

Autónoma de Galicia.

 

 

 

Actividades lectivas

 

1. No 2º ciclo de educación infantil, na educación primaria e na educación especial, a impartición efectiva de clases realizarase do día 11 de setembro de 2017 ao 21 de xuño de
2018, ambos inclusive.

 

Períodos de vacacións

 

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2017 ata o día 7 de xaneiro de 2018, ambos inclusive.

 

2. Entroido: días 12, 13 e 14 de febreiro de 2018.

 

3. Semana Santa: desde o día 24 de marzo ata o 2 de abril de 2018, ambos inclusive.

 

 

 

Días non lectivos

 

1. Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, en exercicio das

 

competencias que lle atribúe o artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descansos, na súa redacción dada

 

polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da devandita consellería.

 

2. Nos centros en que unha ou as dúas festas laborais de carácter local a que se refire o punto anterior non coincidan con días de clase, os consellos escolares, os consellos sociais

 

ou, na súa falta, os responsables dos centros de menos de tres unidades poderán solicitar, segundo proceda, un ou dous días non lectivos, que deberán preverse na programación

 

xeral do centro, argumentando razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica.

 

 

 

Datas solicitadas polo CEIP de Carnota: 13 de outubro de 2017 e 18 de maio de 2018

 

 

 

3. Ademais dos anteriores, sen prexuízo do establecido no artigo 8.3 e co fin de unificar

 

a celebración dos patróns de cada nivel educativo, establécese o Día do Ensino coa consideración

 

de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2017/18 se celebrará o

 

7 de decembro de 2017.

 

Listaxes definitivas de fondolibros e banco de libros da ANPA

Xa xerado e dispoñible para consulta o listado definitivo coa relación de libros adxudicados a cada solicitante de Fondolibros.

CLICA PARA DESCARGAR

 

Tamén facemos pública a relación de prestamo conxunto do programa de FONDOLIBROS e o Banco de Libros da ANPA. Clica para descargar.

Recomendamos fixarse ben que libros se debarán conseguir (comprándoos ou por préstamo doutras familias) e cales é convinte esperar a setembro.

Si algún dos libros asignados xa o teñen, recomendamos que no lo faga saber a través do email do centro: ceip.carnota@edu.xunta.es para poder asignarllo a outra familia, aínda que o ideal sería que llo comunicasen directamente á familia do alumno que o teña sinalado con C que indica que o ten que mercar, xa que dende o centro pode demorarse o aviso ata setembro. 

Actualmente estamos a recibir libros no Banco de Libros da ANPA. Recomendamos non adquirir libros ata setembro, pois estes sortearanse xunto cos que poidan aparecer a comezos de setembro.

Powered by Drupal - Design by artinet