Secretaría

XV XORNADAS DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS

A Secretaría Xeral da Igualdade está organizando as XV XORNADAS DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS para as nais e pais e as súas fillas e fillos.

Xuntamos o programa das xornadas. Tamén contaremos cun servizo de atención a menores baixo petición, para atender aos cativos e ás cativas entre 12 meses e 10 anos.

 

Para intentar facilitar a asistencia ás familias e profesorado esta actividade formativa celebrarase nas catro provincias nas seguintes datas:

 

·         A CORUÑA | 31 DE MAIO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Praza Luis Seoane, s/n).

·         LUGO | 1 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Ronda da Muralla, 70).

·         PONTEVEDRA | 7 DE XUÑO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida Fernández Ladreda, 43).

·         OURENSE | 8 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida da Habana, 79)

 

A Secretaría Xeral da Igualdade estará a súa disposición para toda a información que requira, no enderezo electrónico xornadas.igualdade@xunta.es e nos teléfonos 981 545360/ 981 545312. Achegámoslle o cartel e folleto informativo onde figura o programa e os datos do formulario de inscrición, que tamén se atopan dispoñibles na nosa páxina web http://igualdade.xunta.es/

Agradecéndolle de antemán a súa colaboración, e agardando que lle dea a máxima difusión posible a esta información, envíolle un saúdo cordial.

 

A secretaria xeral da Igualdade

 

 

Convocatoria Fondo Libros, axudas de material e libros 2019/2020

Fondo libros, axuda de libros para 1º e 2º, axudas para material curso 2019/2020

 

Saíu publicada a orde da convocatoria de axudas para material, libros  e soliciotar libros do Fondo Libros.

As solicitudes, como no curso pasado, poderán tramitarse online, descargar o formulario e cubrilo no ordenador e posteriormente presentalo no centro ou pasar a recoller unha copia do formulario polo centro.

O prazo comeza hoxe e remata o 21 de xuño. Pregamos que non se deixe para o último momento pois o centro dispón de pouca marxe para introducir os datos.

A solicitude será única para todos os irmáns matriculados no mesmo centro.

 

A información completa está neste link

Enlace á convocatoria con acceso ao formulario e tramitación online (necesario ter sistema de sinatura dixital) ou para cubrir a solicitude e presentación presencialmente no centro (sen sinatura dixital)

Pódese acceder ao formulario neste link (para cubrir, imprimir, asinar e presentar no centro)

 

 

 

IMPORTANTE: os datos que figuren na solicitude deberán coincidir cos DNI das persoas que se relacionen, pois o sistema de comprobación rexeitará as solicitudes (por exemplo, cando o nome da solicitude non coincide co do DNI)

 

Lembramos que o alumnado que adquiriu libros co vale da axuda de libros no curso 2018/2019 e os beneficiarios do fondo solidario de libros , asinou ao facer a solicitude o compromiso de entregalos en bo estado ao remate de curso (data límite 21 de xuño). Non se entregarán os de 1º e 2º de EP, por consideralos como material non reutilizable.

O alumnado que no curso 2019/2020 vaia cursar 1º da ESO deberá entregar a solicitude de participación no fondo solidario de libros no Instituto onde fosen admitidos no mesmo prazo que en primaria , e previamente deberá ter entregado, de ser o caso, os libros prestados do fondo solidario e do banco de libros no CEIP de Carnota o máis tardar o 21 de xuño, para proceder a cargar a entrega dos mesmos na aplicación do Fondo Solidario de Libros, requisito para solicitar a axuda no curso 2019/2020.

 

 

De seguido vai un resumo de cada unha das modalidades da convocatoria.

 

 

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018/2019

 

 

 

ORDE do 3 de maio de 2019 publicado no DOG Nº 94, do luns 20 de maio de 2019 (pax. 24042 ata 24079).

 

 

 

DESTINATARIOS:

 

 • Alumnado que no curso 2019/2020 este matriculado en Educación Primaria.

 

 

 

REQUISITOS:

 

 • Ser pai/nai/titor/a legal dun alumno/a matriculado nun centro sostido con fondos públicos.

 • Ter unha renda per cápita igual ou inferior a 5.400 euros. O cálculo da renda per cápita realizarase da seguinte forma:

  • Datos do exercicio fiscal 2.017.

  • Sumaranse os recadros 392 e o 405 de cada un dos membros da familia que teñan ingresos.

  • Dividirase o resultado da suma anterior polo número de membros da unidade familiar a 31/12/2017.

  • No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos de acordó cos datos tributarios facilitados pola AEAT.

 

SOLICITUDES:

 

 • As instancias poderán obterse nos centros, nas xefaturas territoriais da Consellería, no portal da xunta https://sede.xunta.gal ou http://www.edu.xunta.gal

   • Presentaranse segundo o Anexo I e o Anexo II desta orde nos centros educativos en que estea matriculado o/a alumno/a.

   • A solicitude será única para todos os fillos e para todas as axudas, unha única solicitude por familia

   • As solicitudes serán asinadas polo pai/nai/titor legal así como por todos os membros da unidade familiar, en caso de menores deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.

   • Prazo de presentación de solicitudes do 21 de maio ao 21 de xuño de 2019, ambos inclusive.

   • Unha vez feita a solicitude teñen que vir os pais recoller os vales nas datas que se publicarán ao respecto a primeiros de xullo.

   • O centro nunca expedirá un novo vale no caso de que este sexa extraviado polo solicitante ou pola libraría.

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

 • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31/12/2017, deberán presentar un dos seguintes documentos:

  • Sentenza xudicial de separación ou divordio e/ou convenio regulador

  • Certificado de convivencia (empadroamento)

  • Informe dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 • No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberán achegar o certificado acreditativo do grao da discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación

 

 • No caso de situación de violencia de xénero documentación acreditativa.

 

 

 

CONTÍA DAS AXUDAS E ADQUISICIÓN DO MATERIAL:

 

A contía da axuda é de 50 € por alumno que reúna os requisitos previstos na orde. Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe total de cada vale só pode ser utilizado nun único establecemento.

 

 

 

OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS:

 

 • Destinar o importe do vale da axuda a adquirir o material escolar que necesite

 • Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

 

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO DE 1º E 2º PRIMARIA PARA O CURSO 2018/2019

 

 

ORDE do3 de maio de 2019 publicado no DOG Nº 94, do luns 20 de maio de 2019 (pax. 24042 ata 24079).

 

DESTINATARIOS:

 

 • Alumnado que no curso 2019/2020 este matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria.

 

REQUISITOS:

 

 • Ser pai/nai/titor/a legal dun alumno/a matriculado nun centro sostido con fondos públicos.

 • Ter unha renda per cápita igual ou inferior a 9.000 euros. O cálculo da renda per cápita realizarase da seguinte forma:

  • Datos do exercicio fiscal 2.017.

  • Sumaranse os recadros 415 e o 435 de cada un dos membros da familia que teñan ingresos.

  • Dividirase o resultado da suma anterior polo número de membros da unidade familiar a 31/12/2017.

  • No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos de acordó cos datos tributarios facilitados pola AEAT.

 

SOLICITUDES:

 

 

   • Presentaranse segundo o Anexo I e o Anexo II desta orde nos centros educativos en que estea matriculado o/a alumno/a.

   • A solicitude será única para todos os fillos e para todas as axudas, unha única solicitude por familia.

   • As solicitudes serán asinadas polo pai/nai/titor legal así como por todos os membros da unidade familiar, en caso de menores deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.

   • Prazo de presentación de solicitudes do 21 de maio ao 21 de xuño de 2019, ambos inclusive.

   • Unha vez feita a solicitude teñen que vir os pais recoller nas datas que se publicarán ao respecto a primeiros de xullo.

   • O centro nunca expedirá un novo vale no caso de que este sexa extraviado polo solicitante ou pola libraría.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

 • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31/12/2017, deberán presentar un dos seguintes documentos:

  • Sentenza xudicial de separación ou divordio e/ou convenio regulador

  • Certificado de convivencia (empadroamento)

  • Informe dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 • No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberán achegar o certificado acreditativo do grao da discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación

 • No caso de situación de violencia de xénero, documentación acreditativa.

 

CONTÍA DAS AXUDAS:

 

 • Renda per cápita ata 5.400 euros 170 €

 • Renda per cápita dende 5.400,01 ata 9.000 euros 90 €

 • O alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, a contía das axudas será de 250 € con independencia da renta per cápita da unidade familiar.

 

ADQUISICIÓN DOS LIBROS:

 

1.- Unha vez que a persoa solicitante estea en posesión do vale só poderá adquirir unicamente libros de texto do curso no que estea matriculado

 

A persoa beneficiaria nunca deberá asinar o vale antes de recibir a totalidade dos libros de texto. A sinatura do vale e a súa entrega implica a súa conformidade cos libros de texto recibidos e, de ser o caso, co importe indicado polo establecemento no recadro establecido para tal efecto.

 

2.- Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe total de cada vale só pode ser utilizado nun único establecemento.

 

OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS:

 

 • Destinar o importe do vale para libros a adquirir o libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado

 • Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

 

 

 

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO DE 3º E 4º DE PRIMARIA PARA O CURSO 2019/2020

 

 

ORDE do 3 de maio de 2019 publicado no DOG Nº 94, do luns 20 de maio de 2019 (pax. 24042 ata 24079).

 

DESTINATARIOS:

 

 • Alumnado que no curso 2019/2020 este matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

 

REQUISITOS:

 

 • Ser pai/nai/titor/a legal dun alumno/a matriculado nun centro sostido con fondos públicos.

 • A asignación de libros de texto que estean dispoñibles no fondo solidario do centro efectuarase ao alumnado que participe por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Unha vez esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

 

  • Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: seis libros de texto.

  • Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: catro libros de texto.

 

SOLICITUDES:

 

 • As instancias poderán obterse nos centros, nas xefaturas territoriais da Consellería, no portal da xunta https://sede.xunta.gal ou http://www.xunta.gal

   • Presentaranse segundo o Anexo I e o Anexo II desta orde nos centros educativos en que estea matriculado o/a alumno/a.

   • A solicitude será única para todos os fillos e para todas as axudas, unha única solicitude por familia.

   • As solicitudes serán asinadas polo pai/nai/titor legal así como por todos os membros da unidade familiar, en caso de menores deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.

   • Prazo de presentación de solicitudes do 21 de maio ao 21 de xuño de 2019, ambos inclusive.

   • A comezos do mes de  xullo colgarase no tablón do colexio e na páxina web do colexio a lista provisional de admitidos e excluidos. Transcurrido o prazo legal de reclamacións colgarase no tablón do colexio e na páxina web do colexio a lista definitiva de admitidos e excluidos.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

 • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31/12/2017, deberán presentar un dos seguintes documentos:

  • Sentenza xudicial de separación ou divordio e/ou convenio regulador

  • Certificado de convivencia (empadroamento)

  • Informe dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 • No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberán achegar o certificado acreditativo do grao da discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación

 • No caso de situación de violencia de xénero documentación acreditativa.

 

OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS:

 

   • Devolver os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario no curso 2018/2019. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2019/20.

   • Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2019/20 e devolvelos ao rematar este.

   • Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

Probas de avaliación individualizada e probas de avaliación final de Primaria

Estimadas familias.

Como en cursos anteriores, o alumnado de 3º de Educación Primaria do centro terá que realizar as probas de avaliación individualizada, que terán lugar o martes 28 e o mércocres 29 de maio.

Asi mesmo, comunicamos que o noso centro foi seleccionado para realizar as probas de Avaliación Final de Educación Primaria, destinadas ao alumnado de 6º de Educación Primaria, que se realizarán nas mesmas datas.

O luns 13 de maio, ás 17:30, no salón de actos do centro, realizarase unha reunión informativa para tentar solventar ás dúbidas ao respecto.

Atentamente.

A dirección

Admisión 2019/20 novo alumnado

Tras o proceso de reserva e admisión do alumnado, e dado que a demanda de prazas para as distintas etapas é inferior á oferta de prazas do centro, resólvese a admisión de todo o alumnado (alumnado con reserva procedente das EEI de O Viso e Portocubelo para 1º de EP) e alumnado que solicita admisión (13 para 4º de Ed. Infantil e 1 para 1º de EP).

Coa fin de evitar a publicación innecesaria de datos persoais do novo alumnado, a listaxe non se fará pública, estando a disposición das persoas interesadas na secretaría do centro.

Atentamente.

A Dirección

Publicación de reservas curso 2019/2020

Rematado o proceso de reserva de praza para o alumnado procedente das Escolas de Educación Infantil adscritas ao noso centro, EEI de O Viso e EEI de Portocubelo, faise pública a relación de vacantes:

 

CURSO

Prazas

Promoción

Reservas

 

 

Resevas asignadas

Oferta alumnado

NEAE

Total vacantes

4º-5º EI (*)

25

0

0

0

3

22+ 3 NEAE

5º-6º EI

5ºEI

10

8

0

0

 

2

6º EI

10

5

0

0

 

5

1º EP

25

3

6

6

3

13+ 3 NEAE

2º EP

25

19

0

0

 

6

3º EP

25

11

0

0

 

14

4º EP

25

10

0

0

 

15

5º EP

25

27

0

0

 

0

6º EP

25

14

0

0

 

11

 Tódalas reservas presentadas en forma e prazo foron admitidas. Deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño de 2019

Enquisa sobre convivencia

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal.

No marco desta Estratexia, o Eixe 1 está dedicado á diagnose e seguimento da convivencia escolar, realizouse en 2015 unha diagnose inicial que permitiu identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos, para a elaboración do plan de convivencia. Transcorrido un período significativo, e ao obxecto de facer un seguimento e avaliación continua faise necesario repetir o proceso referido.

No presente curso vaise levar a cabo unha nova enquisa na comunidade educativa, do 18 de febreiro ao 17 de marzo de 2019

A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo. Para garantir este aspecto despregaranse diversas solucións tecnolóxicas e de procedemento entre as que destaca o acceso á propia ferramenta de recollida de datos.

A través da ferramenta: https://www.edu.xunta.es/convivenciaxestion/ as familias poderán participar voluntariamente, independentemente dos fillos escolarizados no centro, empregando a clave de acceso que o centro lle facilitará, creadas de xeito aleatorio, cumprimentar a enquisa premendo no apartado "Recollida de datos para as familias" (Clique aquí para acceder directamente).

As claves de acceso entregaranse por petición desde o centro, xunto coas explicacións facilitadas para o proceso, coa fin de evitar o gasto innecesario de copias e papel.

Todo o alumnado do centro que curse 5º de Educación Primaria ou superior, terá acceso, por quendas, ás aulas de informática para cubrir os cuestionarios, sendo estos tamén con claves aleatorias.

AVISO - PROCESO DE RESERVA CURSO 2019-2020

 

 

PROCESO DE RESERVA PARA O IES – CURSO 2019-2020

 

 

 

Informamos que o prazo de Formalización de reserva para alumnos que pasan ao centro adscrito (alumnado de 6º que pasa ao centro adscrito, IES Lamas de Castelo) deberá facelo entre o 1 e o 15 de febreiro do 2019 segundo o modelo ED550A en galego ou castelán, dispoñible na web do centro ou tamén na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación <<admisionalumnado>> (https:/www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e entregalo no CEIP de Carnota.

 

 

 

 Na conserxería haberá tamén o anexo impreso e unha copia do resumo da lexislación aplicable.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

 

PROCESO DE RESERVA NOVOS ALUMNOS PROCEDENTES DO VISO E PORTOCUBELO – CURSO 2019-2020

 

 

 

Informamos que o prazo de Formalización de reserva para alumnos que pasan ao centro adscrito (alumnado de 6º de Einfantil – 5 anos, procedente das EEI de O Viso e EEI de Portocubelo deberá facelo entre o 1 e o 15 de febreiro do 2019 segundo o modelo ED550A en galego ou castelán, dispoñible na web do centro ou tamén na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación <<admisionalumnado>> (https:/www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e entregalo no centro onde cursa estudos actualmente (EEI de Portocubelo ou EEI do Viso.

 

 

 

Na conserxería haberá tamén o anexo impreso e unha copia do resumo da lexislación aplicable.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

 

Erros en ABALARMOBIL

ABALAR

 

 

 

“recuperando información”

 

 

 

 

 

 

 

Moitas e moitos estades a ter problemas no ABALARMOBIL, ao intentar ver os avisos.

Nestos casos nos indican dende a unidade de asistencia a centros (UAC) que debemos pulsar no icono de barras da esquerda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No menú que nos sae debemos premer en avisos e incidencias e debería cargar os avisos activos.

 

 

 

 

 

 

De ter outro tipo de problemas ou persistir este erro, avisade ao centro para que informemos á UAC (número de teléfono da UAC 881997701)

 

Froita na escola

Neste curso voltamos a participar no programa de reparto de froita de tempada na escola.

A primeira quenda comeza o 5 de novembro, aínda que adiantamos ao 31 de outubro parte da froita ao aproveitar para celebrar o magosto con castañas.

Na semana do 5 ao 10 de novembro, así como na semana seguinte, repartiremos froita nos recreos para os que queiran tomala.

Animamos ás familias a alentar aos seus fillos e fillas a participar, e recorden que haberá froita no momento de prepararlles a merenda do recreo.

Renovación do Consello Escolar 2018

CONVOCATORIA VOTACIÓNS

A xunta electoral informa que o vindeiro luns 26 de novembro estará aberta a mesa electoral para as votacións de 9:30 a 10:30 e de 16:30 a 18:30

Preséntanse dúas candidaturas para dous postos a renovar no seo do Consello Escolar. Os/as interesados/as en votar deberán facelo marcando somentes unha das candidaturas na papeleta que se facilitará na mesma mesa electoral, debendo acreditar a identidade a través do DNI ou documento de identificación válido.

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 

 

 

 

De conformidade co establecido na RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos(DOG do 08 de outubro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Centro.

 

 

 

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

 

 

 

- O Director ou directora do Centro.

 

- Un profesor ou profesora.

 

- Un pai ou nai ou titor legal.

 

- Un representante do persoal de administración e servizos

 

 

 

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 28 de outubro, luns, ás 17.30 horas.

 

 

 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 

 

 

Carnota, 26 de outubro de 2018.

 

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO,

 

 

 Manuel Rico Grijó

CALENDARIO ELECTORAL

 

 

 Na reunión da Xunta electoral establécese o seguinte calendario:

 • Día 05 de novembro:

 

- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.

 

- Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados. É importante verificar que os datos son correctos. O censo estará exposto no taboleiro situado no corredor do centro entre os despachos e a sala de mestres.

 

- Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.

 

 Do 05 ao 12 de novembro:

 

 

Día 13 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.

 

- Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.

 

- Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.

 

- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

 Día 26 de novembro: Celebración das votacións de:

 

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12'00 a 12'30 horas.

 

- Profesorado de 11:45 a 12,30 horas.

 

- Pais, nais e titores legais do alumnado, de 9:30h a 10:30h e de 16:30 a 18:30 horas

 

 

Día 27 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación de candidatos electos.

 

- Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 

 

 Día 05 de novembro:

 

- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.

 

- Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.

 

- Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.

 

 

 Do 05 ao 12 de novembro:

 

 • Prazo de presentación de candidaturas.

 • Claustro informativo

 

 

 Día 13 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral)

 

- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.

 

- Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.

 

- Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.

 

- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

 

 Día 26 de novembro: Celebración das votacións de:

 

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12'00 a 12'30 horas.

 

- Profesorado de 11:45 a 12,30 horas.

 

- Pais, nais e titores legais do alumnado, de 9:00h a 10:00h, de 13.00h a 14.00h e de 16:00 a 18'00 horas

 

 

Día 27 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación de candidatos electos.

 

- Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 

 

 

Abalar Móbil

 

 

Estimadas familias.

 

Coa fin de mellorar as canles de comunicación entre o centro e as familias, e tendo en conta o emprego de sistemas ou plataformas que garantan a necesaria protección de datos, queremos proporlles o emprego

da aplicación Abalar Móbil, que pertence á Consellería e nos garante a debida protección de datos. Con ela, ademais de recibir notificacións poderán consultar as cualificacións dos seus fillos/as matriculados nos

centros educativos de titularidade pública así como as faltas.

 

 

Esta app está dispoñible para Android e IOS, e para que funcione correctamente deberán facer constar no centro o número de teléfono co que se vai empregar, pois somentes si consta no expediente electrónico a

app funcionará correctamente. Rogamos que nos notifiquen os cambios de número de teléfono.

 

 

Outra canle que nos gustaría empregar é a comunicación por e-mail, polo que si o consideran interesante rogamos que nos fagan chegar unha conta de correo que habitualmente empreguen.

 

Clica neste link para ver o manual para as familias do portal da Consellería- Abalar Móbil

 

Calendario escolar 2018-2019

 

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o

 

curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade

 

Autónoma de Galicia.

 

 

 

Actividades lectivas

 

1. No 2º ciclo de educación infantil, na educación primaria e na educación especial, a impartición efectiva de clases realizarase do día 12 de setembro de 2018 ao 21 de xuño de
2019, ambos inclusive.

 

Períodos de vacacións

 

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2018 ata o día 7 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.

 

2. Entroido: días 4,5 e 6 de marzo de 2019.

 

3. Semana Santa: desde o día 13  ata o 22 de abril de 2019, ambos inclusive.

 

 

 

Días non lectivos

 

1. Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, en exercicio das

 

competencias que lle atribúe o artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descansos, na súa redacción dada

 

polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da devandita consellería.

 

2. Nos centros en que unha ou as dúas festas laborais de carácter local a que se refire o punto anterior non coincidan con días de clase, os consellos escolares, os consellos sociais

 

ou, na súa falta, os responsables dos centros de menos de tres unidades poderán solicitar, segundo proceda, un ou dous días non lectivos, que deberán preverse na programación

 

xeral do centro, argumentando razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica.

 

 

 

Datas propostas para ser solicitadas polo CEIP de Carnota: 2 de novembro de 2018 e 20 de maio de 2019

 

 

 

3. Ademais dos anteriores, sen prexuízo do establecido no artigo 8.3 e co fin de unificar

 

a celebración dos patróns de cada nivel educativo, establécese o Día do Ensino coa consideración

 

de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2017/18 se celebrará o

 

7 de decembro de 2018.

ATENCIÓN AO PÚBLICO SEGUNDA QUINCENA DE XULLO

Informamos que na segunda quincena do mes de xullo o centro permanecerá pechado de cara ao público, para proceder á organización de espazos, elaboración de proxectos e horarios do curso vindeiro e revisión do inventariado. As portas permanecerán pechadas dado que o conserxe estará de vacacións.

Para calquera trámite urxente, rogamos que no lo comuniquen por e-mail, na conta do centro: ceip.carnota@edu.xunta.es ou por vía telefónica no 881866795, e tentaremos fixar data e hora para seren atendidos.

Para a recollida de vales, poderán facelo ao longo do mes de setembro e a partires do luns día 3, de 10 a 14 horas. Lembrámoslles a recomendación de esperar a empregar o vale ata saber que material recomenda o/a mestre/a titor/a. Lembramos tamén que o vale de material pode empregarse para os activity books.

Insistimos en non mercar os libros de Relixión Católica nin valores ata saber si se van empregar, xa que cambia o mestre de Relixión Católica.

O reparto de libros de Fondolibros e Banco de libros da ANPA farao o/a titor/a a comezos das clases o día 12 de setembro ou posteriores. Pode darse o caso de que o banco de libros aumente a comezos de setembro, polo que si ten que mercar algún sería bo esperar a saber a disponibilidade dos mesmos no centro a comezos de setembro, xa que se repartirán por sorteo os que aparezan.

 

BO VERÁN

SOLICITUDES USO EXTRAORDINARIO TRANSPORTE ESCOLAR 2018-2019

Tramitadas a totalidade de solicitudes de uso extraordinario do transporte escolar. Estamos á espera da resolución das mesmas, previsiblemente nos primeiros días de setembro.

Recordamos que dita autorización é por un curso, sendo esta en precario, é dicir, que podería ser revocada en calquera momento si fose necesario por aumentar o número de usuarios de pleno dereito na ruta solicitada e se superase a capacidade da liña de transporte.

Obradoiros para a Infancia e a Adolescencia - Carnota

Publicamos o programa de obradoiros para este mes relacionados coa infancia e a adolescencia

 

Powered by Drupal - Design by artinet