PLANTILLA PROFESORADO CURSO 2020/2021

 EQUIPO DIRECTIVO:

Directora: Dª Margarita Ojea Otero.

Xefa de estudos: Dª Sofía Domínguez Martínez.

Secretaria: Dª Patricia López Álvarez.

Actualmente o colexio conta coa seguinte plantilla de profesorado:

Educación Infantil:

 • Dª. Patricia López Álvarez (titora de 4º de E.I)
 • Dª. Mª Portal Cartelle González (titora de 5º de E.I)
 • Dª. Mª Elena Valle González (titora de 6º de E.I)
 • Dª. Margarita Ojea Otero (profesora de apoio a E.I)

     Educación Primaria:

 • Dª. Sofía Domínguez Martínez (titora de 1º de E.P)
 • Dª. Nieves García Gutiérrez (titora de 2º de E.P)
 • Dª. Elena Pena Romero (titora de 3º E.P.)
 • Dª. Mª del Carmen Lemos Pérez (titor de 4ºA de E.P.)
 • Dª  Mª Inés Martínez Rodríguez (titora de 4ºB de E.P)
 • Dª. Cristina Abalo Maquieira (titora de 5º E.P)
 • Dª. Mª Jesús de Busto Jorge (titora de 6º de E.P)

Especialistas:

lapis

- Profesores de inglés:

 • Dª. Manuela Fdez Feijóo
 • Dª. Diana Delgado Estévez

- Profesora de Ed. Musical:

 • Dª. Marta González Quintana

- Profesor de Educación Física:

 • D. Ángel Manuel Ramos Vivas

      - Profesora de Relixión Católica:

 • Dª. Ana Maquieira Rodríguez

    Departamento de Orientación:

- Orientadora:

 • Dª. María Ángeles García Magadán

- Profesora de Pedagoxía Terapéutica:

 • Dª. María Isabel González Cidrás

- Profesor de Audición e Linguaxe:

 • D. Raúl Quintana García