XXIV CERTAME LITERARIO BENJAMIN PAZ E CERTAME DE DEBUXO DAID DÍAZ. (CEIIP Antonio Insua Bermúdez)

Convocatoria da vixésimo cuarta convocatoria do certame literario Benjamín Paz e Certame de Debuxo David Díaz. 

Presentamos por unha banda o Cartaz  desta edición, inspirado no Proxecto de Centro dos Pintores e por outra banda as bases do Concurso que presenta algunha pequena modificación respecto a anos anteriores.

 

CARTAZ TEMÁTICO DA XXIV EDICIÓN 

 Cartaz_Animado_XXIV_Certame_Benjamin_Paz_Davis_Díaz

BASES DA CONVOCATORIA:  

 BASES DO XXIV CERTAME BENXAMÍN PAZ DE NARRATIVA, POESÍA E DEBUXO

PRIMEIRA.- Poderá́ concorrer ao Certame todo o alumnado de Educación Infantil e de Primaria pertencente a centros educativos Do Concello de Vilalba.

 

SEGUNDA.- Establécense tres modalidades: POESÍA e NARRATIVA, para Educación Primaria, e DEBUXO, para Educación Infantil.

 

TERCEIRA.- Os traballos de Poesía e Narrativa (PRIMARIA), de temática libre, estarán escritos en lingua galega conforme ánormativa vixente. Os textos deberán ser inéditos e totalmente orixinais. Cada participante pode presentar un único traballo. Poderán presentarse a ordenador ou manuscritos, en papel DIN A-4, por unha soa cara. Enviarase SOAMENTE O ORIXINAL, figurando na parte traseira do folio os DATOS PERSOAIS, O CICLO, O COLEXIO E A MODALIDADE áque concorre. (PRÉGASE NON GRAMPAR)

 

CUARTA.- Os Debuxos (INFANTIL) presentaranse en cartolina formato DIN A-4. Poderá́ empregarse calquera técnica e a temática será́libre. Os DATOS PERSOAIS, O NIVEL e O COLEXIO figurarán na parte posterior da cartolina.

 

QUINTA.- Os traballos serán dirixidos a:

CEIP “Antonio Insua Bermúdez”, Rúa Cuart de Poblet, s/n, 27800 Vilalba

 

SEXTA.- O prazo de admisión de traballos remataráás 15 HORAS DO DÍA 19 DE MAIO DE 2023.

 

SÉTIMA.- O Certame estará dotado cos seguintes premios:

1. MODALIDADE POESÍA E NARRATIVA (Primaria)

  • 1º e 2º de Ed. Primaria: Lote de material e diploma.
  • 3º e 4º de Ed. Primaria: Lote de material e diploma.
  • 5º e 6º de Ed. Primaria: Lote de material e diploma.

2. MODALIDADE DEBUXO-PREMIO DAVID DÍAZ VÁZQUEZ (Infantil)

  • Infantil 3 anos: Lote de material e diploma.
  • Infantil 4 anos: Lote de material e diploma.
  • Infantil 5 anos: Lote de material e diploma.

3. MODALIDAD LIBRE PARA ALUMNADO CON N.E.E.

 

OITAVA.- O Xurado, se o estima oportuno, poderá declarar os premios desertos, distribuír a contía dos mesmos ou aumentalos con accésits. En calquera caso a súa decisión será inapelable e polo feito de concorrer ao Certame así deberá aceptarse.

 

NOVENA.- O Xurado estará formado por persoas de recoñecida competencia nas materias ás que se refiren as presentes Bases. A súa composición ha ser dada a coñecer xunto coa emisión do resultado.

 

DÉCIMA.- O ditame do Xurado será difundido a través dos distintos medios de comunicación. A entrega de premios efectuarase nos centros educativos no mes de xuño.

AdxuntoTamaño
Diapositiva1.JPG211.32 KB
Diapositiva2.JPG211.12 KB
Diapositiva3.JPG212.63 KB
Diapositiva4.JPG212.88 KB
Diapositiva5.JPG155.43 KB
Diapositiva6.JPG152.35 KB
Diapositiva7.JPG176.15 KB
Diapositiva8.JPG177.65 KB
bloggif_64233ece75ccf.gif940.98 KB