PREMIADOS E BASES XV CERTAME BENJAMÍN PAZ

RELACIÓN DE PREMIADOS

Modalidade: POESÍA 

·  

1º Ciclo de Educación Primaria

Premio para o traballo “Canta paxariño”

resultou ser o/a seu/súa autor/a José Eduardo Losada López

do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

 

·  

2º Ciclo de Educación Primaria

Premio para o traballo “Soños”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Uxía Gato Díaz

do CEIP`ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

 

·  

3º Ciclo de Educación Primaria

Premio para o traballo “Matriuska na aula”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Sara Leal Rey

do CEIP MANUEL MATO VIZOSO

 

Neste apartado, o xurado acorda tamén conceder un accésit ao

traballo “A Primavera”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Andrea Pardo Pernas

do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

 

Modalidade: NARRATIVA

 

·  

1º Ciclo de Educación Primaria

Premio para o traballo “O coello e o fotógrafo”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Adrián Rouco Insua

do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

 

·  

2º Ciclo de Educación Primaria

Premio para o traballo “O pincel máxico”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Manuel Francisco Lamela Gómez

do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

 

Neste apartado, o xurado acorda tamén conceder un accésit ao

traballo “A folla Pinta e o carballo Grandón”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Eva Sanmartín Vázquez

do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

 

 

·  

3º Ciclo de Educación Primaria

Premio para o traballo “Tras a tempestade vén a calma”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Samuel Montero Coedo

do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

 

Neste apartado, o xurado acorda tamén conceder dous accésits:

Un, ao traballo “O soño que se coou na realidade”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Sara Leal Rey

do CEIP MANUEL MATO VIZOSO

 

Outro, ao traballo “O segredo do río”

resultou ser o/a seu/súa autor/a Aldara Villarino Villarino

do CEIP`ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

  

Modalidade: DEBUXO-PREMIO DAVID DÍAZ VÁZQUEZ

 

·  

Infantil 3 anos

Premio para Lucía Vázquez Lozano

do/da EEI DE VILALBA

 

·  

Infantil 4 anos

Premio para Antonio Méndez Hernández

do/da CEIP MONSEIVANE DE MOREDA-LANZÓS

 

·  

Infantil 5 anos

Premio para Aitana Gesto Rego

do/da EEI DE VILALBA

 

BASES 

 

PRIMEIRA.-
Poderá concorrer ao Certame todo o alumnado de Educación Infantil e de Primaria pertencente a centros educativos da Terra Chá.
SEGUNDA.-
Establécense tres modalidades: POESÍA e NARRATIVA, para Educación  Primaria,  e DEBUXO,  para Educación Infantil.
TERCEIRA.-
Os traballos de Poesía e Narrativa (PRIMARIA), de temática libre, estarán escritos en lingua galega conforme á normativa vixente. Os textos haberán de ser inéditos e totalmente orixinais. Cada participante pode presentar o número de traballos que estime conveniente en ámbalas dúas modalidades. Poderán presentarse a máquina ou manuscritos, en papel DIN A-4, por unha soa cara. Enviarase SOAMENTE O ORIXINAL, figurando na parte traseira do folio os DATOS PERSOAIS, O CICLO, O COLEXIO E A MODALIDADE á que concorre.  (NON GRAMPAR)
CUARTA.-
Os Debuxos (INFANTIL) presentaranse en cartolina formato DIN A-4. Poderá empregarse  calqueira técnica e a temática será libre. Os DATOS PERSOAIS, O NIVEL e O COLEXIO  figurarán na parte posterior da cartolina.
QUINTA.-
Os traballos serán dirixidos a:
XV CERTAME BENJAMÍN PAZ
CEIP "Antonio Insua Bermúdez",
Rúa Cuart de Poblet, s/n,
27800 Vilalba
SEXTA.-
O prazo de admisión de traballos rematará ás 17 HORAS DO DÍA 12 DE ABRIL DE 2011.
SÉTIMA.-
O Certame estará dotado cos seguintes premios:
MODALIDADE POESÍA E NARRATIVA (Primaria)
1º Ciclo de Ed. Primaria: 60 €, diploma e flor natural.
2º Ciclo de Ed. Primaria: 75 €, diploma e flor natural.
3º Ciclo de Ed. Primaria: 90 €, diploma e flor natural.
MODALIDADE DEBUXO-PREMIO DAVID DÍAZ VÁZQUEZ (Infantil)
Infantil 3 anos: Lote de material, diploma e flor natural.Infantil 4 anos: Lote de material, diploma e flor natural.
Infantil 5 anos: Lote de material, diploma e flor natural.
OITAVA.-
O Xurado, se o estima oportuno, poderá declarar os premios desertos, distribuír a cuantía dos mesmos ou aumentalos con accésits. En calquera caso a súa decisión será inapelable e polo feito de concorrer ao Certame así deberá aceptarse.
NOVENA.-
O Xurado estará formado por persoas de recoñecida competencia nas materias ás que se refiren as presentes Bases. A súa composición ha ser dada a coñecer xunto coa emisión do resultado.
DÉCIMA.-
O dictame do Xurado darase a coñecer a través dos distintos medios de comunicación. A entrega de premios efectuarase nun acto previsto para o mes de maio e do que se dará conta oportunamente.