Orientación

ORIENTACIÓN

         O CEIP ANDRADE está adscrito aos servicios de Orientación do IES Fraga do Eume, levando a cabo unha estreita colaboración nas súas competencias; sendo estas as seguintes:

  • Avaliación psicopedagóxica do alumnado que o precise.
  • Comunicado do titor ou titores á dirección do centro da necesidade de que o Departamento de Orientación realice unha avaliación psicopedagóxica.
  •  Comunicado de esa demanda ao xefe do Departamento de Orientación, por parte da dirección.
  •  Cubrir a solicitude de intervención ( cuestonario cos datos do alumno) por parte do titor ou titora, aportado polo xefe do Departamento de Orientación.
  •  Proceso de avaliación e informe de atención ás n.e.e. .
  •  O responsable da orientación representa ao centro no Departamento de Orientación do IES Fraga do Eume, e asiste ás reunións ás que sexa convocado polo xefe do departamento.
  •  Cada trimestre celébrase, previa convocatoria, unha reunión de tódolos integrantes de dito departamento.
Distribuir contenido