O noso centro

SINAIS DE IDENTIDADE

 

ALICERCES / FUNDAMENTOS BÁSICOS  DA ACCIÓN EDUCATIVA:

a. CEIP PLURILINGÜE PROFESOR ALBINO NÚÑEZ declárase como centro aconfesional,     fomentando e garantindo actitudes de respecto e tolerancia cara todo tipo de crenza relixiosa

b. Unha coeducación fundamentada nos valores dunha sociedade plural, democrática e responsable.

c. A oferta dun ensino de calidade baseado no desenvolvemento dunha educación biopsicosocial como medio para acadar a formación integral do individuo.

d. Un centro aberto á información, innovacións e propostas educativas que contribúan a mellorar a calidade do ensino.

e. Orientación do alumnado cara a un progresivo desenvolvemento das capacidades e competencias que fomenten un xuízo crítico que derive en persoas libres e autónomas dentro dunha sociedade plural e solidaria.

f. Aprecio pola identidade propia como camiño inequívoco para valorar a diversidade.

g. Unha metodoloxía apropiada a cada acto educativo.

h. Flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado, así como aos cambios que experimentan este e a sociedade.

i. Optimización dos recursos humanos e materiais dispoñibles para poder atender un abano o máis amplo posible dentro da acción educativa.

l. Oferta de servizos (transporte / comedor escolar) e actividades complementarias e extraescolares que faciliten ao alumno/-a participar nun proceso integral da súa formación como persoa.

 


UN MODELO EDUCATIVO DEMOCRÁTICO, LAICO,  INTEGRAL, INTEGRADOR, COEDUCATIVO, POTENCIADOR DE VALORES COMO A PAZ, A SOLIDARIEDADE, A LIBERDADE, A RESPONSABILIDADE, O ESFORZO, A TOLERANCIA, A PARTICIPACIÓN, O RESPECTO AO MEDIO AMBIENTE E O COÑECEMENTO E ESTIMA DOS VALORES CULTURAIS PROPIOS E O RESPECTO POLOS ALLEOS.

 

COMO TRABALLAMOS

No centro lévanse a cabo distintos proxectos ou programas de innovación co fin de mellorar a calidade do ensino, potenciando o desenvolvemento das competencias e capacidades do noso alumnado:

- Potenciación das TICs: dende o curso 2010-11 (ano de posta en marcha do programa por parte da Consellería) o centro está adscrito ao Programa Abalar, contando con tres aulas Abalar completamente equipadas (5º A, 5º B e 6º ). A integración plena das TICS na práctica educativa é o fin que pretendemos. 

Tamén, dende o seu primeiro ano de posta en marcha, participamos cada curso no plan Navega con Rumbo, programa promovido pola Consellería de Educación en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia e que pretende acadar un uso seguro por parte dos alumnos e alumnas cando navegan pola rede, evitando o ciberacoso e outros riscos de Internet.  

 - Promoción de hábitos saudables: dende o curso 2012- 2013 estamos adscritos ao Programa SI (Saúde Integral), programa promovido, por iniciativa do Doctor Fuster, pola fundación SHE (Ciencia, Saúde e Educación) en colaboración co Concello de Ourense, co fin de promover a saúde mediante a comunicación e a educación da poboación. O proxecto comezou en educación infantil e agora, neste curso 2018-19, xa está implantado en infantil e en toda a etapa de educación primaria.

Tamén formamos parte do Plan de Consumo de Froita nas Escolas, que fomenta a adquisición de hábitos saudables mediante o consumo de froita nos recreos. e que dende o curso 2017-18 se ampliou ao Consumo  de Leite. No actual curso 2018-19 xa temos solicitado a continuación no mesmo. 

A traves do proxecto "Un comedor 7S (saúdable, sensible, silencioso, solidario, sostible, sorrinte e saboroso)", o noso comedor escolar tamén ten unha finalidade educativa: ademais de proporcionar unha alimentación de calidade adaptada ás necesidades e ás características dos nenos e nenas, tratamos de educalos en valores (respecto, solidariedade, coidado da saúde, responsabilidade co medio ambiente...). 

- Potenciación da educación ambiental e de hábitos saudables: Horto escolar: "O horto dos amigos de Cardio",  e "O xardín dos sentidos" posto en marcha no curso 2013-2014, e enlazado co Programa SI, trata de impulsar o respecto polo entorno e o seu coidado, facendo aos nenos/as protagonistas e construtores do seu propio proceso de aprendizaxe, fomentando a aprendizaxe por investigación e o descubrimento.

No curso 2014-2015 tamén formamos parte do Programa Voz Natura co proxecto "Do horto ao prato. O xardín dos sentidos", centrado no horto ecolóxico, co fin de fomentar o coidado e conservación do medio natural, mellorar a nosa calidade de vida e promover hábitos saudables. Destacar que este curso o noso centro conseguiu o premio ao mellor blog de todos os proxectos presentados a Voz Natura.

No curso 2015-16 seguimos formando parte do Programa Voz Natura e  ademais de continuar co noso proxecto de horto escolar, comezamos un novo chamado "Re-xeneración: verde no canto de marrón", co fin de concienciar  a todos os membros da comunidade educativa da necesidade de respectar e cumprir as normativas medioambientais e de protexer as paisaxes culturais, como parte da educación en valores, da competencia social e cidadá e, sobre todo, duns hábitos saudables de vida. Este curso tamén acadamos un premio: mellor proxecto da provincia de Ourense. 

No curso 2016-17 o noso proxecto de Voz Natura estivo centrado na reciclaxe "Reciclamos lixo co mellor sorriso. Por unha escola sostible". Pretendendo desenvolver paulatinamente nos nenos e nenas a conciencia e a ética ecolóxicas, fomentando actitudes responsables cara o uso de recursos e a conservación do medio.

No curso 2017-18, o título do proxecto de Voz Natura foi "Auga, pedra, sabedoría e terra". A defensa e coidado do noso patrimonio, tanto material como inmaterial foron os obxectivos que pretendimos acadar co mesmo. Destacar a nosa participación na festa de fin de curso de Voz Natura cun Photocall sobre o noso  patrimonio, centrado nos oficios populares da nosa contorna. 

No presente curso 2018-19 o noso proxecto está centrado nas árbores autóctonas co nome de "Entre salgueiros, bidueiros e carballos". 

No curso 2016-17 incorporámonos ao Plan Proxecta, concretamente á modalidade 11: METEOESCOLAS. O principal obxectivo deste programa é o de mellorar as competencias do alumnado en temas medioambientais e das ciencias da Terra e promover a investigación na escola, mediante a observación directa do tempo no seu centro e a contorna, así como desenvolvendo diversas competencias de xeito interdisciplinar. Continuamos co mesmo no curso 2017-18 e tamén pretendemos facelo este curso. 

- Potenciación das habilidades do alumnado: "Xadrez: aprender a aprender", iniciado no curso 2013/2014. Programa promovido polo Concello de Ourense e que pretende mellorar as capacidades e desenvolver as habilidades dos nenos/a mediante o emprego do xadrez como ferramenta pedagóxica. 

- Potenciación das linguas estranxeiras: Dende o curso, 2014-2015 o centro incorporouse á Rede de centros plurilingües de Galicia, impartíndose en lingua inglesa a materia de educación plástica en 1º curso de primaria. En vindeiros cursos este plan extenderase paulatinamente a 2º, 3º, 4º. 5º e 6º de primaria. Como consecuencia desta incorporación, contamos cunha auxiliar de conversa, persoa nativa de fala inglesa.

- Contamos cunha biblioteca escolar completamente renovada e que foi reinagurada en marzo de 2013 nun novo espazo amplo e luminoso e que cumpre un papel fundamental na organización do centro.O equipo dinamizador da biblioteca escolar xestiona e organiza a mesma e programa actividades de todo tipo para promover o seu uso como fonte de información e recursos para a aprendizaxe das demais áreas e materias e para fomentar hábitos de lectura. No curso 2016-17, a nosa biblioteca foi incorporada ao PLAMBE  (Programa de Bibliotecas Escolares de Galicia), rede a que pertenecen uns 615 centros escolares de toda Galicia. Continuamos neste programa no curso 2017-18 e 2018-19. 

- Programas de reforzo escolar. No curso 2015-16  volvemos a asinar un Contrato-Programa coa Consellería de Educación, concretamente o Plan de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA- modalidade 1), plan destinado ao alumnado de 3º, 4º. 5º e 6º de Educación Primaria que presenta dificultades de aprendizaxe nas materias de matemáticas e lingua para, a través de clases de apoio ou o traballo organizado, mellorar a adqusición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo da aula e ás esixencias das diferentes áreas. Continuamos co mesmo no curso 2016-17, 2017-18  e tamén pretendemos facelo no presente curso 2018-19.

 

   
     

 

 

 

QUEN SOMOS

O CEIP Plurilingüe Profesor Albino Núñez-Casardomato é un centro de ensino público situado na periferia da cidade de Ourense, concretamente preto da Estrada Nacional 120 que conduce de Ourense a Vigo.

O centro foi creado o 26 de outubro de 1979 (Real Decreto 2663/1979) como Colegio Nacional de Educación General Básica para 640 postos escolares de Educación General Básica e 15 de Educación Especial. Dende o ano 1980, por proposta do Concello de Ourense, leva o nome do escritor, pedagogo e poeta ourensán Albino Núñez (1901-1974), divulgador das novas técnicas pedagóxicas na provincia de Ourense. 

O noso alumnado procede da propia cidade de Ourense, concretamente do Barrio da Ponte e do Barrio do Vinteún e das seguintes parroquias pertencentes ao Concello de Ourense: Santa Cruz de Arrabaldo, Santa Baia de Beiro, Castro de Beiro, San Mamede de Palmés, Vilar de Astrés, Santo Estevo de Untes e San Miguel de Canedo.

Actualmente no centro impártense as etapas de educación infantil e educación primaria contando con 3 unidades de infantil e 8 de primaria (estando habilitadas dúas unidades de infantil a maiores o presente curso escolar 2018-19). O centro está adscrito ao IES "Eduardo Blanco Amor". Ofértanse os servizos complementarios de transporte e comedor escolar, o cal está xestionado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional con cociña propia. Tamén se ofertan unha serie de actividades extraescolares despois da hora de xantar segundo podedes ver premendo aquí. 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet