Admisión curso 2022-2023

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS

Dende hoxe, xa están colgadas no taboleiro do centro as listaxes DEFINITIVAS do alumnado admitido para o curso 2022-2023.

O seguinte paso é a formalización da matrícula do 20 ao 30 de XUÑO (en horario de secretaría).

Para que teñades unha idea, aquí vos deixamos a documentación que teredes que presentar.

Para formalizar a matrícula deberase presentar a seguinte documentación:

- Impreso de matrícula debidamente cuberto e asinado (ANEXO III-1). Este impreso pódese  recoller no centro nas datas de matriculación (ou descargar de arquivos adxuntos).

- Enquisa sociolingüística cuberta. Este impreso pódese descargar nos arquivos adxuntos ou recoller no centro.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria. (orixinal e copia)

- Fotocopia do calendario de vacinación. (orixinal e copia)

- Dúas fotografías tamaño carné.

- Informe médico no caso de enfermidades ou alerxias que se deban coñecer.

- O alumnado procedente doutro centro escolar deberá traer unha certiificación académica ou a copia do boletín da avaliación final deste curso (2021-2022).

-No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza xudicial. (orixinal e copia)

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN DE ALUMNADO. CURSO 2022-2023

Hoxe, LUNS 25 DE ABRIL, a dirección do centro publicou as listaxes de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 2022-23. Pódense consultar físicamente no taboleiro situado na entrada principal do colexio.

A modo de resumo indicar que houbo que baremar en 4º de E.I xa que o número de solicitudes foi superior o de prazas ofertadas.

Pola contra nos curso de 5º E.I, 2º e 3º de E.P  as solicitudes recibidas están admitidas.

SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA O VINDEIRO CURSO

Tal e como establece a lexislación vixente, unha vez recibidas todas as solicitudes de admisión de alumnado e debido a que o número de solicitudes foi superior ao número de postos ofertados, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, entre o 24 de marzo e o 6 de abril (ambos incluídos), para presentar, de forma presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterios xerais de admisión alegados pola persoa solicitante.

 

O horario de secretaría para traer a documentación será:

LUNS: 09:05 - 09:55 horas

MARTES: 10:45 - 11:30 horas

MÉRCORES: 12:30 - 14:05 horas

XOVES: 13:15 - 14:05 horas

VENRES: 12:30 - 13:15 horas

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2022-2023

   

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN das solicitudes:

Do 1 ao 21 de marzo de 2022 (ambos incluídos) en sede electrónica ou de xeito presencial no centro escolar.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

  • SOLICITUDE DE ADMISIÓN ANEXO II (ED550B), debidamente cumprimentado e asinado. Poderase cubrir e xestionar dos seguintes xeitos:

- Cumprimentarse de forma manual recollendo o anexo II no centro educativo (Tamén se pode descargar nos arquivos adxuntos e cumprimentalo de xeito manual na casa para posteriormente entregalo no centro.)

- Cubrilo dende a seguinte ligazón:  https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

- Desde a Sede Electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

  • DOCUMENTO ACREDITATIVO DO REQUISITO DE IDADE DO/A ALUMNO/A ( libro de familia e fotocopia do mesmo ou DNI do alumno/a)
  • SÓ en caso de cambio de centro: Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, SE É O CASO.

Se se denega a consulta por parte da administración dos datos alegados, deberase traer documentación xustificativa dos mesmos e fotocopias (incluído o DNI).

 

HORARIO DE SECRETARÍA do 3 ao 21 de marzo:

LUNS: 09:05 - 09:55 horas

MARTES: 10:45 - 11:30 horas

MÉRCORES: 12:30 - 14:05 horas

XOVES: 13:15 - 14:05 horas

VENRES: 12:30 - 13:15 horas

(No caso de ter impedimentos para acudir ao centro neste horario, prégase que se poñan en contacto con nós para buscar unha solución.)

Toda a documentación e normativa deste procedemento pode consultarse nos arquivos adxuntos (ao final deste texto), así como nos taboleiros do centro.

 

CALENDARIO DE DATAS

o   Data do sorteo público a efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo. Sorteo celebrado o mércores 23 de febreiro, ás 10h. Conforme ao resultado do sorteo, as letras e prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras V e U; así mesmo, afectan ao segundo apelido, as letras A e Z.

o   Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

o   Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 21 de marzo. Poderán acudir ao centro a solicitar un formulario ou facerse vía telemática.

o   Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

o   Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

o   Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

o  Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.

 

 

As familias poderán consultar o estado da tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática  "admisiónalumnado" https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

A notificación electrónica ás familias a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia NOtific@ realizarase sempre que se elixira esta modalidade como medio de comunicación.

O Equipo Directivo

 

 

 

Distribuir contido