ADMISIÓN 2020-2021

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DO ALUMNADO PARA O CURSO 2020 - 2021

A listaxe DEFINITIVA  do alumnado admitido EN 4º de Educación Infantil está exposta no taboleiro de centro.

Os/as alumnos/as admitidos deberán formalizar a matrícula do 1 ao 10 de xullo. De non facelo implicará a perda da praza.

O horario de secretaría para realizar esta xestión será de 9:00h a 10:00h.

Para formalizar a matrícula deberán presentar a seguinte documentación:

· Impreso de matrícula debidamente cuberto e asinado (ANEXO III-1) e fotocopia. Este impreso pódese descargar nos arquivos adxuntos ou recoller no centro.

·Enquisa sociolingüística cuberta. Este impreso pódese descargar nos arquivos adxuntos ou recoller no centro.

·Fotocopia da tarxeta sanitaria. (orixinal e copia)

·Fotocopia do calendario de vacinación. (orixinal e copia)

·Dúas fotografías tamaño carné.

·Informe médico no caso de enfermidades ou alerxias que se deban coñecer.

·No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza xudicial. (orixinal e copia)

 

LISTAXE PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA O CURSO 2020/21 en 4º de EDUCACIÓN INFANTIL

ANUNCIAMOS QUE XA ESTÁ DISPOÑIBLE PARA A SÚA CONSULTA A LISTAXE PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO E  NON ADMITIDO PARA 4º DE EDUCAIÓN INFANTIL PARA O CURSO 2020-2021.

Poderedes consultala presencialmente no taboleiro de anuncios situado no interior do centro escolar ou  accedendo á aplicación admisionalumnado empregando a chave 365.

Poderanse formular reclamacións contra esta listaxe provisional no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao día da súa publicación: dende o 29 de maio ata o 2 de xuño (ambos incluídos).

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ALEGADA NA SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para o vindeiro curso 2020-2021, informamos de que o número de solicitudes presentadas para 4º de educación infantil (3 anos) é superior ao de prazas ofertadas.

 

- Polo que se abre un prazo dende o mércores 20 de maio ata o martes 26 de maio para a presentación por parte das familias  da documentación acreditativa en función dos criterios que foron alegados en dita solicitude.Só se poderán xustificar os datos alegados na solicitude para realizar a baremación.

- A falta de presentación da documentación en tempo para acreditar o criterio ou criterios alegados impedirá valoralos. Deberase presentar a documentación orixinal e unha copia.

ACREDITACIÓN DO DOMICILIO FAMILIAR NA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO OU NA ÁREA LIMÍTROFE

Certificado do padrón municipal expedido no ano actual (antigüidade no padrón mínima dun ano)

Se non coincidise o domicilio familiar co fiscal, deberá presentar a documentación complementaria seguinte:

• Copia autenticada do título que lexitime a ocupación da vivenda declarada como domicilio familiar.

• Contrato de alta de recibos actualizados de subministracións (auga, luz, gas) a nome da persoa solicitante na vivenda declarada como domicilio familiar

ACREDITACIÓN DO LUGAR DE TRABALLO DA NAI, PAI OU TITOR/A LEGAL NA ÁREA DE INFLUENCIA OU NA ÁREA LIMÍTROFE

• Para traballadores/as por conta allea: Documento expedido para o efecto pola persoa ou entidade para a que traballa, xunto cunha copia do contrato de traballo.

• Para traballadores/as por conta propia: Alta no censo inicial ante a Axencia Estatal Tributaria, con todas as modificacións posteriores e as altas na Tesouraría Xeral no Réxime de Seguridade Social.

• Para persoal ao servizo das administracións públicas: Certificado da Xefatura de Persoal correspondente.

ACREDITACIÓN DA RENDA ANUAL DA UNIDADE FAMILIAR

• No caso en que a Axencia Estatal de Administración Tributaria non dispoña dos datos tributarios das persoas integrantes da unidade familiar, estas deberán achegar unha certificación de haberes, ou calquera outro documento de cada unha delas que permita aplicar o baremo.

 

A documentación entregarase no centro no seguinte horario:

LUNS: 9:00 - 10:00 horas

MARTES: 9:00 - 10:00 horas

MÉRCORES: 9:00- 10:00 horas

XOVES: 9:00- 10:00 horas

VENRES: 9:00- 10:00 horas

 

AS LISTAS PROVISIONAIS PUBLICARANSE(admitidos e non admitidos) ANTES DO 9 DE XUÑO NO TABOLEIRO SITUADO NO INTERIOR DO CENTRO. Tamén se poderá ter acceso a esta información na aplicación admisiónalumnado se dispoñen da chave 365 ou de certificado dixital xunto co código da solicitude presentada .

RESTABLECEMENTO DO PRAZO PARA PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021

Queremos informarvos de que se restablece o prazo para a presentación de solicitudes de admisión de alumnado para o curso 2020-2021.

Tal e como se establece na Resolución do 5 de maio, poderanse presentar solicitudes de admisión dende o luns 11 de maio ata o luns 18 de maio.

O horario de secretaría dende o luns 11 ata o 18 de maio será de:

09:00 a 10:00 da mañá.

Lembrámosvos que tamén se pode seguir realizando telematicamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia:

 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

 

      

 

Para garantir a recepción das solicitudes (fóra do horario mencionando anteriormente) ou a atención ao público no horario habitual do centro poderase solicitar cita previa no número de teléfono do centro:

881 880 400.

 

 Para recordar que documentación se debe achegar para presentar as solicitudes de admisión podedes pinchar aquí.

 

A Resolución establece os seguintes novos prazos para o procedemente de admisión:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020. (Cando o número de solicitudes sexa superior ao número de prazas ofertadas.)

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

Podedes acceder a toda a información sobre o procedemento no arquivo adxunto ao final desta entrada.

INSTRUCIÓNS RELATIVAS Á INCIDENCIA ADMINISTRATIVA DO CORONAVIRUS

-Resolución de 15 de marzo de 2020, no seu artigo Sétimo: "Suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o presente acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.  ..."

-Instrucións do 13 de marzo de 2020: O PROCESO DE ADMISIÓN: "Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases. Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes."

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021

PRAZO DE PRESENTACIÓN das solicitudes:

- Do 1 ao 20 de marzo de 2020 (ambos incluídos) en sede electrónica

- Do 1 ao 23 de marzo de 2020 de xeito presencial no centro escolar(por ser o 20 de marzo día non hábil)

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

  • SOLICITUDE DE ADMISIÓN ANEXO II (ED550B), debidamente cumprimentado e asinado. Poderase cubrir e xestionar dos seguintes xeitos:

         - Cumprimentarse de forma manual recollendo o ANEXO II no centro educativo.

         - Cubrilo dende a seguinte ligazón: ANEXO II  , imprimilo, asinalo e entregar no centro.

         - Desde a Sede Electrónica da Xunta de Galicia:https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

         - Desde a aplicación:https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

  • DOCUMENTO ACREDITATIVO DO REQUISITO DE IDADE DO/A ALUMNO/A ( libro de familia e fotocopia do mesmo)
  • SÓ en caso de cambio de centro: Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, SE É O CASO.Se se denega a consulta por parte da administración dos datos alegados, deberase traer documentación xustificativa dos mesmos e fotocopias (incluído o DNI).

 

 

HORARIO DE SECRETARÍA do 1 ao 23 de marzo:

LUNS: 9:05 - 9:55 horas

MARTES: 9:05 - 9:55 horas

MÉRCORES: 9:05- 9:55 horas

XOVES: 9:05- 9:55 horas

VENRES: 9:05 - 9:55 horas

 

Toda a documentación e normativa deste procedemento pode consultarse nos arquivos adxuntos (ao final deste texto), así como nos taboleiros do centro.

As familias poderán consultar o estado da tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática "admisiónalumnado" https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

A notificación electrónica ás familias a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia NOtific@ realizarase sempre que se elixira esta modalidade como medio de comunicación.

O Equipo Directivo

Distribuir contido