Índice

Lexislación relacionada coa atención á diversidade, o aneae e a función orientadora na educación infantil e primaria.

O orientador debe ter un coñecemento xeral da lexislación educativa que apoiará o seu traballo e lle permitirá asesorar adecuadamente á comunidade educativa. Neste documento recollemos a normativa máis directamente relacionada coa atención á diversidade, alumnado con necesidade específica de apoio educativo e orientación educativa. Hai que destacar que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE, 10/12/13), ven a introducir importantes modificacións na LOE.

Na disposición final quinta da LOMCE figura o calendario de implantación. Coas excepcións recollidas no calendario de implantación, os cambios da LOMCE (competencias do consello escolar, competencias do director…) son de aplicación con data 30 de decembro de 2013: “A presente Ley Orgánica entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Boletín Oficial do Estado” Disposición final sexta. Entrada en vigor.

Convén sinalar que, de conformidade coa disposición transitoria décimo primeira da LOE (aplicación das normas regulamentarias) “nas materias cuxa regulación remite esta lei a ulteriores disposicións regulamentarias, e mentres estas non sexan ditadas, serán de aplicación, en cada caso, as normas deste rango que o viñan sendo na data de entrada en vigor desta lei, sempre que non se opoñan ao disposto nela”. Asi, o establecido na normativa previa á promulgación da LOE e da LOMCE e á publicación das disposicións que as desenvolven será de aplicación en todos aqueles aspectos que non as contraveñan. Ao mesmo tempo, cando abordemos calquera tema é conveniente manexar todas as disposicións que o recollen, pois unhas matizan e completan a outras e, nalgúns casos, as modifican.

Este documento está pechado a día 1 de outubro de 2015.

 

Lexislación relacionada coa atención á diversidade, o aneae e a función orientadora na educación secundaria


Hai que destacar que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE, 10/12/13), ven a introducir importantes modificacións na LOE. Na disposición final quinta da LOMCE figura o calendario de implantación:

 “As modificacións introducidas no currículo, a organización, obxectivos, requisitos para a obtención de certificados e títulos, programas, promoción e avaliacións de educación secundaria obrigatoria implantaranse para os cursos primeiro e terceiro no curso escolar 2015-2016, e para os cursos segundo e cuarto no curso escolar 2016-2017. A avaliación final de educación secundaria obrigatoria correspondente á convocatoria que se realice no ano 2017 non terá efectos académicos. Nese curso escolar só se realizará unha única convocatoria. As modificacións introducidas no currículo, a organización, obxectivos, requisitos para a obtención de certificados e títulos, programas, promoción e avaliacións de bacharelato implantaranse para o primeiro curso no curso escolar 2015-2016, e para o segundo curso no curso escolar 2016-2017. A avaliación final de bacharelato correspondente ás dúas convocatorias que se realicen no ano 2017 unicamente se terá en conta para o acceso á universidade, pero a súa superación non será necesaria para obter o título de bacharel. Tamén se terá en conta para a obtención do título de bacharel polos alumnos e alumnas que se encontren en posesión dun título de técnico de grao medio ou superior de formación profesional ou das ensinanzas profesionais de música ou de danza, de conformidade, respectivamente, cos artigos 44.4 e 50.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.
Os ciclos de formación profesional básica substituirán progresivamente os programas de cualificación profesional inicial. O primeiro curso dos ciclos de formación profesional básica implantarase no curso escolar 2014-2015, curso en que se suprimirá a oferta de módulos obrigatorios dos programas de cualificación profesional inicial; durante este curso, os alumnos e alumnas que superen os módulos de carácter voluntario obterán o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. O segundo curso dos ciclos de formación profesional básica implantarase no curso escolar 2015-2016.As modificacións introducidas no currículo dos ciclos formativos de grao medio da formación profesional implantaranse únicamente ao inicio dos ciclos, no curso escolar2015-2016. As modificacións introducidas nas condicións de acceso e admisión ás ensinanzas reguladas nest alei orgánica serán de aplicación no curso escolar 2016-2017(…)”

Por esta razón, cando abordemos a ESO e o bacharelato citaremos o RD 1631/2006 e RD 1467/2007 e o D 133/2007 e  D 126/2008 que regulan o relativo aos cursos 2º e 4º da ESO e 2º de bacharelato e e tamén o RD 1105/2014 e o D 86/2015 de aplicación para os restantes cursos de ambas etapas.
Coas excepcións recollidas no calendario de implantación, os cambios da LOMCE (competencias do consello escolar, competencias do director…) son de aplicación con data 30 de decembro de 2013: “A presente Ley Orgánica entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Boletín Oficial do Estado” Disposición final sexta. Entrada en vigor
.

Convén sinalar que, de conformidade coa disposición transitoria décimo primeira da LOE (aplicación das normas regulamentarias) “nas materias cuxa regulación remite esta lei a ulteriores disposicións regulamentarias, e mentres estas non sexan ditadas, serán de aplicación, en cada caso, as normas deste rango que o viñan sendo na data de entrada en vigor desta lei, sempre que non se opoñan ao disposto nela”.
Asi, o establecido na normativa previa á promulgación da LOE e da LOMCE e á publicación das disposicións que as desenvolven será de aplicación en todos aqueles aspectos que non as contraveñan.  Ao mesmo tempo, cando abordemos calquera tema, é conveniente manexar todas as disposicións que o recollen, pois unhas matizan e completan a outras e, nalgúns casos, as modifican.

Este documento está pechado a día 1 de outubro de 2015.

Alicia Guerrero Seijas